№2/2016 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Д.Є.
УКРАЇНСЬКІ МОНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Линдюк С.С.
ЩОДО ТИПОВОГО РЕГЛАМЕНТУ МІСЦЕВОЇ РАДИ

Полонка І.А.
ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДНИКІВ

РОЗДІЛ 2
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Булат Є.А.
НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Верба-Сидор О.Б., Федик С.Є.
ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИМИ ЗАКОНОПРОЕКТАМИ № 2507А ТА 2506А

Єфіменко М.Ю.
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ САМООБОРОНИ

Клочко Т.Ю.
СИСТЕМА НАДАННЯ ПРИМУСОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Осадчук С.С.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАСАДА РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Розгон О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

Русин О.Ю.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СВОЇХ ФУНКЦІЙ

Федорова Н.В.
АДАПТАЦІЯ ТЕЛЕФОРМАТУ ЯК ОКРЕМОГО ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Цуркан В.В.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКАМИ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

РОЗДІЛ 3
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Berlacz A.I.
ODNOŚNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA NARUSZENIE PRAW, WOLNOŚCI I INTERESÓW OSÓB FIZYCZNYCH, PRAW I INTERESÓW OSÓB PRAWNYCH W SFERZE STOSUNKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Власенко О.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ У ВИГЛЯДІ ПАСПОРТУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

Гарбуз Т.О.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Греца Я.В.
МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Курбатова М.В.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ: ЗАГАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Левченко А.О.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Легеза Є.О.
ЗМІСТ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Майданевич А.Г.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Павленко Н.Г.
ПРЕЗУМПЦІЯ ВИНУВАТОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Пилипів Р.М.
СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ГАЛУЗІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ (В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 2014-2016 РР.)

Проценко А.Т.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТ: ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ЧИ ГРОШОВИЙ СУРОГАТ?

Ракул О.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Руколайніна І.Є.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Скриньковський Р.М., Крамар Р.І.
ДІАГНОСТИКА РОБОТИ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, СТАТУТУ ТА ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Колеснікова М.В., Турук Н.В.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК СПОСІБ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

РОЗДІЛ 4
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Зеленов Г.М.
ФАКТИЧНА ПОМИЛКА ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Лісіцина Ю.О.
МІКРОСЕРЕДОВИЩНІ ЧИННИКИ (ДЕТЕРМІНАНТИ) ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ, ДОНОРСТВА КРОВІ

Марко С.І., Бурда C.Я.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ХВОРОБОЮ

Столітній А.В., Каланча І.Г.
ПЕРЕВІРКА РЕЄСТРАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАГЛЯДУ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ 5
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гарасимів О.І., Захарова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ

Дем’янчук В.А.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВІДВОДУ

Дуфенюк О.М., Кунтій А.І.
СУДОВА ПРАКТИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Казмиренко В.А.
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Ковальчук О.В.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Пасько О.М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ОПЕРАЦІОНАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ СЛІДЧОГО .

Сичевський В.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Теслюк І.О.
ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

Тищенко О.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Христов О.Л., Негрієнко Р.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОШУКУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ АБО ЗНАРЯДЬ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ

РОЗДІЛ 6
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Сердюк В.В.
АДВОКАТУРА ТА СУДОВА ВЛАДА: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ТА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ

Ференець О.Б.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бережна К.В., Громов А.С.
ЗМІНИ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ВІДПОВІДНО ДО ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ

Каліущенко І.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Камышанский М.М.
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ (РЕПАРАЦИЙ) ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

РОЗДІЛ 8
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Галенкина И.С.
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Івченко Ю.В.
ДЕРЖАВНИЙ ПАТРІОТИЗМ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА ЦІННІСТЬ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

РОЗДІЛ 9
МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ
«АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ
ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН»,
ЯКИЙ ВІДБУВСЯ 11 ГРУДНЯ 2015 Р. В ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Андрійко О.Ф., Кисіль Л.Є.
ФІЛОСОФІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Білик П.П.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Банчук О.А.
ДОПОВІДЬ «АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Бевзенко В.М.
ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: КРИТЕРІЇ ТА ВИДИ

Болокан І.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНИХ НОРМОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Гордєєв В.В.
ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ ЯК ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гуржій А.В.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Гуржій Т.О.
ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ

Гусар О.А.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ, ПРАВОМОЧНИХ ВИРІШУВАТИ СПРАВИ ПРО ПРОСТУПКИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Коломоєць Т.О.
ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ У ВІДНОСИНАХ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНИХ ОСІБ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Колпаков В.К.
БЛАНКЕТНІ ТА ВІДСИЛОЧНІ СКЛАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ

Кузьменко О.В.
ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лиськов М.О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЛОТЕРЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСПУБЛІКИ ЛАТВІЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Миколенко О.І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА НАУК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ

Перова О.В.
ЗМІНА ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

Пирожкова Ю.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТИ

Попов Р.В.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЗУСТРІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

Сидорчук А.О.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДЕЛІКТУ

Стукаленко В.А.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стукаленко О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Усенко Р.А.
ЩОДО НОВИХ ПІДХОДІВ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Чорна В.Г.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ОГЛЯД ЯК ЗАХІД ПРЕВЕНТИВНОГО ХАРАКТЕРУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО