№1/2024

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Балинська О.М., Долинська М.С., Балинський І.О.
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ (СПІЛЬНОТИ) ЯК СУБ’ЄКТИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г.
НОРМАТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА У БАГАТОСФЕРНИХ («МУЛЬТІДОМЕННИХ») ОПЕРАЦІЯХ ЗБРОЙНИХ СИЛ США

Воловець С.І., Канцір В.С.
ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ПІДТРИМКИ ПОСТРАЖДАЛИХ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Кравченко А.П., Стрілко Д.Л., Перун С.В., Снітко Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В КРАЇНАХ АНГЛО-САКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Ломака В.С.
ПРАЦЮЮЧИ РАЗОМ: РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УДОСКОНАЛЕННІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мельничук О.С.
ДОКТРИНА ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Рязанов М.Ю., Лисенко А.В.
ЕСТЕТИКА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОЇ СПАДЩИНИ

Савуляк Р.В.
ОЛЕКСАНДР ОГОНОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ І АВСТРІЙСЬКИЙ ЦИВІЛІСТ

Сафронова Г.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЕФЕКТИВНОГО ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Суховецький О.О., Мамницький В.Ю.
ВПЛИВ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ПРИНЦИПІВ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ НА РОЗВИТОК МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Сухонос В.В.
ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ПЕРВИННОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Фулей Т.І.
«ПРАВО НА ДОВІДКУ»: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СУТІ «ПРАВ І СВОБОД»

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Білоскурська О.В.
РОЛЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Боса І.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТУРИ: ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ

Дерій О.В., Кондратюк А.В., Костенко Р.С.
ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ ЇХ ПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Золотарьова О.А.
РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ У ФРАНЦІЇ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Кінаш Н.Б., Юрчишин Н.Г.
НАТУРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: НОВІТНІ АСПЕКТИ

Кметик-Подубінська Х.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Коваль А.І., Стрельченко О.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Корецька В.В.
ОКРЕМА СУДДІВСЬКА ДУМКА: ЦІННІСТЬ ЧИ ЗЛОВЖИВАННЯ, АНАЛІТИЧНИЙ ЕКСКУРС

Коренєв С.М.
СУБ’ЄКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОЗПОДІЛ КАДРОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Петричук М.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Цимбалюк А.І.
РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ І ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙН В ЄС І УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андронов І.В.
СУДОВІ СПОРИ МІЖ ОСББ ТА СПІВВЛАСНИКАМИ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Боднар Т.В.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ЦК УКРАЇНИ І СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ваганова І.М.
ПУБЛІЧНІ ДОГОВОРИ ТА ДОГОВОРИ ПРИЄДНАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Дудорова К.Б.
УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кирдан Б.В., Кличков А.О.
ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Коробцова Н.В.
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЛЮДИНИ

Маліннікова Д.К.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАЦІЇ У ПРОЦЕДУРІ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Малярчук Л.С., Снідевич О.С.
МОРАТОРІЙ НА ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА АКТИВИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Овчаренко О.М.
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ РІШЕННЯ СУДУ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Петрина В.Н.
ПРО ПРОБЛЕМИ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ВИРІШУЮТЬ СПОРИ ШЛЯХОМ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ, В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ

Приходько А.С.
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Терещук М.М.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК МІРИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Угриновська О.І., Віцькар А.С.
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ ЗАОЧНОГО РІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ

Цибань А.А.
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКВІЗИЦІЇ ЯК ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО ЧИ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Герасимчук Є.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІДПОВІДНО ДО УГОД СОТ

Іванова В.С.
НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ковалишин О.Р.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (SOCIETAS EUROPAEA): ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТОРІВ

Курепіна О.Ю.
ПІДСТАВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Куцевол Д.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Олюха В.Г., Осінська О.А.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Поєдинок В.В.
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: ВИКЛИК ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Радзивілюк В.В.
ПРИМИРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМЕРЦІЙНИМ КОДЕКСОМ ФРАНЦІЇ

