№2/2024

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ваганова І.М.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

Власенко В.В., Богданець А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПРАВІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Возняк І.З.
ТЕХНІКА НОРМОПРОЄКТУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Діордіца І.В., Дасюк В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Карасьов Д.Л., Осінський О.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СИЛ ОБОРОНИ

Коба М.М., Коба О.В.
КАТЕГОРІЯ БЕЗПЕКИ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Коломійчук А.В.
ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ

Лисенко І.В., Кузьменко О.В., Гаряєва Г.М.
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПРАВОЗНАВСТВО» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НЕЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Omarova A.
STATE AND LEGAL PROVISION OF CHILD'S RIGHTS TO EDUCATION IN UKRAINE IN THE 1920S

Тимощук О.Г.
ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ УКРАЇНИ У ПИТАННЯХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бевз Т.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ГРАНТІВ ЯК ОДНОГО ІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Власюк Є.М.
ДО РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПОВОЄННОГО СТАНУ

Дробуш І.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ НА РІВНІ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Король А.В.
ПОНЯТТЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Курінний Є.В.
ДОСВІД ЧЕТВЕРТОЇ ТА П’ЯТОЇ РЕСПУБЛІК ФРАНЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Спасенко К.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Стешенко Т.В., Слівінський В.В., Рибалко В.В.
ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТІВ В УКРАЇНІ

Сус М.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРИ ОСКАРЖЕННІ РІШЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бортнік О.Г.
МІЖНАРОДНІ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ІМУНІТЕТІВ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ПРАВІ

Боярчук О.М.
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гудима М.М., Гудима-Підвербецька М.М.
ДЕЯКІ ПРАВОВІ НЮАНСИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Калітенко О.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ ОНЛАЙН КРЕДИТУВАННЯ У ЦИФРОВОМУ СВІТІ

Карлінська С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ІЗ «ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ»

Koлісник A.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Комарницька І.І.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОТОТОЖНЕННЯ АДВОКАТА З КЛІЄНТОМ

Коробцова Н.В.
ЗАХИСТ БІОМАТЕРІАЛУ ЛЮДИНИ СКРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ «ФІЗИЧНОГО ВІДОКРЕМЛЕННЯ ТА НАМІРУ»

Коссак В.М., Якубівський І.Є.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ТА ІНШИМИ РЕСУРСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ

Котвяковський Ю.О., Лук'янченко Д.В.
ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кропівна А.В., Рябоволик Т.Ф.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кучер В.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРІН У СПРАВАХ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ

Литвиненко Є.В., Янішевська К.Д., Гнідаш В.С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ВІДНОСИН ТА ПРАВОВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Мирось К.В.
ПРОКУРОР ЯК ПОЗИВАЧ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБГРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ СТЯГНЕННЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ

Митрофанов І.І.
ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ІНТЕРАКЦІЙ АДВОКАТА З КЛІЄНТОМ

Садовська Д.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ У ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

Сех Ю.З.
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ, ДО СКЛАДУ ЯКОЇ ВХОДЯТЬ МАЙНОВІ ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Скляренко І.В.
СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАМІНИ СУДДІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ НА ТЕХНОЛОГІЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Снідевич О.С.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Янковий М.О.
МЕТОДИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО КОНТЕКСТІВ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Вечірко І.О.
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Денисенко О.М.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИСУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ В США: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЙ ДО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Петруненко Я.В. Тройніков В.В.
ОСОБЛИВОСТІ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Подоляк С.А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гетьманцева Н.Д.
МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Середа О.Г., Заїка Д.І.
СПРОЩЕНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЯК ЗАПОРУКА ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ ІТ-ПРАЦІВНИКІВ, РОБОТОДАВЦІВ ТА ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х.А., Канівець Л.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ І ЗАХИСТУ ПРАВ ТУРИСТІВ: ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ігнатенко І.В.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО «ЗАХОПЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ» (ДОСВІД КАНАДИ)

Ільків Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Куляк Р.Ю., Луц Д.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АГРАРНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Левченко В.Р., Волох П.В., Левченко Б.Р.
ОБ’ЄКТНИЙ СКЛАД «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В АГРАРНОМУ ПРАВІ

Любченко А.В., Шепітько І.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Новокшонов Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Панькова Л.О., Мустафіна В.О.
ЗЕМЛІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Khrishcheva O.G.
MAIN DIRECTIONS FOR IMPROVING THE LEGISLATION OF UKRAINE DEDICATED TO AGRICULTURAL COOPERATION

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Брегін І.М.
ПІДРОЗДІЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Варгуляк О.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ЩОДО КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Волкова Ю.А.
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Волуйко О.М., Микитюк О.М.
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Джафарова О.В., Горбачов О.В., Лещенко Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБʼЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ЗАСТОСУВАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КАРАНТИННІ ЗАХОДИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Дрогозюк К.Б.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЛОГІВ В УКРАЇНІ

