№3/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондарчук Я.П.
СВОБОДА ЯК ПРАВОВА ІДЕЯ, ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИП

Гончаров А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ПРОТЯГОМ 30-Х – 80-Х РОКІВ XX СТ.

Honcharov A., Honcharov M.
METHODOLOGY OF RESEARCHING PROBLEMS OF REGULATORY AND LEGAL PROCUREMENT OF INFORMATION SECURITY

Дмитрієва М.М.
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Добросердов А.Р.
ВИТОКИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ У ВЧЕННЯХ XVII–XVIII СТ.

Здреник І.В., Повалена М.В, Савайда О.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Ковальчук Л.В., Міхайліна Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Котуха О.С.
ІДЕЯ ПАНУВАННЯ ПРАВА АБО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Малишев Б.В.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИКИ (АНАЛІЗ ІДЕЙ РУДОЛЬФА ЧЕЛЛЕНА)

Мельник Н.В., Савайда О.І., Здреник І.В.
ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВ ЛЮДИНИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Пасічник І.О., Тагієв А.С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО ІЗРАЇЛЮ ТА ІУДЕЙСЬКОГО ПРАВА

Удовика Л.Г., Єрмоленко Д.О.
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В АКСІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Байрачна Л.К., Луценко А.П.
ПРОГАЛИНИ В ПРАВІ ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ

Білак Н.І.
СТАТУСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Гедульянов В.Е.
УКРАЇНСЬКІ ДОКТРИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ

Дереш Ю.В., Романчук А.О., Лизун С.О.
НОВИЙ ЗАКОН ПРО ДОБІР СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЧИ НОВІ РИЗИКИ ПОЛІТИЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЇ?

Курінний Є.В.
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРАВОВІ ПОТРЕБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ ВІЙНИ

Леонтьєва Л.В.
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Морозов Я.І.
ДОКТРИНА «ПРИХОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ» ПРЕЗИДЕНТА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА США

Нікітіна Л.О.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ЗАГРОЗА ВІТЧИЗНЯНОМУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Петришина М.О., Артеменко К.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Попрошаєва О.А., Шулепова О.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ПЕРВИННОГО СУБ’ЄКТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Приполова Л.І.
ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Продан А.О.
ЗМІСТ КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Стешенко Т.В., Алиєва А.В.
МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ ЯК ФОРМА СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аванесян Г.М., Лісний І.А.
ЦІННІ ПАПЕРИ У СФЕРІ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Алімов К.О., Широка К.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПЕРЕКЛАДАЧА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Аніщенко К.М.
ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

Вакарєва К.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Вінтоняк Н.Д.
ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Вороніжський Я.В., Петровський А.В.
СТОРОНИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ

Голубенко І.І., Саградян А.Г.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гончаров В.О.
ДОГОВІР ПРО РОЗРОБКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СПЕЦИФІЧНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Грущинська Н.І., Тур О.Т.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА З УРАХУВАННЯМ ЇХ ОБОРОТОЗДАТНОСТІ

Дерев’янко С.С., Мустафаєва С.М.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА БІОМАТЕРІАЛУ ЛЮДИНИ

Киргізова В.С., Сібільов Д.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

Кирпань Б.В.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Козолис А.Р.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кройтор В.А.
ПРИНЦИП ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Михальнюк О.В.
ДОГОВІР БАТЬКІВ ПРО УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

Мороз О.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ У СПОРАХ, ЩО ВИТІКАЮТЬ ІЗ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Парасюк В.М., Онишко О.Б.
СПАДКУВАННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕПОДІЛЬНОГО ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА/МАЙБУТНЬОГО ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОСТІ (ПЕРШИЙ ПРОДАЖ): АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ

Римарчук Р.М.
ЗАГАЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ

Стеценко А.А.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ ПРИМУСОВОГО ВИСЕЛЕННЯ

