№6/2017 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Пономарьова Г.П., Бондаревич М.П.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ДЕЛЕГОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ, ФРАНЦІЇ, США

Васильєв Є.О.
ВІДНОВЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УСРР У ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Грималюк П.О., Коваль Д.О.
АННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІД КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й ОФІЦІЙНОГО ДОРУЧЕННЯ

Кальян О.С.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ (XIX СТ.)

Кудін С.В.
НАПРЯМИ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ ХХ СТ.

Кухарчук Х.І.
УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: РОЛЬ КЕРІВНИКА

Миронець О.М., Демченко Ю.О., Атаманчук Т.Р.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «ЛЕГКИХ» НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ

Мисак О.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ТРАДИЦІЙНИЙ ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Слабко С.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Шевчук Я.В., Угненко Т.В.
ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДНИХ СУДІВ І НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Ющик О.О.
СПОРТ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ПРАВА

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Адашис Л.І., Дробко О.А.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Тептюк Є.П.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Томкіна О.О.
ПРИНЦИП ПАРТНЕРСТВА У ВІДНОСИНАХ МІЖ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алімов К.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІЇ

Андрейчук Л.В.
ПОРЯДОК І СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

Андрієвська Л.О., Чернобук В.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ДЕБАТІВ

Бабаскін А.Ю.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРОЦЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У КРЕДИТНИХ ВІДНОСИНАХ

Бєльтюкова Є.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Біляєв О.О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ АВТОНОМІЇ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Бондаренко Т.Є., Резникова М.О.
ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ КОШТІВ У СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Гейнц Р.М.
РЕЧОВІ ПРАВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ

Гирич О.С.
ЗАХИСТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА США

Іващенко В.А.
ПОЛЬСЬКА МОДЕЛЬ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ У 1921–1939 рр.

Круглова О.О.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Кузьмич О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БОРЖНИКА ЗА ДІЇ ТРЕТІХ ОСІБ (СТ. 618 ЦК УКРАЇНИ)

Резникова М.О., Левіцька В.І.
ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗХАЗЯЙНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Кахович О.О., Олійник Я.А.
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Панченко О.І.
ВИДИ ДОГОВОРІВ ОХОРОНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБИ ЗАМОВНИКА, ЯКІ УКЛАДАЄ ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ

Аксютіна А.В., Сердюкова Н.В.
МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Сокуренко О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Bodnarchuk O.H.
APPLICATION OF SPECIAL SANCTIONS TO UKRAINIAN SUBJECTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AND FOREIGN BUSINESS SUBJECTS: PROBLEMS AND IMPROVEMENTS

Ваколюк Л.М., Ваколюк С.М.
CТAPOCТA ЯК НOВA OPГAНIЗAЦIЙНA ФOPМAМICЦЕВOГO CAМOВPЯДУВAННЯ ТA ЙOГO УЧACТЬ У PЕAЛIЗAЦIЇ COЦIAЛЬНOЇ ФУНКЦIЇ

Волченко Н.В., Клєцова Н.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Корчевець Д.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Маланчук Т.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ТОРГІВЛЯ» ТА «ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ» У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Канарик Ю.С., Синюк Н.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Уралова Ю.П., Савчук К.О.
ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Шевердіна О.В.
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Канарик Ю.С., Яценко В.Г.
ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Журок Н.Г.
ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

Кононенко О.Ю.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Орлова К.О.
САМОЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ З ОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Островерх А.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ У ПОРЯДКУ ПІДЛЕГЛОСТІ

Прогонна О.О.
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В.
ФУНКЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНИХ ІНСПЕКЦІЙ ІЗ БЛАГОУСТРОЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Мілімко Л.В., Гордієнко К.Ю.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ ЯК СПОСОБУ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ільків Н.В.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НА НИХ РОЗМІЩЕНІ, З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Кучерова М.П.
РОЗМЕЖУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ТА ІНШИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ТРЕТЬОЇ НЕЙТРАЛЬНОЇ СТОРОНИ