Дубіна О.М.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ: АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ І СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Дяковський О.С.
КРИТЕРІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ У СФЕРІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ РІЗНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Zadyraka N.Yu.
REGULATORY AND LEGAL ENSURING THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA ABOUT A DECEASED PERSON

Злепко Н.І.
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Кірієнко В.М.
ЗАГРОЗИ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Котляренко О.П., Мороз А.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Крайній П.І., Торончук І.Ж.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ РАД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) В УКРАЇНІ

Кривенко О.В., Киричик В.А.
ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТНИХ СКЛАДОВИХ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Литвин Н.А., Ярош А.О.
ВПЛИВ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Рой О.В.
ПРАВОВІ АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Саббатовський В.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Сірко А.Г.
ВОЄННИЙ СТАН ЯК НАДЗВИЧАЙНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Співак В.М., Співак М.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Стовба О.В.
ПРИНЦИП «НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ»: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Шевченко О.В., Тімашов В.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Яцуба В.В.
ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Басараб О.Т., Басараб О.К.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ (АВТОМАТИЗОВАНИХ), ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Бережний Є.В.
ЗАСАДИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Бондаренко О.C., Куліш А.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРУПЦІЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Брисковська О.М., Мотиль В.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ ПІД ЧАС НЕЛЕГАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Volkova Yu.А.
INTENTIONAL INTRODUCTION OF DANGEROUS PRODUCTS INTO CIRCULATION ON THE UKRAINIAN MARKET (RELEASE TO THE UKRAINIAN MARKET): CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS BASED ON FOREIGN EXPERIENCE

Голобородько В.В., Гаркуша А.Г.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНОСТІ» В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТ. 161 КК УКРАЇНИ

Гритенко О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Довженко Я.М.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ УМИСНИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я У СФЕРІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Загиней-Заболотенко З.А.
ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ПОМ’ЯКШУЄ ПОКАРАННЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Крикливець Д.Є.
ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК ВИД ПОКАРАННЯ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Лялькін О.С.
ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ТАК ЗВАНИХ ПРОБЛЕМ СТРУКТУРНОГО ХАРАКТЕРУ, КОНСТАТОВАНИХ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: НА ПРИКЛАДІ СПРАВИ ПЕТУХОВ ПРОТИ УКРАЇНИ (№2)

Никифоренко Н.А.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ

Полторацький О.Б., Луценко Ю.В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Попов К.Л.
НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРАКТИКА КВАЛІФІКАЦІЇ І ДОКАЗУВАННЯ

Ревякіна Т.О.
СУБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВОГО ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЧИ СПЕЦІАЛІСТА

Ясінь І.М.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Абакумов О.Ю., Полях А.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ ЧИ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Аленін Ю.П., Волошина В.К.
ЗВ’ЯЗОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА ТА СУМІЖНИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

Барган С.С.
ДЕФЕКТИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЧАСОВИХ МЕЖ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО

Батраченко Т.С., Сухацкая І.Ю., Єфімова І.В.
РОЛЬ МІКРООБ’ЄКТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Білецький В.О., Ченчик В.М.
ДОПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Горобець Є.В.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

Городецька М.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Davydenko S.V., Demchenko D.I.
EUROPEAN ARREST WARRANT IN THE SYSTEM OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES

Давлатов Ш.Б., Наривський Я.Б., Єрошенко А.О.
ЗАСТАВА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Жидовцев Я.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Жовтюк О.В.
ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Загородній І.В., Загородній В.Є., Чіпко Н.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ХОДІ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Когут А.А.
ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВІДНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Коротаєв В.М.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Koтюк М.В.
СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кравчук О.О., Мойсак С.М.
ЧИ МОЖЛИВА ПРОВОКАЦІЯ В СПРАВАХ ЗА УЧАСТІ ВИКРИВАЧА?

Малярчук Н.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ТА ПІДСТАВ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ ОСОБИ ЗА Ч. 11 СТ. 232 КПК УКРАЇНИ

Махлай О.М., Цяцкун Д.П., Гнєтнєв М.К.
ПРО МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДПС УКРАЇНИ ТА МО УКРАЇНИ

Метелев О.П.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мудрецька Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ

Неділько Я.В.
ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА ЦИФРОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ

Околотенко Д.С.
РОЛЬ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У РОЗУМНІ СТРОКИ

Перепелиця С.І.
ДО ПИТАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОЛАБОРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Попович Є.М.
СЛУЖБОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Тіщенко В.В., Тіщенко Ю.В.
КРИМІНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Топчій В.В., Колб О.Г., Ковальчук В.С.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