Сидоренко В.В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ В УКРАЇНІ

Стратій О.В.
ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Швидка Т.І.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шендер Т.Ю.
ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Щербина В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ В ОКРЕМИХ ВІДНОСИНАХ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бєлоусов В.Д.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Глущенко М.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ У ВИКЛИКАХ НОВИХ ЗМІН У СФЕРІ ПРАЦІ

Гришина Ю.М., Чанишева Г.І.
ПОНЯТТЯ І МЕТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН ЄС

Дашутін І.В.
ЗАВДАННЯ ЗАКОННОСТІ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

Заболотна Н.Я.
ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Івчук Ю.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Максименко Н.В., Одінцов К.Ю., Заїчко Ю.А.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА-КОЛАБОРАНТА У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Отовчиць С.Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СТРАЙК: АНАЛІЗ ЧИННОГО ТА ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Тищенко О.В., Саленко І.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Данілік Д.М., Буракова А.М.
ПРИВАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КОЛЕКТИВНОЇ, ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ігнатенко І.В., Федчишин Д.В.
АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА КАНАДИ)

Кірін Р.С., Грищак С.В., Ревякіна Т.О.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РЕЄСТРУ ЗБИТКІВ: ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА

Куляк Р.Ю., Луц Д.М.
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Оверковська Т.К.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Платонова Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Рувін О.Г., Дубова К.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шульга М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБІГУ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Якимець Т.А., Латишева В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОРИСТУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Александров М.Є.
НАЦІОНАЛЬНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

Алєксєєнко І.Г.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ США: СУБНАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІР

Андрущенко І.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Арапін Ю.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Атаманчук Н.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Барвіненко В.Д.
СТАТУТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ДЖЕРЕЛА ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Бондаренко О.C., Думчиков М.О.
ЗАХИСТ ЦИФРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ: ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Брулевич В.В., Ковач О.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Габлей Н.Г., Гладенький Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, МЕТА

Габлей Н.Г.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Головач О.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Грицай С.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОЯВИ CBDC В УКРАЇНІ: ПРОЕКТ «Е-ГРИВНЯ»

Деменко О.Є.
СИСТЕМНІСТЬ ПРАВА ТА СИСТЕМНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА: ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Діордіца І.В., Дасюк В.В.
АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дьомін Р.В.
УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЛІЦЕНЗУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Дяковський О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Дяченко О.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Жадан Є.В.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО БАЗИСУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Задирака Н.Ю., Мацелюх І.А.
ПРАКТИКА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РНБО У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Іщенко Ю.В., Яковенко М.Ю.
ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: МЕЖІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Іщенко Ю.В.
ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ТА СУДОВА ЮРИСДИКЦІЯ

Кірієнко В.М.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК АСПЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Коломойцев В.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ЯК ОДНА З ВИМОГ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄС

Леонович М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Лук'янова Г.Ю.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: АНАЛІЗ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Ляшук Р.М., Олицький О.М.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Максіменцева Н.О.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Маринів Н.А.
ВИНА ЯК УМОВА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Мирось К.В.
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ

Музика-Стефанчук О.А., Пришва Н.Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО НАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Новицький А.М., Новицька Н.Б., Приймаченко Д.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, ЩО ВИДІЛЯЮТЬСЯ НА ПОТРЕБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ І ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Павлюк Р.Ю.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ЕКСПЕРТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Савенкова В.Г., Ямненко Т.М.
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ДОХОДУ: ПРАКТИКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Савчук Р.М.
ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Семенюк-Прибатень А.В., Адамовський В.І., Хоптяр Ю.А.
АНАЛІЗ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Собко М.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕРМЕРСТВА ТА КООПЕРАЦІЇ