Мороз Г.В.
КОНЦЕСІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ЗАКОНОДАВЧІ ТА НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Мілімко Л.В., Остринський В.О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ ПОТРЕБ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ (ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ) ЕНЕРГЕТИКИ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бондаренко О.С., Глазунова О.А., Голишевська А.Р.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Булгаков О.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Ваколюк С.М.
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Григор’єва В.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ КРОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дігтяр А.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Куліш А.М., Дудко А.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Іванський А.Й.
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Коровайко О.С.
ПОРІВНЯННЯ АКТОВОЇ ТА ТИТУЛЬНОЇ СИСТЕМ РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Кущ О.Є.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Манжула А.А.
СИСТЕМА ПОНЯТЬ ЯК ПРАВОВЕ ПОЛЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Маринів Н.А.
НЕДОТРИМАННЯ СТРОКІВ У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЧИ ЗАВЖДИ НАСТАЮТЬ НАСЛІДКИ?

Мойсак С.М.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ РИБАЛЬСТВА

Петришина М.Д.
СУБ’ЄКТИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЗИВАЧІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Кравцова Т.М., Петрова Н.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Плотнікова М.В., Калусенко А.І.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Прокопенко В.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ СПОЛУЧЕННІ: МИТНИЙ АСПЕКТ

Резніченко В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ МІСТОБУДУВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТУ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Решота В.В.
АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Савранчук Л.Л.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Савранчук С.Л.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ

Саєнко М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

Слончак В.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Сукмановська Л.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ТЕРОРИЗМУ НА ТРАНСПОРТІ

Цибульник Н.Ю.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чмелюк В.В., Сушко О.О.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Чомахашвілі О.Ш.
ПЕРСПЕКТИВНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ДОБРЕ ВІДОМИМИ

Шаповалова К.Р.
КРИПТОВАЛЮТА И ЕЁ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МИРЕ

Шевчик О.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЇ НОРМ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В ЧАСІ

Шульга Т.М.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ И НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Шуміло О.О., Аракелян А.Д.
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бражник А.А.
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дрьомін В.М.
ЕФЕКТ «ОРЕОЛУ» В МЕХАНІЗМІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ

Завадська А.Т.
ПЕРЕВИХОВАННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Кислюк Р.Л.
СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ

Клочко А.М., Нежевело В.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Козаченко В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ХУЛІГАНСЬКИМ ДІЯМ, ВЧИНЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Батраченко Т.С., Копійко Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Кучер В.М.
ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ

Новосад Ю.О.
ЩОДО ДЕЯКИХ ЗМІСТОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Пустовий О.О.
ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧІЙ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ: УКРАЇНСЬКІЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Степаненко О.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Усенко А.Є.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї В УКРАЇНІ

Fedorov V.M., Kozin O.B., Papkovskaya O.B.
RESIDENTIAL BURGLARY AS A SYSTEM MANIFESTATION OF SOCIAL REALITY

Фоменко О.В.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Шульга А.М.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Каліновська М.О.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ДО СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ

Колеснікова І.А.
ТАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗАНЬ СВІДКІВ

Малярчук Н.В., Лукашенко Т.О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Стаскевич Г.С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОХОРОНИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Степаненко А.С.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ «ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ КАНАДИ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Назаров І.В.
ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ХОРВАТІЇ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Берестова І.І.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ

Гуйван П.Д.
RES JUDICATA ЯК ЕЛЕМЕНТ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА

Данильченко О.С.
КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Задорожна С.М.
ГАРАНТОВАНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Ivanova D.А.
THE MODERN MARINE TOURISM SERVICE: FEATURES OF THE PROVIDING PROCESS

Кожушний К.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Малишева О.М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ МИРНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ

Мерник А.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Михайлів Д.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ООН

Ніколаєнко В.В.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ САМОВИЗНАЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ НАЦІЇ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Пляка А.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Полатай В.Ю.
ЕЛЕКТРОННИЙ АРБІТРАЖ

Полатай В.Ю.
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ. АРБІТРАЖНІ УГОДИ

Славко А.С., Башкирова В.А.
ПРИНЦИПИ СПРАВЕДЛИВОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Стешенко В.М.
ЕВОЛЮЦІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУТУ ОРЕНДИ ТЕРИТОРІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

Федченко Д.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МІЛІТАРИЗАЦІЇ КІБЕРПРОСТОРУ

Шинкарчук М.Б.
ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Бобров Д.В.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Санжаров В.А.
ДЕКРЕТАЛЬНЕ ПРАВО В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ У XII-XIII СТОЛІТТЯХ