№10/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гамбург І.А., Гамбург С.Л.
СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ДЕРЖАВАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВИХ СІМЕЙ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Гордієнко А.Ю.
ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ: ПРИРОДА ТА ГЕНЕЗА

Казак Р.А., Рідкобород Ю.В., Мелаш А.С.
ЗАРОДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Коваль І.М.
СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Колич О.І.
СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА ТА ЇЇ ЧИННИКИ

Литвинчук Є.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ІСПАНІЇ

Лісогорова К.М.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ НА ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ

Маркович Х.М.
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Семеніхін І.В.
ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ: АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ

Цебенко С.Б., Бортник О.О.
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Аблязов Д.Е.
ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ТЛУМАЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРИНЦИПУ КОНСТИТУЦІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Братасюк О.Б., Ментух Н.Ф.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Буханевич О.М., Івановська А.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО КОЛО СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Васильченко О.П.
COVID-19 PANDEMIC ТА ПРАВА ЛЮДИНИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Дорошенко Е.Р.
ВПЛИВ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

Кречик А.С.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ СПРАВАМИ

Остапенко А.І.
МІСЦЕ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА У СИСТЕМІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА: ЗАРУБІЖНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Пивовар М.С.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

Саліонович О.О., Яскорський М.О.
УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ У СВІТЛІ ІДЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Турченко О.Г., Кулявець О.С.
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗА КОНСТИТУЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ

Чалабієва М.Р.
«СУД У СМАРТФОНІ» ЯК ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАВОСУДДІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ярова Д.В.
ПРИНЦИП ПАРЛАМЕНТСЬКОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Вакарєва К.О.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРАВА ЛЮДИНИ: ЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Василів С.С.
УЧАСТЬ АДВОКАТА У СПРАВАХ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Заяць О.С.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНСТАНТ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Землякова Д.О., Радчук О.П.
ШЛЮБ З ІНОЗЕМЦЕМ ЯК СПОСІБ ОБХОДУ ЗАКОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Канарик Ю.С., Панькова Я.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Кравчик М.Б.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДІАЦІЇ

Логойко О.О., Кунішнікова О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Мамницький В.Ю., Матвієнко В.В.
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Маньковський В.В.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З РЕГУЛЮВАННЯМ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН НА ЗЕМЛЯХ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ

Мартинюк О.В., Долюк С.Ю.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ЧИ ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

Мірошниченко А.С., Поліщук М.Г.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ЗМІНИ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Музика Т.О.
ПОНЯТТЯ ПРИДАТНОСТІ ЖИТЛА ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВ ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ З ПОГЛЯДУ ЙОГО ОЦІНОЧНОСТІ

Павлюк Н.М.
ФУНКЦІЇ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Пашкова Н.В., Пилипенко І.С., Манукян А.К.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАННЯ БОРЖНИКОМ КРЕДИТОРОВІ ВІДСТУПНОГО ЯК ОКРЕМА ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Поліщук М.Г., Шемет У.Р.
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДОСУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Привиденцев О.Г.
СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АВТОРА ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЯК ДОКАЗУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Радчук О.П., Піскуровська А.В., Стебко І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ЗА НАЯВНОСТІ ІНОЗЕМНОГО ЕЛЕМЕНТУ

Радчук О.П.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТА ЇХНЬОГО БАГАЖУ

Ребриш Б.Ю.
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ТА ІНШІ СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ: ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Рябошапко М.О., Мустафаєва С.М., Дерев’янко С.С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОРУКИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДЕЛЬКРЕДЕРЕ У ДОГОВОРІ КОМІСІЇ

Степаненко Т.В.
ГРУПОВІ ПОЗОВИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

Тур О.Т.
НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ, ЗМІСТ ЯКИХ НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЗАКОНУ

Ходош А.В.
ДОМЕННІ СПОРИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Юринець Ю.Л., Бєлкін Л.М., Бєлкін М.Л.
ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН

Якимчук М.Ю.
ГОТОВНІСТЬ ДО ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ: НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Ярошевська Т.В., Темченко Є.П.
РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Яцина В.Б.
ПРИНЦИПИ СУДОВОГО КЕРІВНИЦТВА ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Булгак С.С., Луценко А.П., Хайрулліна Д.І.
НЕОБХІДНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ваксман Р.В., Кукуріло Д.О.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Кочерєв О.
ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РІЧКОВОГО СУДНОПЛАВСТВА В УКРАЇНІ

