№8/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ахтирська Н.М.
ПРАВО НА ЗБРОЮ: ЧИ МАЄ КОРЕЛЮВАТИ ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ З ОБ’ЄКТИВНОЮ СИТУАЦІЄЮ

Коломоєць Т.О., Лученко Д.В., Кушнір С.М.
ЧИ МОЖНА ВВАЖАТИ ІСПИТ НА РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ДІЄВИМ «АНТИКОРУПЦІЙНИМ ФІЛЬТРОМ»?

Матвєєва Т.О.
ПРАВО ДАВНІХ АФІН

Панова О.О.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ МІГРАЦІЇ

Ригіна О.М.
«ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ», «ПРАВА ДИТИНИ», «ПОТРЕБИ ДИТИНИ», «ІНТЕРЕСИ ДИТИНИ»: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шаповалова І.О.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гавриленко Т.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ

Гнєзділова Н.В.
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНІВ: СУБ’ЄКТИ ТА ПІДСТАВИ

Діденко О.М.
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА МІСЦЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Казарян В.М., Зернюк В.В., Лозовський Д.Є.
ГЕНЕЗА ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Литвиненко І.Л., Рижук І.В.
ЗМІСТ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Малетич М.М.
СТАТУТИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ЧИННЕ ТА ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Чистоколяний Я.В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ МІЖ ПРЕЗИДЕНТОМ І УРЯДОМ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ГОЛОВНІ ВІДМІННОСТІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гаврік Р.О., Анікіна Г.В.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Єніна Л.В.
ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Єрофєєнко Л.В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Керноз Н.Є., Стеченко К.Л.
СУДОВА ЮРИСДИКЦІЯ В УКРАЇНІ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ

Лучковський В.В.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПЕРЕБУВАННЯ У ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ

Надієнко О.І., Воронова О.В.
ПРАВО НА СПАДКУВАННЯ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ ПЕРЕБУВАННЯ У ШЛЮБІ

Оксанюк О.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ

Позняк В.М.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Поливач Є.Ю.
ДОГОВІРНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ТВОРЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Розгон О.В.
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРУ У СКЛАДІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ І ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ ЯК ОКРЕМІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ

Сущ О.П.
ПРАВОВА ПРИРОДА БІРЖОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Татулич І.Ю., Савчин Н.М.
УЧАСТЬ АДВОКАТА У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Яновицька Г.Б.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ПРОЄКТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дюжник Д.О.
ПРОЦЕДУРА SQUEEZE-OUT У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Лига А.І.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АКТАХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Русаль Л.М.
НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЄЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднарук М.І., Орловський О.Я.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

Бойко В.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ МЕДІАЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Клєц Т.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ

Купчак М.Я., Саміло А.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ КАДРОВОГО АУДИТУ Й АУТСОРСИНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Парпан Т.В.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ФЛЕКСИБІЛІЗАЦІЇ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ, ЗУМОВЛЕНІ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Соцький А.М.
ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Щербюк Н.Ю.
МІЖНАРОДНІ І НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ҐЕНЕЗИ ПРАВА НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Барабаш А.Г., Стеченко К.Л.
ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Й КЛАСИФІКАЦІЇ

Волох П.В., Левченко Г.П., Острініна О.П.
ПАРАДИГМА БОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В АГРАРНОМУ ПРАВІ

Левченко В.Р., Волох П.В., Левченко Б.Р.
АГРАРНО-ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Мельник О.Г.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Пришляк Г.Я.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ «ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ», ЯКІ Є ВАЖЛИВИМИ У СУЧАСНОМУ ТВОРЕННІ ДЕРЖАВИ

Туєва О.М.
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Firsova N.V.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE AGRICULTURAL SPHERE: PROBLEMS OF LEGAL COVERAGE

РОЗДІЛ 7АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Агакарян Р.С.
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

Байдюк І.І.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Буханевич О.М., Марцинкевич В.А.
ВИДИ ПАСИВНИХ ДОХОДІВ

