№4/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Басараб О.Т.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЗА ЧАСІВ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ХХ СТОЛІТТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Басенко Р.О., Шаравара Р.І., Год Н.В.
“PRINCEPS SENATUS CIVITATIS”: ҐЕНЕЗА ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ПРИНЦИПАТУ ОКТАВІАНА АВГУСТА

Басенко Р.О., Шаравара Р.І., Кравченко А.П., Чумаш Д.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ

Гутів Б.І.
МАЛА СКІФІЯ – ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА

Єфрємова К.В., Пасат М.О., Чижов Д.А.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Малишев Б.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» ТА «ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС»

Пекарчук В.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ

Підберезних І.Є., Кочетков В.В.
КИЇВСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ДОГОВІР: РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКОВИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Румʼянцев В.О., Лісогорова К.М., Сіваш О.М., Гоцуляк С.Л.
СУДОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Сковронський Д.М.
ОСНОВИ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Товпига Л.М.
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ І ДОСВІД КРАЇН ЄС

Торончук І.Ж., Грекул-Ковалик Т.А., Ковалець Т.Р.
АЛЬФРЕД ГАЛЬБАН: ЩО ДАЄ НАУЦІ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО?

Цьомра В.Ю.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ВОЛІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Грудовенко О.С., Чалий М.Г.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Єрофєєва М.М.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНЕСЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» ТА «СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА»

Ільєнко В.Ю., Ільєнко Д.Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ

Кметик-Подубінська Х.І.
ФУНКЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
ЧИ МОЖНА ВВАЖАТИ ЗАКОНОПРОЄКТ № 9151 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КАС УКРАЇНИ, ЦПК УКРАЇНИ ТА ГПК УКРАЇНИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ СУДІВ ТА СУДДІВ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО ЧИ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ» ЯК ТАКИЙ, ЩО ПРОПОНУЄ ЗБАЛАНСОВАНУ МОДЕЛЬ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЗУМНОГО СТРОКУ?

Kossak V.M.
SPECIFIC PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROPERTY EXPROPRIATION AND SEIZURE (BASED ON THE MATERIALS OF EUROPEAN JUDICIAL PRACTICE)

Кравець М.О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС УМОВ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Кравчук О.О., Остащук І.Б.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І РИТУАЛ: ПРИСЯГИ ЧАРЛЬЗА ІІІ

Лялюк О.Ю., Гриненко Є.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мельниченко Б.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пекарчук А.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ: ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ

Петришин О.О., Маргіта М.Є., Єфрємова К.В.
ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Сербин Р.А.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Хачатурян В.Х.
ІСТОРІЯ ПОДАТКІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

Шатіло В.А.
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СВОБОДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Більчук О.О.
НІКЧЕМНІСТЬ ПРАВОЧИНУ ПРО ПЕРЕДАННЯ ПРАВА ВИМОГИ ДО МТСБУ У ПРОЕКТІ ЗАКОНУ № 8300

Бугрик А.В., Дубіна М.П., Литвин А.С.
ФРАУДАТОРНИЙ ПРАВОЧИН: ЗМІСТ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Владикін О.Н., Пороховата Є.О., Закревська А.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Грабар Н.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗБИРАННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Григор`єв В.Ю., Кривобородий В.С.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Дмитренко В.В.
АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ МАЙНОВИХ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Долинська М.С.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ УКРАЇНИ

Драч Н.І.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Духневич А.В., Спєсівцев Д.С.
«ЮРИДИЧНІ ІННОВАЦІЇ» ЯК ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ (НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА)

Дяченко С.В., Шпирко Ю.І.
«СУДОВА МЕДІАЦІЯ» ТА «ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ»: ВІДМІННОСТІ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Єрмак О.О., Скрильник О.О., Свириденко А.В.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Зайцев О.Л., Ясечко С.В.
ЗАКУПІВЛЯ ПОСЛУГ З ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Калашник Д.В., Калмиков М.Р., Шліхта О.М.
МЕДІАЦІЯ І ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

Карташов В.В.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Костін М.І., Шаповал А.О.
ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Кравцов С.О., Петров М.С., Фролов М.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ONLINE DISPUTE RESOLUTION В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Крижевська О.О.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ (ПІДСТАВИ) ВИНИКНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Кройтор В.А.
ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ХАРАКТЕР РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Павлюк Н.М., Погорілець М.В.
ПРОБЛЕМИ УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Павлюк Н.М., Слобода Н.В.
СПЕЦИФІКА УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пожоджук Р.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2005/29/ЄС ПРО НЕДОБРОСОВІСНІ КОМЕРЦІЙНІ ПРАКТИКИ

