№3/2024

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андрусяк І.П.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У СФЕРІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г.
РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЄВРОАТЛАНТИЧНОМУ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Гончаров М.В.
СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Honcharov M.V., Honcharov A.V.
THE ESSENCE OF STATE SOCIAL POLICY

Дудаш Т.І.
ТИПОЛОГІЯ АРГУМЕНТІВ У ПРАВОВИЙ АРГУМЕНТАЦІЇ

Іванюк Р.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Кобаль О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Мерник А.М., Басараба Ю.Г.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРАВОМ ТА ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Мерник А.М., Чоботар Д.В.
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ДЖЕРЕЛА ПРАВА»

Онишко О.Б., Парасюк В.М., Бориславський Р.А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Пономаренко А.Б.
ОСНОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКОН УНР 1920 Р. ЯК ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Чувакова Г.М.
АНОМАЛЬНА СФЕРА ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Варава І.П., Хубулов І.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Дюжник Д.О., Попова А.В., Голубов А.А.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Камишанський О.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Кравець К.О.
НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Лялюк О.Ю., Степанюк К.І.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Новікова М.М., Сємко М.О.
ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Пилипенко І.С., Пашкова Н.В., Лялюк О.Ю.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТИ

Покрасьон А.О., Булко Л.О., Товстоган Ю.В.
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Симоненко М.О., Тихонова А.В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ В УКРАЇНУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Стешенко Т.В., Зозуля А.С.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Стешенко Т.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Сус М.С.
РОЛЬ ХАРТІЇ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЗАХИСТІ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ткаченко Є.В., Радченко Я.М., Кириченко В.О.
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ: АПОРІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Галан М.О.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ З РЕЄСТРУ КОМПАНІЙ-НЕРЕЗИДЕНТІВ: ПРАВОВІ НАСЛІДКИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Hnatiuk T.M.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES UNDER THE ENERGY SUPPLY CONTRACT

Hurzhii A.V., Byndiuk K.H.
COPYRIGHT IN TIMES OF WAR: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR

Єрмак В.П., Катурга В.В.
ПОРІВНЯННЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ ТА РЕЄСТРОВАНОГО ПАРТНЕРСТВА

Заболотна Н.Я., Cемчишин С.І.
ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ`ЄКТИВНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ ЯК ВИД АНОМАЛІЇ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Красуцький В.В.
ЗАХИСТ ПРАВ ДОБРОСОВІСНОГО НАБУВАЧА МАЙНА, НАБУТОГО НА ПІДСТАВІ ПРАВОЧИНУ З ОЗНАКАМИ ФРАУДАТОРНОСТІ

Кривенко Ю.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ АКАУНТІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Кройтор В.А.
ЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БУТИ ПОЗИВАЧЕМ ТА ВІДПОВІДАЧЕМ У СУДІ ЯК ІСТОТНА ОЗНАКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Лабик О.Т., Малига В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЕРАТИВНИХ НОРМ ДО МІЖНАРОДНИХ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Лукашов Р.С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РИНКУ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ

Митрофанов І.І.
ЕТИКА ІНТЕРАКЦІЙ НОТАРІУСА З КЛІЄНТАМИ

Пазій С.А.
ГЕНЕЗА ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Савчук В.С.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Хрущ В.Л.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ДОГОВОРУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Цибань А.А.
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ЗУСТРІЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЗМІСТУ У ДВОСТОРОННЬОМУ ЗОБОВ’ЯЗАННІ

Якубівський І.Є.
ЕНЕРГІЯ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дутов М.М.
ПОЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЄС У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Лозова А.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ У ФОРМІ СПОТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ, АУКЦІОНІВ, КОНКУРСІВ, ТЕНДЕРІВ

Нескороджена Л.Л., Бонь Б.О., Кононець О.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

Олійник А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ІНОЗЕМЦІВ І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЯК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пільков К.М.
ЗНАЧЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ ERGA OMNES ТА INTER PARTES: ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ СПОРІВ ПРО ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ

Поліщук Р.М.
ПОНЯТТЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ІНСТИТУТОМ БАНКРУТСТВА

Sieriebriak S.V.
PECULIARITIES OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE POSTWAR PERIOD

Фатєєв А.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хомин В.С.
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЄС: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Щербина В.С., Боднар Т.В.
НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ

Гетьманцева Н.Д.
ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК БАЗОВА ОСНОВА РОЗВИТКУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Dulgerova O.M., Kuznetsova L.V., Kuprikova S.V.
MODERN CHALLENGES IN LABOR RELATIONS AS A THREAT TO HUMAN RESOURCES AND PERSONNEL SECURITY

Мидель А.М.
ПОНЯТТЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕЯКИХ КОНЦЕПЦІЙ СУБʼЄКТИВНОГО ПРАВА

Рибак О.О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК

Сергієнко А.С.
УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Устінова-Бойченко Г.М., Абдель Фатах А.С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ТРУДОВИЙ СПІР ТА ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Коваленко Т.О.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ

Літошенко О.С., Удовенко І.О.
РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Луц Д.М., Куляк Р.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Любченко А.В., Шепітько І.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берендєєва А.І.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гордієнко А.В.
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Hula I.L.
CONTENT AND FEATURES OF LEGAL CATEGORIES OF “FORSED (ADMINISTRATIVE) EXPULSION”, “DEPORTATION” AND “FORCED RETURN TO THE COUNTRY OF ORIGIN”

Давидова В.І., Федосєєв П.М., Овчатова-Редько А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД ДО ГАРАНТУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ СВОБОД

Демчик Н.П.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Дмитрах О.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Зубко А.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ ЯК СИСТЕМНІЙ ЗАГРОЗІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНІ

Колб О.Г., Бусел А.О., Третяк Є.А.
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВІД ЇЇ УХИЛЕННЯ

Колесніченко І.О., Литвин Н.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кононець В.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Медведенко Н.В., Медведенко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Миронюк Р.В., Миронюк С.А.
ЗАХОДИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Мізіна І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПОРАНЕНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Новицький А.М., Новицька Н.Б.
СУЧАСНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Ноцик А.І.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Олійник О.В.
ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ В СИСТЕМІ ВІДНОСИН ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Олійник Ю.І.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПОРЯДКУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Павлюк Н.М., Шайнер В.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ (АДМІНІСТРУВАННЯ)

Плохута Є.П.
МИТНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ АВТОРИЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Порхун В.М.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОДАТОК»: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ромашко А.С., Дорожко Г.К., Петренко В.О.
НАПІВПРОВІДНИКОВІ ВИРОБИ ТА ЇХ ПРАВОВА ОХОРОНА

Сподинський О.О., Сукмановська Л.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ГРОМАД У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Табака Т.І., Котляренко О.П.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Татомир Ю.І.
ПОНЯТТЯ МІГРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ДОКТРИНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Ференц О.І.
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Фукс Н.А., Уложенко В.М.
ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЯК НЕПРАВОВА ФОРМА ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Хребтова А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Шумейко І.П.
МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Антонюк А.Б., Демченко В.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРІВНЮВАННЯ ДЕЯКИХ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ

Баладига С.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ НОРМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бантишев О.Ф.
ДЕРЖАВНА ЗРАДА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Вознюк А.А., Грига М.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Довгаль О.О.
ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВЧИНЕНІ ЩОДО ДОНОРА-ТРУПА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Конопельський В.Я.
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Корнєва К.А.
ЩЕ РАЗ ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Косяченко К.Е.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЗАВДЯКИ ВЗАЄМОДІЇ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Лазаренко А.М.
«ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА» І «МІСЦЕ СЛУЖБИ»: ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА СТ. 407 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Лисенко Є.Є.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОБРАЗУ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лісіцина Ю.О., Серкевич І.Р.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ

Мирко Г.Є.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Оніщик Ю.В., Коваль О.М.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Рябчинська О.П., Большакова Д.О.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чорнозуб Л.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НОВІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Щербина Н.О.
РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЗБРОЯ» У ЗАГАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондаренко-Берегович В.В.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Важинський В.М.
ПРИВОДИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Дуфенюк О.М.
МАЙБУТНЄ 3D КРИМІНАЛІСТИКИ: ІННОВАЦІЇ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ ПРАКТИКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Клапоущак Д.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Муризіна М.С.
ГІПНОЗ ЯК НЕТРАДИЦІЙНИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНО-ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Нагорняк Ю.В.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Панова А.В., Тищенко Д.Р.
ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ЯК ГАРАНТІЯ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Рудик В.В.
ПРОФІЛАКТИЧНА ФУНКЦІЯ СУДУ

Саковський А.А., Мировська А.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ

Самофалов Л.П.
МЕЖІ АПЕЛЯЦІЙНОГО РОЗГЛЯДУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Самофалов Л.П., Самофалов О.Л.
СКЛАДНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВНИМ СУДОМ ПРАВОВОЇ ЄДНОСТІ: НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Чванкін С.А.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРАКТИЦІ СУДУ ЄС

Шульга А.О., Озерна І.В.
ОБМЕЖЕННЯ СУДОМ ТРИВАЛОСТІ ОГОЛОШЕННЯ ПРОКУРОРОМ КОРОТКОГО ВИКЛАДУ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ТА ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ У КОНТЕКСТІ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН

Юхименко К.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА: МІЖНАРОДНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Берлач А.І., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Курбанова А.Р.
ПІДСТАВИ ВІДСТУПУ ВЕРХОВНОГО СУДУ ВІД ІСНУЮЧОЇ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ: ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

Хотинська-Нор О.З., Берлач А.І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Агапова О.В.
РОЛЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У ВІДНОВЛЕННІ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ МІЖНАРОДНИЙ РЕЄСТР ЗБИТКІВ

Бенедик Я.С.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТОВАРІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДО ПРОФІЛЬНОГО ACQUIS ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Бринзанська О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ШИРОКОМАСШТАБНОЇ, ДОВГОТРИВАЛОЇ ТА СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ У ДЖЕРЕЛАХ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Дараганова Н.В.
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Зубарева А.Є.
РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Кравчук О.О., Остащук І.Б.
ПРИСЯГА СУДДІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Покальчук М.Ю., Марачук А.В., Шулепова О.О.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Прилуцький С.В.
ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕДАЧ СТРАТЕГІЧНИХ ТОВАРІВ

Тимофєєв А.О.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМЦІВ В МІЖНАРОДНОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ В УКРАЇНІ

Хачатурян В.Х.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЗАХОДУ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дрозд О.Ю.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кривенко О.В.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Тимчишин А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Batiuk O.V., Tserkunyk L.V.
UNDERSTANDING THE VICTIMISATION OF CONVICTS IN PENITENTIARY INSTITUTIONS IN A SPECIAL PERIOD

Феннич В.П., Булеца С.Б., Заборовський В.В.
УХВАЛА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ

Юзікова Н.С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРАКТИК

Гордійчук М.В., Котенко Н.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОТАРІУСОМ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СПАДКОВОГО ПРАВА

Hashenko S.V.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES AND ITS REFLECTION IN FIRE TRAINING

Баркалов О.О.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Буга Г.С., Кузьменко С.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ

Болдіжар С.О., Пішта В.І., Пішта І.І.
ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ У ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Кузьміна М.М.
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гресь Ю.О.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «ЗАТРИМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ» ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Брусакова О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тагієв Садіг Рза огли
КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Жадан Є.В.
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД В МЕХАНІЗМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

Ренкас А.А.
ЩОДО ОЦІНКИ КАТЕГОРІЇ «ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ» ЯК ОДНА З ПІДСТАВ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ

Бабенко А.М., Чекмарьова І.М., Палій М.В.
ВІКТИМОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Нікітін А.А.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРУ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ

Джафарова О.В., Лещенко Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКРУТИНГУ ЯК ОДНІЄЇ З КАДРОВИХ ПРОЦЕДУР

Чугуніков І.І.
ВАРТІСТЬ МАЙНА ТА РОЗМІР ЗАВДАНОЇ ШКОДИ ЯК КОНСТИТУВНІ ТА КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Молчанов Р.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Барабаш О.О.
ЦІННОСТІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА: УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ ПРАВА

Деревянко Б.В., Коломоєць Т.О., Колпаков В.К.
КРИПТОВАЛЮТА ЯК ОБʼЄКТ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Ткаченко В.С.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У РОЗПОДІЛІ РОБОЧОГО ЧАСУ: ДОСВІД ЄС

Гапонов О.О.
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, ЯКЕ УРЕГУЛЬОВУЄ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Кириченко О.В.
ХУЛІГАНСТВО, ВЧИНЕНЕ ФУТБОЛЬНИМИ ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Янковий М.О.
ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Канєнберг-Сандул О.К.
КОНФЕСІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ТА ОСВІТНЯ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОЗНАКИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII – ХХ СТ.

Тагієв С.Р.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Рогальська В., Дараган В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Корнута Л.М.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПОНЯТІЙНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Матусевич А.Л.
НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ В УКРАЇНІ