№6/2014 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Балух В.С.
ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Васильєв Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В 1991-1996 РР.

Кульгавець Х.Ю.
ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ БАНДИТИЗМ» У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ СРСР ТА УСРР (1917-1920 РР.)

Недбай В.В.
НАРОДНІ ПЕТИЦІЇ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Шапенко Л.О., Степанківська Н.А.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ЗАГРОЗА СТАБІЛЬНИМ СУСПІЛЬНИМ ВІДНОСИНАМ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кошіль Н.М.
«КОДЕКС ЗЕБРИ» ЯК ВИД ІНКОРПОРАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Нечитайленко А.О.
ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Белікова А.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Губська А.В.
МАСОВІ ЧИ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ПОЗОВИ: КОНКУРЕНЦІЯ ПОНЯТЬ

Давидова І.В.
НЕДІЙСНІСТЬ ФІКТИВНОГО ПРАВОЧИНУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лотюк Д.П.
ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Самілик Л.О., Романишин А.В.
ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білоусов Є.М.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабакова В.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Кучма О.Л.
ОБЧИСЛЕННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Лук’янчиков О.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Чабаненко М.М.
ЩОДО ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ващишин М.Я.
СКЛАД ТА ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИХ ТЕРИТОРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Мудрецька Г.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Шерстюк С.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Кимлик Н.В., Базя Я.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Балика Г.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Бєляков Р.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УПРАВЛІННЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА

Бондаренко Д.С.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Годяк А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МІЛІЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КАРАНТИННИХ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Гоцуляк Є.М.
СКЛАД ТА КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ПОРУШЕНЬ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗА ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кадурін С.Є.
ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Казанчук І.Д.
ДОКТРИНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ» ПРАВ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Капітаненко Н.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОСТУПКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кацуба Р.М.
РОЛЬ СПОТТЕРІВ У ЗАПОБІГАННІ ПОРУШЕННЯМ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ

Кудим О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОРМ-ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Лисак Я.А.
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА КОРДОНОМ

Ломакіна І.Ю.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Михайлов О.М.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ (СУДОЧИНСТВА): ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

Нечитайленко В.А.
ПРО ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Поляков С.Ю.
РЕФОРМУВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Романяк М.М.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ

Шапка А.В.
СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Ямненко Т.М.
ПУБЛІЧНІСТЬ ЯК ОЗНАКА РОЗМЕЖУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРИВАТНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Янюк Н.В.
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гальцова О.В.
ЮРИДИЧНІ (ПРАВОВІ) ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПОВАГИ ДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ, ВИКОНАННІ І ВІДБУВАННІ ПОКАРАНЬ

Кутєпов М.Ю.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Макаренко А.С.
ЗЛОВЖИВАННЯ СУДДІВСЬКИМ РОЗСУДОМ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ПЕНАЛІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Мосяженко В.Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Романов М.В.
ПРАВО ЗАСУДЖЕНОГО НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ

Усова Є.С.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ЩОДО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ЗА ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Щербакова А.К.
ФЕНОМЕН ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Алєксєйчук В.І.
КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПО НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНАХ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В РОДИНІ (ТАКТИКА СУДОВОГО ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ СВІДКІВ І ПОТЕРПІЛИХ)

Аскеров С.С.
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРИСЯЖНОГО І НАРОДНОГО ЗАСІДАТЕЛЯ

Брус І.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ

Дерев’янко М.І.
ВИДИ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Діденко Є.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, НІМЕЧЧИНИ Й ПОЛЬЩІ

Євмін А.М.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Коваль О.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ВИПРАВДАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ковальчук С.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Козленко А.А.
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Марушев А.Д.
ТАКТИЧНІ ЗАДАЧІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ЕКСПЕРТОМ-ЕКОНОМІСТОМ

Пчеліна О.В.
ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сизов А.А.
О ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕХИИ

Слободзян А.П.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Степаненко А.С.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ «ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ»

Томін Е.Є.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД І ВІДМІННІСТЬ ВІД ІНШИХ ПОРУШЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Фірман О.В.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Шаркова А.М.
ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ

Щериця С.І.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Родюкова Є.К.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПРОКУРОРОМ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА СТАТТЕЮ 229 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Томіленко П.І.
КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОКУРАТУР РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ

Трагнюк Р.Р.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОКУРОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абрамовская К.А.
СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕВРОЗОНЫ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ РАКУРС

Бережна К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Задорожній О.В.
НАСЛІДКИ НЕЗАКОННОЇ АНЕКСІЇ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

Стешенко В.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Столярський О.В.
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА МІЖНАРОДНА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ

Яковюк І.В.
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гурак Р.В.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ ТА ВІЗАНТІЇ