Тімонов А.І.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ходош А.В.
РЕЖИМ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Юркевич Ю.М., Майкут Х.В.
ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гопанок І.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ З МЕДІАЦІЄЮ

Миколаєць В. А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ СПОСОБОМ ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ ТА ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ У ПОРЯДКУ СТ. 81 ГПК УКРАЇНИ

Олюха В.Г., Гудіма Т.С.
МИРОВА УГОДА ЯК ПРАВОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ

Puzikova V.S.
RAILWAY REFORM IN UKRAINE AND THE ROLE OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN IT

Сірко Р.Б.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТУ ТА ОБ’ЄКТУ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Абдель Фатах А.С.
НЕТИПОВІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Дегтярьова О.М., Павленко Д.О.
СУЧАСНІ СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ПІД ПРИЗМОЮ РОЗУМІННЯ ЇХ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ

Заболотна Н.Я., Семчишин С.І.
ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Котляр Д.О.
ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ І СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Менів Л.Д.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ

Парпан Т.В., Сенишин К.Я.
ЗАБОРОНА ТА ПРОТИДІЯ МОБІНГУ ЯК ГАРАНТІЯ ГІДНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКА У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Пижова М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Сербина Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОМ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Чернега В.М.
РОЗВИТОК ДОКТРИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА НА ПОЧАТКУ III ТИСЯЧОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Боднарчук О.Г., Боднарчук О.І.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ (СУПЕРФІЦІЮ) ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Андрейчук А.В.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Воротинцев Ю.Ю.
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Гарбінська-Руденко А.В., Булківська В.А., Волинець В.В.
ЗАКОНОДАВЧІ МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З КІБЕРШАХРАЙСТВАМИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Карпенко С.Р.
ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Квакуша А.С.
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВАНТАЖІВ В ЧАСТИНІ ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
ІНШОМОВНА СПРОМОЖНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ДЕРЖАВИ (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Коренцов О.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО СУДУ В КОНТЕКСТІ РОЗМІРУ І РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ ВИТРАТ

Лук’янова Г.Ю., Яремко Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Лученко Д.В., Віхляєв М.Ю.
ДОСТУП ДО СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДДІВ

Маслова Я.І.
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВАДИ

Миронюк Р.В., Лученко Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДОВОЇ СИСТЕМИ НА ЕТАПІ ВІДБОРУ НА ПОСАДУ СУДДІ

Назар Т.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Олійник А.Ю.
АДВОКАТУРА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Опацький Р.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Палюх А.Я., Шелудяков Р.С., Іваненко Р.О.
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пастух І.Д., Сербин Р.А.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пісоцька К.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

Поливанюк В.Д., Завістовський О.Д.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Світличний О.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

Федчун А.М.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

Цибульник Н.Ю.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕЖИМІВ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Шарая А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ І ОСНОВНИХ ОЗНАК

Шинкар Т.І.
СИСТЕМОЛОГІЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Анісімов Д.О.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Буковський Ю.Д.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З НАРКОЗЛОЧИННІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Бучківська В.Л.
СТАН СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Гавриленко Н.А.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Гальцова О.В., Фівкін П.М.
МІРКУВАННЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗАСУДЖЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ

Дудоров О.О., Задоя К.П.
ІНСТИТУТ СПІВУЧАСТІ У ПРОЄКТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Звонарьов О.Ю., Клименко С.В.
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Комаровський М.Д., Трунов М.В.
ІНСТИТУТ ЗАМІНИ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Мельничук Т.В.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА НЕЛЕГАЛЬНІ РИНКИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Почтовий М.М.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ТИМЧАСОВОМУ ЗАТРИМАННІ ОСОБИ

Продан Т.В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Чумаченко В.Ю., Осипенко І.П.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ-КОНТРАБАНДИСТА

