№9/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андрущакевич Ю.В.
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ

Гавриленко Т.С.
УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА

Кремова Д.С.
ПРИСЯГА У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Кудін С.В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ПОНЯТЬ ЛИТОВСЬКОГО СТАТУТУ

Наливайко Л.Р., Ільєнко Д.Ю., Ільєнко В.Ю.
ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Скуріхін С.М.
ЮРИДИЧНА ЕТОЛОГІЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Цебенко С.Б.
РІВНІСТЬ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМ ТА СУДОМ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Аблязов Д.Е.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ

Дaхoвa І.І., Шaнтaлій К.С.
КOНСТИТУЦІЙНO-ПРAВOВЕ РЕГУЛЮВAННЯ ПРAВ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕВOЛЮЦІЇ ПOЛІТИЧНИХ СИСТЕМ: РOЗВИТOК І ПРOБЛЕМНІ AСПЕКТИ

Івановська А.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО НОРМОКОНТРОЛЮ

Лабенська Л.Л, Татарінов В.І.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Богданець О.Ю., Хлистун І.А., Пряміцин В.Ю.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЗБРОЇ: СПЕЦИФІКА, ПРАВОВА ОСНОВА ТА ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

Грибачова І.П.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

Іорданова О.Є., Лагутіна К.О.
АНАЛІЗ НОВИХ CТАНДАРТНИХ ДОГОВІРНИХ ПОЛОЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ГАВАНІ І РІШЕННЯ СУДУ ЄС «УПОВНОВАЖЕНИЙ ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ ПРОТИ FACEBOOK IRELAND І МАКСИМІЛЛІАНА ШРЕМСА»

Канарик Ю.С., Котлярова М.О.
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Лавров В.В.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ З ПІДСТАВ УСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЮ СУДОВОЮ УСТАНОВОЮ ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Майка Н.В., Бутрин-Бока Н.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МИРОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Мамницький В.Ю., Алексанян К.А., Діброва Т.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ МАЛОЗНАЧНИХ СПРАВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Новікова М.М.
ПРАВОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПРИРОДА ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ

Розгон О.В.
ПЕРЕДАННЯ ПРАВ ЗА ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Тур О.Т.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Хоперія А.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ «НЕАРБІТРАБЕЛЬНІСТЬ СПОРУ»

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Мандичев Д.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

Пацурія Н.Б., Заклівенець М.О.
ДО ПИТАННЯ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заболотна Н.Я.
ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В НІМЕЧЧИНІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ковальчук І.В., Курчин О.Г.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Кучер В.О., Євхутич І.М., Парасюк В.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНОГО ДОНБАСУ

Марич Х.М.
ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ

Платонова Є.О.
ПРАВОВІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Алієва А.А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ АНГЛІЇ І УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Бльок Н.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Бобко М.В., Панькова Л.О.
ҐЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Вавринчук М.П., Пунда О.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОМБУДСМЕНІВ В УКРАЇНІ ЯК ГАРАНТІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Долгополов А.М., Несін К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ АДВОКАТА

Жиленко Н.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Іващенко А.С.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Константий О.В.
ПРАВО НА ЗАХИСТ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Кравець М.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Кунєв Ю.Д.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Любарський Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СБУ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ

Мінаєва О.М.
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ

Орловська І.Г.
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Подобний О.О., Слатвінська В.М.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Попов К.Л.
ЗАКОН VS СУДОВА ПРАКТИКА: ПОШУК БАЛАНСУ (НА ПРИКЛАДІ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)

Приходько М.В.
СУБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПКУ) ЗА БУЛІНГ (ЦЬКУВАННЯ)

Скочиляс-Павлів О.В.
ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ

Шестак Л.В., Шульженко А.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ» ТА «АДМІНІСТРАТИВНА САНКЦІЯ»

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Лимонченко М.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ТА СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ

Никончук Н.С., Маслова О.О.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Савченко В.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Самощенко І.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОГРОЗУ, ПЕРЕДБАЧЕНУ ЯК ОКРЕМЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА КК УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Сидоренко Н.С.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ахтирська Н.М.
ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РОЗУМНІ СТРОКИ» У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ

Гловюк І.В., Дроздов О.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАТРИМАНОМУ, ПІДОЗРЮВАНОМУ, ОБВИНУВАЧЕНОМУ, ЗАСУДЖЕНОМУ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: АНАЛІЗ НОВЕЛ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ № 1637-IX

Головін Д.В.
СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Голубов А.Є.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Гричина О.В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Завидняк В.І.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВТЕЧІ УВ’ЯЗНЕНИХ З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Кедик В.П.
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ, КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО АБО ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ПРОКУРОРУ У 2013-2019 рр.