Кудрявцева В.В., Путєвська К.Ю., Зайцев В.Б.
РАМКОВІ УГОДИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Любарський Б.Г.
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Скорописова Н.І.
ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Єрофєєнко Л.В., Неймирок Л.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З МАТЕРИНСТВОМ, У КОНТЕКСТІ ОСТАННІХ ЗАКОНОДАВЧИХ НАПРАЦЮВАНЬ

Коконос В.А., Шустрова Е.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРАЦІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Myrhorod-Karpova V.V., Shlapko T.V., Starynskyi M.V.
LEGISLATIVE BASIS OF FUNCTIONING OF THE SPHERE OF ENSURING THE RIGHTS OF HEALTHCARE CONSUMERS

Сахарук І.С.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Тищенко О.В., Черноус С.М., Дунаєвська Л.Г.
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Уварова Н.В.
РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

Юровська В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Агапіна А.О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСІВ У КОНТЕКСТІ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Баїк О.І., Баїк М.Р.
ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ В МІСТОБУДІВНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Бакай Ю.Ю., Уколова В.О., Уколова Є.О.
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ВПЛИВ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Корнєєв Ю.В., Балінська В.О., Ланкін С.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бондарчук Н.В., Кручко А.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Буравська А.А., Захарчук Д.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Данілік Д.М.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ КОРИСТУВАЧАМИ БУРШТИНОНОСНИХ НАДР

Дереш Ю.В., Романчук А.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Єрмолаєва Т.В., Правник С.О., Максимова Є.Д.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

Іванова В.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Коверя Р.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВОД У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Кондратенко Д.Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРОІННОВАЦІЙНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

Кулинич О.П.
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМАХ-ЗАПИЛЮВАЧІВ РОСЛИН В УКРАЇНІ ДЛЯ ПОТРЕБ АГРОБІЗНЕСУ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Липницька Є.О., Довгань Б.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лозо О.В., Нижник Н.О.
АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ ДИКИХ ТВАРИН У ЦИРКАХ ТА ДЕЛЬФІНАРІЯХ

Лозо О.В., Сєрбіна Д.А.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НЕЗАКОННОЇ ВИРУБКИ ДЕРЕВ ТА ЕКСПОРТУ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ

Макарчук Ю.В., Ситенька О.С., Гриценко М.В.
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Німак М.О.
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ І СУЧАСНИЙ СТАН

Німко О.Б., Ящук А.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ ВИКУПУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

Новицький Д.В., Пісоцький А.Ф.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НА ПРИКЛАДІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

Пачколіна В.А., Майор Ю.В., Селівьорстова М.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Пізняк О.Є., Савченко А.М.
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ТРАНСПОРТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Покальчук М.Ю., Алиєва А.В., Стоянова В.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Покальчук М.Ю., Чорна В.В.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Рижкова Ю.А., Більченко А.Г., Бакай Ю.Ю.
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Семчишин С.І., Заболотна Н.Я.
ПРИНЦИПИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРИНЦИПИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Тарнавська М.І.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА: ЧИ ЗМІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ ПІСЛЯ СПРАВИ «ДУБЕЦЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»?

Уколова В.О., Уколова Є.О.
ПРОБЛЕМА ЕКОЦИДУ ЯК ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЛОЧИНУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Штонда Д.Д., Шевчук А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анпілогов О.В., Новіков Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Бліхар М.М.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ

Бойко А.М.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ БІОМЕТРИЧНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT

Болдирєва У.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНОГО СПОСОБІВ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В МЕЖАХ ПРАВОВОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ

Борисова Ю.В., Біла А.В., Воронін В.В.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ/РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Гришко В.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

Зелінська Я.С.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Личенко І.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Марченко О.О.
ПРАВИЛА ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Мкртчян Р.С., Горішній О.О.
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ

Овчаренко А.С.
ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КРИПТО ВАЛЮТ ЯК ВІРТУАЛЬНОГО АКТИВУ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Товкун Л.В., Саєнко А. Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Топольніцький В.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Шульга Т.М., Бубнюк В.О.
ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ВІТЧИЗНЯНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Амеліна А.С., Круць Е. М.
ПРОГАЛИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В НАДАННІ ПРАВА НА ОБШУК У РАЗІ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Базелюк В.В.
ОКРЕМІ ДОСЯГНЕННЯ ТА НЕДОЛІКИ В РОБОТІ НОВОСТВОРЕНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ЯК ОДНА ІЗ ПРИЧИН СПОВІЛЬНЕНИХ КРОКІВ НА ШЛЯХУ ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ

Бондаренко О.C., Кузьменко В.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ТА КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ

Бундз Р.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Григор’єва М.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇЇ ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ

Забарний М.М.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ

Задерейко С.Ю.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГРУЗІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Климюк І.М., Шостак Ю.О.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОСТІ

Кутєпов М.Ю.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Малетов Д.В., Малєєв М.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМИВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ

Малофій К.А., Продан Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Недов С.Л.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Романов М.В., Канюк М.Т.
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Руфанова В.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Соколенко О.Л., Петросова Р.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Шуп’яна М.Ю.
СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКА КРИМІНАЛЬНО КАРАНОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Яременко М.С., Ткачова О.В.
ПСИХІЧНО ХВОРА ОСОБА – ЦЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ ЧИ ЖЕРТВА: МЕДИЧНИЙ І КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯДИ (НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМУ «ДЖОКЕР»)

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабаєва О.В., Санакаєва Ю.Є.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Беспалько І.Л., Завгородня А.С., Кужель К.С.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

Біленська Є.О.
АКЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ АРЕШТУ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Борох Є.Є.
ЗМІНА КВАЛІФІКАЦІЇ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Волошина В.К., Шилін Д.В.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Демидова Є.Є.
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПОРУШЕННЯ ЛОГІКИ ПІД ЧАС УСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Дерев’янко М.І.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дивнич Д.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Кравчук І.І., Герасимчук Є.Г.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кравчук І.І., Дерманська О.В.
БІОЛОГІЧНІ СЛІДИ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАПАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Кравчук П.Ю.
СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

Кунченко А.А., Бережний О.І.
ЗМІНА ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Курята Л.Л.
ТИПОВІ СПОСОБИ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ПІД ПРИВОДОМ ПРОПОВІДУВАННЯ ВІРОВЧЕНЬ ТА ВИКОНАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ

Кучинська І.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО АНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Лахова О.В., Гердова К.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Луцик В.В., Гловюк І.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ВИКРИВАЧА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Осипенко І.П., Кpавчeнкo В.Я.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Плюшкін А.Ю.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В УПРАВЛІННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

Пунда О.О., Місяць А.П., Молдован Е.С.
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Свінцицький А.В.
ГЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОСІБ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Франков О.С.
ЩОДО ПОШУКУ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Хоцяновська Н.Ф., Назаров В.В.
ВІДСТУП ВІД ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ ВЕРХОВНОГО СУДУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Левенець А.В.
СУБ’ЄКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІ: УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Музичук К.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДТП ЗІ СМЕРТЕЛЬНИМИ НАСЛІДКАМИ, НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЄСПЛ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бурлаков Б.М., Лукаш Є.Ю.
НОРМИ ПРЯМОЇ ДІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ЯК ВИМОГИ ДО АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Бучинська А.Й., Петровська Ю.Р.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ВИСНОВКУ МІЖНАРОДНОГО ТРИБУНАЛУ ООН З МОРСЬКОГО ПРАВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ НА МОРСЬКОМУ ДНІ

Ведькал В.А., Агамалієв Е.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ САНКЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Головченко Т.О.
ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Гончаров В.О., Точій А.О., Іванов А.Г.
ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ХАРАКТЕР РІШЕНЬ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Іванов А.Г.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОЦЕДУРИ ОБСЛІДУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СУПЕРЕЧОК

Кузьміна В.О., Заєць Є.Ю.
ЦІННОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Маленко В.В.
МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПОДРУЖЖЯ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Марков К.А., Бєляєва Є.О.
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН

Махно К.О.
ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Муртіщева А.О.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Піковська Т.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНИХ АКТАХ

Рассохіна А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОНЛАЙН-МЕДІА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ритова В.О., Хоменко А.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ

Руденко Д.Ю.
ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА ІНТЕРПОЛУ У БОРОТЬБІ ІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Скрипник Ю.О., Курчевьонок Г.Є.
НАСЛІДКИ БРЕКСИТУ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Яковюк І.В., Ципищук К.В.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ярова А.С., Сисова А.І.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ПОГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Дудоров О.О.
ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ: ОЦІНКА ПРАВОЗАСТОСОВНОГО ОРІЄНТИРУ, СФОРМУЛЬОВАНОГО ВЕРХОВНИМ СУДОМ, У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ЩОДО «ФОНОВОЇ» КОРУПЦІЇ

Мінаєва О.М.
ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ІЗ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА ПІДЗАКОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Стахів О.О.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 13 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Belei E.
RATIFICATION OF CIVIL PROCEDURE ACTS CREATED BY A CONTRACTUAL REPRESENTATIVE WITHOUT AUTHORITY: TO BE OR NOT TO BE??