Цехан Д.М., Мурашко А.С.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Денисенко С.М.
ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ У КОНТРОЛІ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ НА ЦИФРОВИХ РИНКАХ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дрогін Є.Р.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ПЕРЕДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Klochko A.M., Zelenskyi O.M.
EXPLORING THE CAPACITY OF AI TECHNOLOGIES TO COMBAT CORRUPTION

Мусієнко А.О.
СПІВРОБІТНИЦТВО ПІВНІЧНИХ КРАЇН В СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ

Поліщук В.П., Панасевич Л.А.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І КІБЕРБЕЗПЕКА: ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КІБЕРАТАК ТА КІБЕРВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Попович Т.П., Топольницька М.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКІНЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (ХОРВАТСЬКА МОДЕЛЬ)

Реньов Є.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Семенчук М.Р.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Frantсeva O.K.
APATRIDES: PECULIARITIES OF LEGISLATIVE PROVISION OF LEGAL STATUS

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Чорна В.Г.
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНИХ РАМОК ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАВООХОРОННИЙ СЕКТОР

Шкарупа К.В.
УКРАЇНА ЯК УЧАСНИК ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Короленко В.М.
МЕДІАЦІЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ СВОЄЧАСНОСТІ РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Мартинюк І.В.
ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Запольський Д.Є.
ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ» ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ

Грабильнікова О.А.
РЕФОРМИ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК ОРГАНІЧНА ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПОРЯДКУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ

Тимчишин А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА

Чуєнко В.І., Красуцький В.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Здрок О.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА БЕЗ СУДОВОГО РІШЕННЯ

Барабаш О.О.
ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ЯК СКЛАДОВА ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ

Боровик А.В.
РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ У ДОКУМЕНТУВАННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В ХОДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Богатирьов І.Г., Буряк К.М.
ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Лахова О.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Пашко І.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Набієв Б.П.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Кельман М.С., Кельман Р.М.
ЗАСАДИ ОБМЕЖЕНЬ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Блінова Г.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Кушнір С.С.
ПРИВОДИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОТИПРАВНИМ ЗАВОЛОДІННЯМ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Харитонов С.О., Гальцова В.В.
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) (СТ. 212 КК УКРАЇНИ)

Дмитрієв Д.А.
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Логвинський Г.В.
ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ

Феннич В.П., Булеца С.Б., Заборовський В.В.
ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА

Жадан Є.В.
СОЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Баркалов О.О.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДРОКОРИСТАВАННЯ

Буга Г.С., Данилевська Ю.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

Абакіна-Пілявська Л.М.
КРАДІЖКА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Брусакова О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ПРЕВЕНТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Batiuk O.V., Fedorchuk M.V.
PROVIDING LAW ENFORCEMENT ACTIVITY IN THE MARTIAL LAW REGIME

Нікітін А.А.
СПЕЦІАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Давидова І.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗУСТРІЧНОГО ПОЗОВУ В ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Браніцький О.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ткаченко А.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ЯК ОКРЕМИЙ АСПЕК МАСШТАБНОЇ ПРОБЛЕМИ

Гапонов О.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Коваленко В.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Луцюк Р.П.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЇ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДОКАЗУВАННЯ

Дрозд О.Ю.
ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Присяжнюк С.Ю., Присяжнюк Ю.Ю., Федунь М.В.
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Комарницький Д.С.
РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Биков І.О.
РОЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Берендєєва А.І.
ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Григоращенко О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПРЯМОВАНОЇ НА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) ЩОДО ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У ВИГЛЯДІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Волобуєв Ф.Ф.
ПРО ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Варга Ю.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Сірант М.М., Маркін С.І.
ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дубинський О.Ю., Бортник Н.П.
ВАГОМІСТЬ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПРАВ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Сурілова О.О., Мануїлова К.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДНАЦІОНАЛЬНОСТІ В ПРАВІ ЄС

Даниленко-Негара Ю.С., Негара Р.В.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Король К.М.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

Слободянюк М.А., Фролова Є.І.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Чернецький С.С., Вакулін Р.С.
КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Одерій О.В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ ПРОМИСЛОМ

Миронова В.В.
РОЛЬ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ПРОЦЕДУРНІ ГАРАНТІЇ

Горбенко Н.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ ПОПЕРЕДНЬОГО УЗГОДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ У КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ ЯК ОКРЕМОГО СПОСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Колодчин Д.В.
СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ НА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ, ЇЇ ОЗНАКИ ТА ВИДИ

Корнута Л.М.
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Невар І.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ, ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (БІЗНЕСУ) В УКРАЇНІ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЩО НЕ МАЮТЬ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ковальчук Я.Л.
НОРМАТИВНА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