Климкевич Р.А.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Криворучко Д.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ

Лазоренко Є.Ю.
ГЕНЕЗИС ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ КРАЇН СВІТУ

Лук’янчиков Є.Д., Ярош І.С., Ланкін С.В.
ТЕНДЕНЦІЇ СПРАВЕДЛИВОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИЧНИХ СПРАВ У РОЗРІЗІ 30-РІЧНОГО ШЛЯХУ УКРАЇНИ ДО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Пахлеванзаде А.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ

Приймак І.В.
ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Тищенко В.І., Троценко А.М., Мезенцев М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Черняк Н.П., Кіяниця В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗДІЛ 10СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Павлюк Н.М.
ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА

РОЗДІЛ 11МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Апанасенко О.Є.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Бережна К.В., Ігнатенко Є.О.
ПИТАННЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ЙОГО ПРАВОВОЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМ

Вайцеховська О.Р.
МІСЦЕ АКТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ СКЛАДНИКУ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Ведькал В.А., Гадірлі Т.А.
ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ, ЙОГО ВИДИ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Голубцова А.І.
МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Гутарова К.О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Литвиненко В.М., Чічкань М.В., Пророченко В.В.
РІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СУДІВ ЯК ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Перепьолкін С.М.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРМІНУ «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ» У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Чижов Д.А.
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Шевченко Т.В.
РИНКОВИЙ НАГЛЯД ЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ В ЄС: ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА НОВИЙ РЕГЛАМЕНТ

РОЗДІЛ 12ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Теліженко Л.В., Мурач Д.В., Лапузін В.А.
ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Койчева О.С., Даниленко Ю.С.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НБУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Громовенко К.В.
ЗАХИСТ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

Мартинюк С.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ OSINT У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Татаркевич Я.О.
ВИКРАДЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Карманова Н.І.
МЕХАНІЗМ ВІКТИМІЗАЦІЇ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Кузьмін Е.Е., Шор А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ В УКРАЇНІ: СПРОБА УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

Тицька Я.О., Шкодовська Ю.Ю.
ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ

Атаманчук Н.І., Монаєнко А.О., Костюченко О.Є.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Маілунц К.Е.
ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНИМ ДІЯННЯМ, ВЧИНЕНИМ ПРОТИ ДЕРЖАВИ-ПОПЕРЕДНИКА

Клемпарський М.М.
ЩОДО ОКРЕСЛЕННЯ МЕТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Аленін Ю.П., Клепіковський В.Г.
ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ОГЛЯДУ ТА ОБШУКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Джунь В.В.
ЩЕ РАЗ ПРО РЕГУЛЯТОРНУ ПОЛІТИКУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Бандурка О.О., Аріфходжаєва Т.Б.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ

Потоцький М.Ю.
РОЛЬ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Щокін Р.Г.
СУБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОМОЧНОСТІ В РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

Самойленко Г.В., Ткалич М.О., Колодіна А.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО БАНКРУТСТВО

Лещенко О.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Чиж Б.І.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ждан М.Д.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Шестакова Ю.Д.
КОРПОРАТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Мурдій І.Ю.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ В УКРАЇНІ

Горін М.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Шевчук С.М.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В АСПЕКТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

Вдовічен В.А., Маник А.З.
АТРИБУТИВНІСТЬ ДИСКРЕЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУДДІ ТА ВІЛЬНОГО ПРАВОЗНАХОДЖЕННЯ У ДОКТРИНАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Є. ЕРЛІХА

Омельчук О.М.
НОРМИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЯК ПРАВИЛА ПЕРЕВАГИ

Коба В.Б.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ Е-КОМЕРЦІЇ

Кучер О.В.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