Гарат М.Р.
ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Долгополов А.М., Несін К.В.
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ ЯК ВАЖЛИВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА АДВОКАТА НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Зима О.Т.
ПРАВА ПАЦІЄНТА В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО СИСТЕМУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

Кіпчарський О.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

Лила-Барська А.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Майданевич Г.А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Муза О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ УТВОРЕННЯ НОВИХ РАЙОНІВ В УКРАЇНІ

Негара Р.В.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ПІД ЧАС ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ: ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Овчаренко А.С.
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Паращенко О.К.
РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Смакограй М.К.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Смерницький Д.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Солодан К.В.
ПОНЯТТЯ ІТ-ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ МЕТИ ОПОДАТКУВАННЯ

Сторожук І.П.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Туровець Ю.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Хайдер Саід Джіхад Аль-Саеді
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОСТУПКІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Граб М.І.
ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ НЕТОЧНОСТЕЙ У ВИЗНАЧЕННІ ВИДІВ СПІВУЧАСНИКІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Жданова І.Є., Ковальчук Л.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАТТЕЮ 111 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ларченко М.О.
ВПЛИВ ДОСЯГНЕНЬ НЕЙРОБІОЛОГІЇ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Матвійчук М.А.
КОНЦЕПЦІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СПРАВИ І. МАЛИНОВСЬКОГО

Продан Т.В.
ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Савченко В.А.
НАДАННЯ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАСУДЖЕНИМ, ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ У ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Станкевич Ю.В., Лихова С.Я.
ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Таволжанська Ю.С.
ПОШИРЮВАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ВИМОГ ЄСПЛ (НА ПРИКЛАДІ НОРМИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КАТУВАННЯ)

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ангеленюк А.-М.Ю.
ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОЦІНКА ЇХ НАЛЕЖНОСТІ ПІД ЧАС СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ

Баженова А.І.
ПРО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Беспалько І.Л., Потапова Л.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ КЛОПОТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ (IN ABSENTIA)

Власенко С.О.
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завидняк В.І.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Завидняк І.О.
ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Каланча І.Г., Гаркуша А.М.
КОПІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТИ

Кравчук П.Ю.
ОГЛЯД ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПІДПАЛІВ

Мирошниченко Ю.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ СУДОВИХ МЕТОДИК

Нікітенко В.М.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ортинський В.Л.
ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ

Спасенко К.О.
ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Тугарова О.К.
ФАКТОВІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НЕПРЯМИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Яремчук В.О.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Устінова-Бойченко Г.М., Барабаш Н.О., Черниш Т.В.
ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕКСТРАДИЦІЇ

РОЗДІЛ 11 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ткалич М.О., Толмачевська Ю.О.
РЕКОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ВІД СКАСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ І УТОЧНЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ДО СМАРТ-КОТРАКТІВ І ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Tkalych M.O.
CIVIL LAW CONTRACT AS A UNIVERSAL TOOL FOR SETTLING PRIVATE RELATIONS

Шевченко Е.П.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Шугалєєва І.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗСУДУ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Клемпарський М.М.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ОРГАНАМИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Воронов І.О.
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ЗІ ЗЛОЧИНАМИ У СФЕРІ ВИСОКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Маслова Я.І.
ЦИФРОВЕ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Ільчишин Н.В.
ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

Аністратенко Ю.І., Бодунова О.М., Грицюк І.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Павзюк А.А.
УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ТЕХНОЛОГІЙ У НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Василенко О.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ АБО ПОДАРУНКІВ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Сисолятін В.В.
НАУКОВІ ДИСПУТИ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ, ТА ПОБУДОВИ ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тодоров В.П.
ТАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Заставний Т.Ю.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІДЧОГО ЯК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Іллящук Д.Г.
ПРАВА ОСОБИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Стисло Т.Р.
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ КОНСЕРВАТИВНИХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Чкадуа М.І.
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Дуда Р.І.
РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Петрів Р.Г.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Теліженко О.С.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