№12/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бойко Н.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

Васильєв Є.О.
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У КРАЇНАХ ЄС

Настюк А.А.
ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА РУСІВ

Подорога Л.В.
ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ В УКРАЇНСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ХV–ХVІ СТ.

Скоморовський В.Б.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ФУНКЦІЙ В УКРАЇНІ

Соколова І.О., Гавриляк Е.І., Балог В.Ю.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ. ПОСЯГАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гаврильців М.Т., Лук’янова Г.Ю.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

Гришко Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ АРАБСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В МОНАРХІЯХ АРАБСЬКОГО СХОДУ

Діденко О.М.
ЩОДО ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОВОЄННИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Любарський В.С.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Олійник А.Ю.
НАЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Салюк І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Стешенко Т.В., Філіппова Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алексій Р.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ЗАСТОСУВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ЯК МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ

Бутрин-Бока Н.С.
КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО НІМЕЧЧИНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Войтенко Т.В.
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ ЧИ ОГОЛОШЕННЯ ПОМЕРЛИМ: ВИБІР СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гейнц Р.М.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ: НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Гетманцев О.В.
ІМУНІТЕТ СВІДКА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Горобець Н.О., Мозгова В.В.
ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО НА ВАКЦИНАЦІЮ

Жорнокуй Ю.М.
РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ІМУНІТЕТ» У СПІВВІДНОШЕННІ ЗІ ЗМІСТОМ ОДНОПОРЯДКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Кащук Д.А.
УМИСНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ СПАДКОДАВЦЯ ЧИ БУДЬ-КОГО З МОЖЛИВИХ СПАДКОЄМЦІВ АБО ВЧИНЕННЯ ЗАМАХУ НА ЇХНЄ ЖИТТЯ ЯК ПІДСТАВА УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

Клейменова С.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВИКЛЮЧНИМИ ПРАВАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Кройтор В.А.
ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА МЕДИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Лук’янчук М.О.
ЩОДО ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЖИТЛОМ

Новосад І.В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РИМСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Панченко В.В.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СФЕРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНІ

Садковський С.П.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Тимошенко О.О.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ЛАТВІЇ ТА УКРАЇНИ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНИХ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Чупрін А.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ

Якубівський І.Є.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ З ПОЗИЦІЇ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гаркавенко С.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Дутка В.В.
ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Дюльгер І.М., Дмитрук І.М.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА КАНАДИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВИМІР

Капцова Т.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ

Ковалишин О.Р.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Міщенко В.С.
ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ (ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Моісеєнко Ю.М.
СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЮРИДИЧНИЙ СИМВОЛІЗМ

Огурченко В.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ ЯК НАПРЯМУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Уртаєва Л.Г.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Червонописький В.С.
ВИНА У АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Чупрін О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бук М.О., Бурак В.Я.
СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Назаров Д.В., Шаров Є.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Середа О.Г., Красюк Т.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ МОБІНГУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Балюк Г.І.
НОРМАТИВНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА КАНАДИ

Висоцька А.Є., Латишева В.В.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК ОБ’ЄКТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Дрозд О.В., Папакиця І.В., Шимбарьов В.О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Задихайло Д.Д., Вольвич Є.Р.
ГРІНВОШИНГ. МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ СУСПІЛЬНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ АКЦЕНТУАЦІЄЮ

Кулинич А.П.
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ МІСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Лейба М.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Малохліб О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВЕДЕННЯ В ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ СТАН РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Мірошниченко О.В.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Петрова Н.О., Курило О.М., Болдін О.В.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Petrova N.O.
EUROPEAN INTEGRATION GUIDELINES FOR STATE AND LEGAL REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS WITH THE HELP OF TOURISM