Полішко О.Д., Бондар О.С.
ЩОДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО АСПЕКТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТЕРОРИСТА ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Потапова Л.В.
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ “FAIR USE”

Примак В.Д.
ВЗАЄМОДІЯ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА У РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН З ВІДБУДОВИ ОБ’ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ

Рижова А.Д.
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ, УСКЛАДНЕНОГО ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Стєбєлєв А.М.
СТАН УНОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОЇ ПРОЦЕСУАЛІЗАЦІЇ

Устінова-Бойченко Г.М., Скрябін О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ПІДСУДНОСТІ) СПРАВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Чабан О.М.
ПІДСТАВИ ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВІТУТУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Щербак С.В., Кожевнікова А.В.
ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЯ СУДОЧИНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Ясинок М.М., Ясинок Д.М.
МИРОВА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ЧИ ЛИШЕ ТЕОРІЯ?

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бойченко Е.Г., Могил Л.С.
ЩОДО ФУНКЦІЙ КРИПТОВАЛЮТ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Буравська А.А., Павлюченко Ю.М.
ПОВЕРНЕННЯ ДО СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Гапчак Т.Є., Дяченко С.В.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ЗЛОВЖИВАННЯ ПІД ЧАС СПЛАТИ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ

Динюк А.А., Дяченко С.В.
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Калаченкова К.О., Довгань Б.В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кимберський З.Ю.
КОРПОРАТИВНІ СПОРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Коваль І.Ф., Бєломєстнов О.Ю.
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Колодін Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 263-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Лекарь С.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ

Мороз В.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЯГАНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Негода О.А., Ткаченко О.М., Крамаренко О.М.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

Puzikova V.S.
UKRAINE’S TRANSIT POTENTIAL OF THE BLACK SEA AND DANUBE FOR EU

Селівон А.М.
РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

Хомко Л.В.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА – СУДОВА ПРОЦЕДУРА У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА, ЯКА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Хомляк О.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Барабаш О.О., Грищук А.Б., Яцків Д.В.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУДОЧИНСТВА

Бурка А.В., Боднарук М.І.
ВІДШКОДУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ТА РОБОТОДАВЦЯМ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ГРОШОВИХ СУМ, ВТРАЧЕНИХ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Вакарюк Л.В.
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄСПЛ ЩОДО РОЗУМІННЯ ЗАБОРОНИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Галушко О.І.
СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГІДНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ ОСОБИ

Maikut Kh.V., Zaiats O.S.
THE RIGHT OF AN INDIVIDUAL TO MEDICAL ASSISTANCE: SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Муляр Г.В., Шуст Г.П.
ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ МЕДІАТОРА

Середа О.Г., Бурнягіна Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Дашковська О.Р., Васютін В.О.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Липницька Є.О., Буравська А.А.
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ «МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ» В ПРОЦЕСІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Мазій В.С.
СУБ’ЄКТИ ПРАВ НА ЗЕМЛІ ПІД СМІТТЄЗВАЛИЩАМИ

Собакарь А.О., Миронюк Р.В.
ЕКОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ЗАСІБ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бахчев К.В.
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Бліхар М.М., Анциферова М.В.
УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Демський Н.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЗАЄМОДІЇ З НАСЕЛЕННЯМ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Зайкіна Г.М.
СУТНІСТЬ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Коломоєць О.К.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кравцова Т.М.
ПРОФІЛАКТИКА ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

Кравчук М.Ю.
РОЛЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ І НАУКОВЦІВ У ПИТАННІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лозинський Ю.Р., Павлович-Сенета Я.П.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

Лозинський Ю.Р.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА У КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Лук’янова Г.Ю.
ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ: АНАЛІЗ ІДЕОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Магновський І.Й., Назарчук А.В.
ПРИНЦИПИ ЛІДЕРСТВА В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Мельник-Лимонченко О.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ТА САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мороз В.О.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Піддубний Д.І.
МЕДІАЦІЯ У ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Попович О.В.
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Руснак Ю.І.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ

Рябченко О.П., Сопілко І.М.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Слободяник Т.М., Сергієнко А.С., Літвяков Е.М.
БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Степаненко С.В.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

Тимошенко Є.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ

Тімашов В.О., Ковальова Д.С.
ЕКСПЕРТИЗА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Тищенкова І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАК НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ ТА ГРОМАДЯНСТВА

