№2/2019 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Burdonosova M.А.
CULTURAL-HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL LEGITIMIZATION OF THE CONCEPT OF JUSTICE

Калєніченко Л.І.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кобан О.Г.
«ЖИВЕ ПРАВО» Є. ЕРЛІХА ЯК ВІДПРАВНА ТОЧКА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО ПЛЮРАЛІЗМУ

Козаченко А.І.
ЗЕМСЬКИЙ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ ТА ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Кувалдіна О.О.
ЮРИДИЧНІ ПРЕЗУМПЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ

Марущак Н.В., Пророченко В.
ПОДІЛ ВЛАДИ ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Письменна О.П.
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСВІДОМОСТІ

Слинько Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ ст .)

Старицька О.О.
СТРУК ТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Штонда Д.Д.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ У ПРАВІ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Андреєва О.І.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФЕРЕНДУМУ В ІТАЛІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Костенко С.О., Мамчур С.М.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ

Мілова Т.М.
АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ

Піфко О.О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ІЗ ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фетько Ю.І.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ’ЄКТІВ ТРАНСКОРДОННОГО ТА МІЖТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Іващенко В.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кочина О.С.
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Мaлaнчук Т.В., Гoлoднa A.С.
ПOРIВНЯЛЬНO-ПРAВOВИЙ AНAЛIЗ ДЕРЖAВНOГO РЕГУЛЮВAННЯ РИНКУ ЦIННИХ ПAПЕРIВ В УКРАЇНІ ТА ЗAРУБIЖНИХ КРAЇНАХ

Сібільов Д.М.
ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З МАЙНА БОРЖНИКА ПІД ЧАС ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ СТОСОВНО СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ СПРАВ

Штефан О.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Ярошенко А.С., Костенко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЗА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗІ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ З МЕТОЮ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ДИТИНИ НА НАЛЕЖНЕ УТРИМАННЯ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аветисян М.Р.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Маланчук Т.В., Савенко В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Авраменко А.В.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Бабенко Е.В.
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПРАЦІВНИКУ В РАЗІ НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

Зеленський В.М.
РОЛЬ МЕТОДОЛОГІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Менів Л.Д., Білоусюк В.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В СФЕРІ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА ФРАНЦІЇ

Черкунов О.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Галич К.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Соболенко В.В., Сокольська І.О.
ЩОДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Братковський В.М.
СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО КАРАНОГО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ, МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ

Бухтіярова І.Г.
СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА Й МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

Голобутовський Р.З.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Коломоєць Т.О.
«ЗОВНІШНЯ» ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАКРІПЛЕННЯ

Константий О.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Костовська К.М., Дідик Н.І.
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВАРИНАМИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Круговий О.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ

Лазаренко М.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Маланчук Т.В., Даценко О.І.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Міщук І.В., Швець О.М.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЕРОЗІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Титаренко М.В.
СТИМУЛЮВАННЯ В СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ: ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Цабека А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Цабека К.Є.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Шапошник А.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Шарая А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Біланчук Р.В.
УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Голомазова Д.О.
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ ДО УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Гриценко Є.С.
ЮВЕНАЛЬНА ПРОБАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Довбенко К.О.
ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Клочко А.М., Дігтяр А.О.
ОХОРОНА БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Коваленко А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПІВ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Коваленко Н.В.
ПРОБАЦІЯ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА РЕЦИДИВІСТІВ

Корнєєва О.В.
МЕЖІ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ В ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЗГОДИ ПОТЕРПІЛОГО НА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ЙОГО ПРАВООХОРОНЮВАНИМ ІНТЕРЕСАМ

Лисих О.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ЗАСУДЖЕНИХ

Лісіцина Ю.О.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» У КОНТЕКСТІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 5 СТ. 143 КК УКРАЇНИ

Лісниченко Л.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГРАБІЖ» ТА «РОЗБІЙ» У КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Максимів О.Д., Угрин Ж.П.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА ШЛЯХОМ ПІДПАЛУ

Мацієвська І.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА КОНТРАГЕНТСЬКИХ ОБ’ЄКТАХ

Мойсієнко В.А.
ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ОСІБ

Норкус В.О.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЯК ЗАСІБ ПРИВЕДЕННЯ УМОВ УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

Петракова А.В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДО ЖІНОК

Салогуб М.Ю.
СТАТУС ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Сердюк В.К.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Терещенко А.О.
«ТЮРЕМНІ ВІДПУСТКИ» ЯК ЗАСІБ ТА ЕЛЕМЕНТ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУД ЖЕНИХ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ПРАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Шкарупа О.С.
ЩОДО СКЛАДАННЯ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ ПРАЦІВНИКАМИ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Батіг А.В.
ОСНОВНІ НОСІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ УСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ТЕХНІЧНИЙ СТАН РУХОМОГО СКЛАДУ В РАЗІ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Васін Д.О.
ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗАЙНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ

Горпинюк О.П.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ (ЗРАЗКІВ ДНК) У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Грига М.А.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДПИСІВ

Кузишин А.Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТЕМІРНОЇ СТРІЧКИ ЛОКОМОТИВА У СУД ОВІЙ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Січко С.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Шишман Д.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (IN ABSENTIA)

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Drongal A.M.
ETHICS OF PROSECUTORS: INTERNATIONAL INSTRUMENTS AND THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES

Кібець В.О.
ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ ДОСТУПУ ДО СУДУ

Шевчук А.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО СУДДІ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гордєєв Д.В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Качурінер В.Л.
ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Кожушний К.С.
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Chubinidze O.O.
LEGAL ASPECTS OF APPLICATION OF THE UNIVERSAL JURISDICTION BY THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINIAN HIGH OFFICIALS

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк В.М.
ЛЮДИНА-ОСОБИСТІСТЬ ЯК ТВОРЕЦЬ ПРАВА

Гайворонюк Н.В., Приймак Б.І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

РОЗДІЛ 13
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Громовенко К.В.
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ

РЕЦЕНЗІЇ

Бичкова С.С.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.В. БОНДАР «ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ: НОТАРІАТ, СУД , ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»