Смольська Я.В., Задихайло Д.Д.
КОНЦЕПЦІЯ «SMART CITY» ТА НОРМОТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Антонов А.О., Чарченко Є.В., Дамірчиєв Мушфік Іскандер
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Бааджи Н.П.
НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ДОБУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Буханевич О.М., Галус О.О., Рижук І.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ З ПРИВОДУ ПРИЙНЯТТЯ НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ, ЇЇ ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Воротинцев Ю.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АКТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ СФЕРУ ОБІГУ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Дашко Д.С., Ковтуненко О.А.
ОСНОВИ РЕЖИМУ IP BOX: АНАЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Зубко А.О.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Кириченко Ю.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

Ковальова О.В., Берендєєва А.І.
ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лисеюк А.М.
СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ДЕСТРУКТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ: ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Німа А.О.
ЗАХОДИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

Ноздрачов О.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Павленко Д.Ю.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Петричук М.В.
ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Піддубний Д.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сокіран М.В.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Стєбєлєв А.М.
ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ТА КОНФЛІКТІВ

Стрілець Г.О., Філіпова Н.А., Гончар Є.С.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПИТАННЯХ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Товкун Л.В., Чуряєва А.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ В УКРАЇНІ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Толстяков Є.О.
ВПЛИВ ЮРИДИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПЛАГІАТ В НАУКОВОМУ ПИСЬМІ В УКРАЇНІ

Шестак Л.В., Веремієнко С.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО СТАНУ СП’ЯНІННЯ (СТ. 180 КУПАП)

Шестак Л.В., Керноз Н.Є., Новомлинець А.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Ярема В.В.
ФУНКЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бахуринська О.О.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЙМОВІРНІ РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Василенко Ю.В., Кірільцева Я.П.
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ)

Волуйко О.М.
ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Григочук А.С.
АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СКЛАДОВИХ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОГО ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ

Драган О.В.
ПРАКТИКА ЄСПЛ ТА СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Завгородня Ю.В., Грудницький В.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СУДОВІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ

Загиней-Заболотенко З.А.
САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ ТА ДЕЗЕРТИРСТВО (СТАТТІ 407 ТА 408 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): ОСНОВНІ ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ

Музиченко О.В., Обловацька Н.О., Карандась М.В.
ВЗАЄМОДІЯ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Терлецький Є.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ У СВІТЛІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Хом’яченко С.І.
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Шрамко С.С.
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Янішевська К.Д., Шульга М.О., Жмаєва М.Ю.
ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ахтирська Н.М.
ДО ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ПРАВ ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Басиста І.В., Глинська Н.В., Дроздов О.М.
ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ, УХВАЛЕНИХ У СПРОЩЕНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, ДЛЯ ПРОКУРОРА, ЯКИЙ НЕ БРАВ УЧАСТІ У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ

Батраченко Т.С., Сухацька І.Ю., Єфімова І.В.
ДЕЯКІ СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СПІВРОБІТНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Біліченко В.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вольвак О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБИ ПРО ПІДОЗРУ

Гвоздюк В.В., Моргун Н.С., Сєдакова В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛІДЧИМ ЗАСАДИ БЕЗПОСЕРЕДНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗАНЬ, РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Гіденко Є.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ

Глобенко Г.І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ «IN ABSENTIA»

Залуговська Г.П.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТУ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Клімов Б.В.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО ФУТБОЛЬНИМИ ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ, ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Колосовський Є.Ю., Круць Е.М.
СУЧАСНИЙ СТАН КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Король К.С.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ ПОРТАТИВНИХ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ ПРИ РЕАГУВАННІ НА СИТУАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Ларкін М.О.
СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ’ЄДНАНЬ)

Лісніченко Д.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Любезніков Д.О.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЯК СПОСІБ ДОСУДОВОГО ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Машика В.П., Ховпун О.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Митрофанов І.І., Стародубцева-Бавровська Д.О., Козаченко Я.М., Сербов С.Г., Висоцька А.Є.
ВЗАЄМОДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК

Степанюк Д.Р.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГЕНОМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Суворова А.О.
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