Шубіна С.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПРИВЛАСНЕННЮ, РОЗТРАТІ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гловюк І.В., Дроздов О.М.
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ: ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Гриза О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Діброва Т.А., Пісенко Д.О., Сичик В.В.
ПРОБЛЕМАТИКА ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Дроздов О.М., Дроздова О.В., Ковтун В.В.
ЕКСТРАДИЦІЯ ТА ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У ФОКУСІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Дуфенюк О.М.
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВЕКТОР БАЛАНСУ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ivanova S.S.
IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL OPEN SOURCES IN THE CRIMINAL INVESTIGATION PROCESSES

Лісіцина Ю.О., Серкевич І.Р.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Осипенко І.П., Костюченко Н.Д.
ТАКТИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Панасюк В.В.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ТА ПРИХОВУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Тішин М.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ДОПУСТИМОСТІ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОСВІДУВАННЯ ЗА СТ. 241 КПК УКРАЇНИ

Червінський В.В.
ВЗАЄМОДІЯ ПРЕДСТАВНИКА ПОТЕРПІЛОГО ЗІ СЛІДЧИМ НА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Шульга А.О., Озерна І.В.
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У РАЗІ НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Юсупов В.В., Антощук А.О.
ЗБИРАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ НА МІСЦІ ПОДІЇ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Юсупов В.В.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА В ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА

Юсупова К.О.
УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У ПІДГОТОВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРИ РОЗГЛЯДІ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Яценко І.В.
АТЕСТАЦІЯ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНИХ ЕКСПЕРТІВ ЯК ЕТАП ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бойко А.О., Тагієв А.С.
СУД ПРИСЯЖНИХ В АНГЛІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Драч Д.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Дядик В.О.
ЕТИКА АДВОКАТА ПРИ СПІЛКУВАННІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ І ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Агапова О.
МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ: ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ

Варнавська К.А.
ВИКЛИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗАХИСНИКІВ У КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гавриленко О.А., Реньов Є.В.
ПРАВО НА ЗАХИСТ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Грицьків А.В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РАМКОВОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОРДЕРА НА АРЕШТ: ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

Логойко О.О.
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Радь П.В., Зубарева А.Є.
ЮРИДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Сироїд Т.Л., Фоміна Л.О.
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІВ

Суховецький О.О., Нескородь В.В., Шульженко Н.В.
ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА НАЦІОНАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Fokina N.V.
THE ROLE OF BY-LAWS IN THE ENFORCEMENT PRACTICE OF STATE AID RULES BY THE ANTIMONOPOLY COMMITTEE OF UKRAINE

Шамраєва В.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛІТНИХ МІГРАНТІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кучук А.М.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Логвиненко Б.О., Безпалова О.І.
МАС-МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Миронюк Р.В., Логвиненко Б.О.
НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дрозд О.Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Бехруз Х.Н., Мануїлова К.В
ЯДЕРНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНОМУ ПРАВОПОРЯДКУ

Сербин Р.А., Севрук В.Г., Павленко С.О.
ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Громовенко К.В., Тицька Я.О.
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Буга Г.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Брусакова О.В.
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ДОКТРИН ЄСПЛ В НАЦІОНАЛЬНУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ ПОЗИТИВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ ТА ДОКТРИНИ «ПЛОДІВ ОТРУЙНОГО ДЕРЕВА»

Якимчук Н.Я., Хапко Ю.Б.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ) ДЕРЖАВНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Назимко Є.С., Пономарьова Т.І., Семенишина-Фіголь Б.М.
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В МЕХАНІЗМІ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Собакарь А.О.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Чернявська Б.В., Ковальчук А.Ю.
ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ СУДОМ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Миколенко О.І., Манжула А.А.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Лазур Я.В., Заборовський В.В., Черевко П.П.
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ МИРОВОЇ УГОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Волкова Ю.А.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Діденко Л.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Левченко І.С.
СТАНОВЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СВІТЛІ ГЛОБАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО МІГРАЦІЇ ТА МОБІЛЬНОСТІ

Аністратенко Ю.І.
ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