Тополя Р.В.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Федчун А.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бут Я.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ»

Василенко Ю.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО

Глубока М.В.
ПРОБЛЕМАТИКА ІНКРИМІНУВАННЯ СТАТТІ 402 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «НЕПОКОРА»

Гордаш А.С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

Гуртовенко О.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ ТА МЕМЕТИКОЮ

Дрозд В.Г.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дядічко В.І.
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОНЯТТЯ «СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО» ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Загиней-Заболотенко З.А., Чаплюк О.І.
ПРОБЛЕМИ ЗАРАХУВАННЯ СТРОКУ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ, ДО ЯКОЇ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, У СТРОК ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПРАВИЛАМИ, ПЕРЕДБАЧЕНИМИ Ч. 5 СТ. 72 КК УКРАЇНИ У РЕДАКЦІЇ «ЗАКОНУ САВЧЕНКО»

Клочко А.М., Шморгун Я.О.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ковригіна О.К., Тарасюк С.М.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО УМИСНЕ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ НА ПІДСТАВІ АКТІВ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

Колб О.Г., Василюк І.М.
ЧОМУ ПРОФЕСОР В УКРАЇНІ У СЬОГОДЕННІ ВСЕ МЕНШЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ НАУКОЮ?

Коломієць Н.В., Переверза А.М.
МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Котовщиков Р.А.
ПЕРЕДУМОВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ

Марущак Н.В., Томаш О.О.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД

Мошняга Л.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ПОРІВНЯННЯ

Пахомов А.В.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ГЕНОЦИДУ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Потапова Д.І., Василенко А.В., Гармаш В.В.
ЗМІНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ВНАСЛІДОК ВОЄННОГО СТАНУ 2022

Прейс Є.В.
ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ ЯК НОВЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Сич К.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ З ВИКРИВАЧАМИ

Смольська Я.В., Зайцев О.В.
ДО ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ СУБ’ЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ЇЇ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Туляков В.О.
РЕЖИМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

Чабайовський Т.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аббасова Д.Л.
ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ: ЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Вилцан А.О., Ковальчук Д.Р., Кундій А.Ю.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дараган В.В., Юхно О.О.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ У СПРАВАХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Дуфенюк О.М.
БАЛАНС МОРАЛІ ТА ПРАВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Капустіна М.В., Демидова Є.Є., Латиш К.В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Кириченко А.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДОКАЗУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Корабель М.Г., Поляков А.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Кувшинов О.Д.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кухарчук А.В., Ткаченко О.Р., Лейба О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Латиш К.В., Демидова Є.Є., Капустіна М.В.
МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ

Lukyanchikov E.D., Kolokolnikov V.A.
THE PROBLEM OF THE PARTICIPATION OF PERSONS WHO ARE SUBJECT TO CRIMINAL PROCEEDINGS WITHOUT NOTIFYING THEM ABOUT THE SUSPICION IN THE JUDICIAL PROCEEDINGS OF THE PROSECUTION’S REQUESTS FOR EXTENSION OF THE PRE-TRIAL INVESTIGATION

Малюта О.С., Овчаренко П.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ ПРАВА НА ВІДСТУП ВІД ПОЗИТИВНИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Микитюк О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗОВОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ США

Мирошниченко К., Погорєлова А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Падалка Л.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ АНАЛІТИКИ У ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЯХ ТА ПЛАНУВАННІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Парасюк М.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ДІТЕЙ-ЖЕРТВ, ЯКІ БУЛИ ВИКРАДЕНІ ТА ДЕПОРТОВАНІ ДО РОСІЇ

Приловський В.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ

Сенченко Н.М., Левченко В.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Сидоренко Д.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Солдатенко О.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ ІНСТИТУТУ ЗАТРИМАННЯ В УКРАЇНІ

Страшок А.А., Клапоущак Д.С.
ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Тарасюк С.М.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ – АУДІО-ВІДЕОКОНТРОЛЬ ОСОБИ, ПРОВЕДЕНОЇ ВІДНОСНО ЗАЯВНИКА, ПОТЕРПІЛОГО, ПРИ ВТРУЧАННІ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ТРЕТІХ ОСІБ

Чаплинський К.О., Єфімов М.М.
НАУКОВІ ДИСПУТИ ЩОДО СУТНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КІБЕРПОЛІЦІЇ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Черемнова А.І., Пастух А.В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВʼЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Шелепкова С.М.
ЗВ’ЯЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ГОЛОСУ ЛЮДИНИ З АНАТОМІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ МОВЛЕННЄВОГО ТРАКТУ (НА МАТЕРІАЛІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ)

РОЗДІЛ 10 УДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Карандась М.В.
НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ З ОДНОГО СУДУ ДО ІНШОГО В МЕЖАХ ЮРИСДИКЦІЇ РІЗНИХ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ

Коваль О.М.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

Мартинов Є.О.
ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С.Р., Бухова Д.М., Кречик А.С.
ПРОБЛЕМА «ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ» ЯК ЗАГРОЗА ЦІННОСТЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Безпалько Ю.Ю., Шаповал К.О., Наконечна Д.О.
РЕФОРМА МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄС: ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА МІЖКУЛЬТУРНУ ГАРМОНІЮ

Бровенко Г.Д., Коваленко Д.О., Уварова М.В.
ДОКОРІННА ЗМІНА ОБСТАВИН У ПРАВІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Бровко М.Д., Концур Є.О., Горбачевська Д.В.
ПРАВО ВЕТО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Волченко Н.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Гайворонський Д.А., Левченко В.Р.
ВІДПОВІДЬ ЄС НА ПОВНОМАСШТАБНУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ (ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

Гнітій А.О., Киргізова В.С., Стоцька О.С.
КОНФЕРЕНЦІЙНА (БАГАТОСТОРОННЯ) ДИПЛОМАТІЯ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Івчук Ю.Ю.
ПОНЯТТЯ «ГЕНОЦИДУ» ЯК МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СВІТЛІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Корнєва П.М., Атаманчук Ю.І., Феньків В.В.
РЕТОРСІЇ ТА САНКЦІЇ ЯК ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Корнєва П.М., Потапчук В.О.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦЯМИ

Корнєєва О.П., Шалупня К.С.
ПРОБЛЕМА «ДЕФІЦИТ ДЕМОКРАТІЇ» В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Кравчук Н.Б.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕГУЛЮВАННІ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Кузьменко О.В., Гаряєва Г.М.
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Лизогуб В.А., Казак Р.А., Вільхівський В.В.
СТРАТЕГІЯ «ДІАМАНТОВОГО НАМИСТА» НА ТЛІ ГІБРИДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ ІНДІЇ ТА КИТАЮ

Лісний І.А., Коваленко В.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Моісеєва Є.О., Латишева М.О., Шалупня К.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПОЛУ ТА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ

Никонова М.Р.
ПОВАГА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ)

Покальчук М.Ю., Марачук А.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА НЕВИЗНАНИХ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Реньов Є.В.
ВЕРХОВНИЙ КОМІСАР ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ ПРАВОЗАХИСТУ

Сіваш А.А., Шерстюк К.Д.
АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Стоян Є.О., Артеменко К.С., Пишенкова О.В.
САНКЦІЙНА ВІДПОВІДЬ ЄС НА ПОВНОМАСШТАБНУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ (ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Тітко Е.В., Білоусова К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ПРОТИ РФ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Урбанович В.В.
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВА ВЕТО ПОСТІЙНИХ ЧЛЕНІВ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН

Чаус Ю.В., Беспалова К.О., Дуднік Д.А.
ДОМИСЛЮВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС

Шайнер В.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ З ПОДВІЙНИМ ТА МНОЖИННИМ ГРОМАДЯНСТВОМ

Яковюк І.В., Вергелес О.О., Ковтуненко О.А.
ГАРМОНІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄС

Яковюк І.В., Землякова Л.Ю., Гнітій А.О.
ДИПЛОМАТІЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ященко Д.С., Оксенюк К.М.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ МОМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА ЧАС ЙОГО ІСНУВАННЯ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Дрозд О.Ю., Сорока Л.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ДОБРОЧЕСНОСТІ В МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

Камінська Н.В., Муза О.В., Демиденко В.О.
ГЛОБАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Пядишев В.Г.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ВТОРГНЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Собакарь А.О.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Марченко С.І., Сюйва І.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ЗАХИСТУ ЇХ ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

Берлач А.І., Лісогор Ю.Б.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРИНЦИПИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Ковальчук А.С.
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ЯК ПРАВОВА ФОРМА

Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А.
ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Євтушенко Д.С., Титаренко М.В., Рубель А.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Лахова О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПОЗАСУДОВЕ (АДМІНІСТРАТИВНЕ) ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