Сударенко О.В.
ЄВРОСОЮЗ ЯК ОДИН ІЗ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Суховецький О.О., Георгієвський Ю.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В СИСТЕМІ ПЕРСПЕКТИВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Топчій В.В., Колб О.Г., Ковальчук В.С.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Федорук Н.С.
СУДОВА ДИСКРЕЦІЯ У СТЯГНЕННЯХ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ: АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА СТАНДАРТАМ ПРАВ ЛЮДИНИ

Федосєєв П.М., Філіпова М.А.
МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Фукс Н.А., Уложенко В.М.
БЮДЖЕТНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Цвєтков А.М.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Батраченко Т.С., Кутіщев С.В.
ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК АЛЬТЕРНАТИВА УВ'ЯЗНЕННЮ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Батраченко Т.С., Розгон О.Г., Єфімова І.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ФОТО- ТА ВІДЕОЗАПИСУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Боровик Л.А., Лірник О.В.
ЖУРНАЛІСТ – ЖЕРТВА ЗЛОЧИНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ворожбіт-Горбатюк В.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ПОВНОЛІТНІМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОБАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Гулкевич В.Д.
ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ПРИВЛАСНЕННЯ МАЙНА АБО СКАРБУ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВУ ІСТОРИЧНУ, НАУКОВУ, ХУДОЖНЮ АБО КУЛЬТУРНУ ЦІННІСТЬ

Живова Ю.В.
ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ ТА СУДОВОЇ СПІВПРАЦІ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Загиней-Заболотенко З.А., Присяжнюк І.І.
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ VS ДЕКЛАРУВАННЯ ОСОБАМИ, УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загиней-Заболотенко З.А.
НЕДБАЛЕ СТАВЛЕННЯ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИД СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ

Зайнуллін Д.Р.
КОЛАБОРАЦІОНІЗМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Ковальова Т.І., Ковальов Р.М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВОЄННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Колб О.Г.
ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ МАРГІНАЛЬНІ ПІДХОДИ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ПРАВА НА КОРОТКОСТРОКОВІ ВИЇЗДИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ ЗА МЕЖІ КОЛОНІЙ

Кондратюк А.В., Дерій О.В., Костенко Р.С.
ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ

Конопельський В.Я., Дмитрієнко Ю.С.
РОЛЬ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ – ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ

Конопельський В.Я., Явтушенко А.М.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Копча В.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІЦІЇ УГОРЩИНИ

Крут К.О.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Майка М.Б.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НОРМИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Никифоренко Н.А.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ

Павленко О.А.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Рямзіна А.Ю.
СИСТЕМАТИЧНІСТЬ, ПОВТОРНІСТЬ ТА СУКУПНІСТЬ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Скорейко В.В.
НЕДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ «АСИМЕТРІЇ ПРАВИЛ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ»

Стоматов Е.Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ: НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тарасюк С.М.
НЕВІДКЛАДНЕ ПРОНИКНЕННЯ У ЖИТЛО ЧИ ІНШЕ ВОЛОДІННЯ ОСОБИ. ВАГОМІСТЬ ПІДСТАВ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Ткаля О.В., Ананьєва О.В.
ЩОДО ЗМІСТОВНОГО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Федишин І.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабіков О.П.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ НС(Р)Д – СТАРОДАВНІ ЧАСИ

Волошанівська Т.В.
ТИПОВІ ПОЗИТИВНІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ДІТЬМИ

Гіденко Є.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РІВНІ ТАКТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЩО ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

Drozd V.G., Havryliuk L.V.
SCIENTIFIC CONCEPTS OF INADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Дроздов О.М., Басиста І.В., Глинська Н.В.
МЕЖІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ В ДІЯХ ОБВИНУВАЧЕНОГО СКЛАДУ БІЛЬШ ТЯЖКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, НІЖ ІНКРИМІНОВАНЕ В ОБВИНУВАЛЬНОМУ АКТІ

Кисельов І.О., Отришко А.О.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

Ковальський А.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кожевніков О.А., Хлівняк О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ЩО ВИКОНАНІ З РОЗРИВОМ У ЧАСІ

Колодіна А.C., Чіпко Н.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

Колодіна А.C., Чумак С.П.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ЕРУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Кувшинов О.Д.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Парамонов О.О.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ І ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Пасека М.О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Рєпіна Ю.С.
ЕТАПИ НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КРИМІНАЛЬНІЙ ЮСТИЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ

Саковський А.А., Мировська А.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сліпенюк Т.М.
ПРАКТИКА ЄСПЛ ЩОДО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Устрицька Н.І., Дільна З.Ф.
ЗМІСТ ПРИНЦИПУ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Фараон О.В.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

Шелепкова С.М.
МОВОЗНАВЧІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОСУ ТА МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ)

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Євдокімова О.П.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Константий О.В.
ОКРЕМА ДУМКА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ГАРАНТУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІ

Мельник І.С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ

Павлюк Н.М.
НАУКА ПРО АДВОКАТУРУ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ

Хотинська-Нор О.З., Саленко О.В.
ФЕНОМЕН ДОВІРИ ТА ЛЕГІТИМНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ: НАЦІОНАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ VS МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Довгаль О.С.
УРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (ІАТА) В АВІАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Ківалова Т.С., Чернявський М.В.
СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Костова Н.І.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРАВА ДИТИНИ

Кос’яненко С.О.
«ТРЕТЯ АЛЬТЕРНАТИВА» ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ВИДАВАТИ АБО ЗДІЙСНЮВАТИ СУДОВЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ (AUT DEDERE AUT JUDICARE)

Лізогубова Н.В.
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Мануїлова К.В., Губар В.С.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ЕКСТРАДИЦІЇ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ

Медведєва М.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СОГІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Самойлюк Д.Г.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Білека А.А., Кузнецова Л.В.
ПЕДАГОГІЗАЦІЯ УТВЕРДЖЕННЯ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»

Козинець О.Г., Чумаченко В.Ю.
СВОБОДА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Харитонова О.І., Кирилюк А.В., Галупова Л.І.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Торбас О.О.
ВПЛИВ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ (LLM) НА ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ CHATGPT

Набокова О.Г.
КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Денисова А.В., Сірко В.С.
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗАХИСТІ ТА РОЗВИТКУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПІ

Сухомлин Ю.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19)

Мудрецька Г.В.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИКРАДЕНЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Рядінська В.О.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В НІМЕЧЧИНІ

Завтур В.А.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ (ЧАСТИНА 2)

Березневич В.О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Ісланкін С.М.
ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Бааджи Н.П.
ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Шаранова Н.О.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ІНОЗЕМЦЯМ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ, ВАДИ ТА ОКРЕМІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Бондаренко-Берегович В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назимко Є.С., Буга Г.С.
ПРИНЦИП НЕЗМІНЮВАНОСТІ СУДДІВ

Лісніченко Д.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ТА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВЯЗАНИХ З ВЧИНЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ТА КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ

Рогальська В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄНОГО СТАНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Діхтієвський П.В., Задирака Н.Ю.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Сурілова О.О., Джевага-Третьякова С.Ю.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ЯК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ

Ланкевич А.З.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ НАКАЗУ ЯК ВИДУ ПРАВОВОГО АКТУ

Швидкий О.О.
СКЛАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 209-1 КК УКРАЇНИ, ТА ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Горбачьова Д.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Агапова О.В.
РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У ВІДНОВЛЕННІ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ МІЖНАРОДНИЙ РЕЄСТР ЗБИТКІВ

Максимів І.І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ДИТЯЧОМУ ЖЕБРАЦТВУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ

Пасечник О.В.
ІНСТИТУТ ЕКСТРАДИЦІЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Бааджи Н.П.
ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Шаронова Н.О.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ІНОЗЕМЦЯМ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ, ВАДИ ТА ОКРЕМІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Шатрава С.О., Пащенко Є.М., Лещенко Д.О.
СУБ’ЄКТИ УПОВНОВАЖЕНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