Хабло О.Ю.
БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

Чорний Г.О., Бойко В.З.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПРИ УКЛАДЕННІ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Чорний Г.О., Жигальов І.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФУ ПРИ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Щербина С.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ – ЧЛЕНА МОЛОДІЖНОЇ НЕФОРМАЛЬНОЇ ГРУПИ (ОБ’ЄДНАННЯ)

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Назаров І.В., Сухарко А.В.
ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ

Храпенко О.О., Сперанський В.О.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бакай Н.Є., Панченко В.В.
ЗАХИСТ СПАДКОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ЕЛЕМЕНТА

Бойко І.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ У ВІЙНІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Вавринчук А.С.
ЗНАЧЕННЯ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ганган В.Г.
ПРОБЛЕМНІ ПІДХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ ПОНЯТТЯ «КРИПТОВАЛЮТА» В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЄС

Гнітій А.О., Козаченко Д.І., Лисенко Є.П.
АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS ЄС ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Гроза Д.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЄС

Дедюєва Н.В.
CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Задихайло Д.Д., Серпутько А.Д., Харламова Д.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Іванов А.Г.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОБСЛІДУВАННЯ В МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИНАХ І В РАМКАХ ООН

Лазоренко О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО РОЗПАЛЮВАННЯ НЕНАВИСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ПРАВІ УКРАЇНИ

Матвійчук М.А., Сойка С.В.
ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПЕРЕБІГ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Нєгіна В.Р.
ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ ООН У ВРЕГУЛЮВАННІ ІЗРАЇЛЬСЬКО-ПАЛЕСТИНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Футорянська К.П.
ЩОДО ДЕЯКИХ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗАХОДІВ, РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТОМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Гунченко Д.І.
ЩОДО ПИТАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ОБРАННЯ, ЗМІНИ, СКАСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сівак В.М.
ФОРМА ПРАВЛІННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Брусакова О.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Азізова Сабіна Хамід
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Бабич А.М.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР ЩОДО РІШЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Заросило В.О., Капля О.М., Чалчинський В.І.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ВВЕДЕННЯ, ОСНОВНІ ЦІЛІ, МЕТА ТА ПРОБЛЕМИ

Ольшевська Ю.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Дрозд О.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Аркуша Л.І., Сидорчук І.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИКРИВАЧА

Джафарова О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЗАХИСНИКА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Яковлєв О.А.
ЦІННІСНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЯХ

Легеза Ю.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕДОТОРКАНОСТІ СУДДІ

Дубинський О.Ю., Дубинський І.Ю.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Біленко В.І.
ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОНАСТУНИЦТВА У СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ В УКРАЇНІ

Коваль М.П.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВОЗНАВСТВА

Чанишева Г.І., Панченко А.О.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Batiuk O.V., Tserkunyk L.V.
THE POWERS OF A FORENSIC EXPERT IN PREVENTING (PROPHYLAXIS) THE COMMISSION OF CRIMINAL OFFENCES AGAINST THE FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY BY MEANS OF FORENSIC SCIENCE

Gurzhii T.O., Gurzhii A.V.
SANCTIONING POWERS OF THE NATIONAL SECURITY COUNCILS

Волошанівська Т.В.
СЛІДОВІ КАРТИНИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Задирака Н.Ю., Литвин Н.А.
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА ДОСУДОВІЙ СТАДІЇ

Лисенко Н.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ТА БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ткач А.В.
СУДОВА ДИСКРЕЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЗОВОМ ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

Яковлева Т.К.
КРИМІНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИ, ЯКА УХИЛЯЄТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

Крайник Г.С., Ніколаєнко Т.Б.
ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ СВІДКОМ І ПОТЕРПІЛИМ (СТАТТЯ 384 КК УКРАЇНИ)

Воробей П.А., Мірошниченко С.С., Микитчик О.В., Воробей О.В.
ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЙОГО ЗМІНИ

Пінчук П.А.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧОВИХ ПРИНЦИПІВ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ПРИВОДУ ОСКАРЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТА СУБ’ЄКТА ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Колодій О.А.
ПОЗИТИВНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОСТІ