№8/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Глухенький С.О.
МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Кучук А.М., Пекарчук А.В.
ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗМІНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Басараб О.Т., Блистів Т.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ

Гулаткан С.В., Ткачук А.Я., Гулаткан Т.В.
ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ СЕРЕД ІНШИХ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЦІННОСТЕЙ ПРАВА

Дмитрик І.О., Сервачак О.В.
ПЕРЕМІЩЕНІ ЗВО ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ

Машталір Х.В.
СВОБОДА ГРОМАДЯНИНА: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Олійник А.Ю., Лисенкова О.О.
НАУКОВІ ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Сидоренко О.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО АКТА

Сіваш А.А.
УРСР: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ В ООН

Шершенькова В.А., Шевчук Я.В.
КОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА У XVIII СТ.

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кенева О.О., Мишанич А.В.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ЖІНОК ТА ЇХ ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Нікітенко Л.О., Ковальчук Л.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ ЗА ВИБОРЧИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Пузаков Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В РЕГІОНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Осадько А.С., Довгаль Ю.С.
МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Подвірна О.В.
СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Бевза Д.О.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФШОРНИХ ЗОН ТА АНТИОФШОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: УКРАЇНА ТА СВІТ

Божук І.І., Амеліна А.С.
НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Гузе К.А.
НЕНАЛЕЖНЕ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТОМ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ЯК ПІДСТАВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦІІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Гукова А.Р.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН В IT-ПРАВІ

Каламайко А.Ю.
НАСТАНОВИ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Канарик Ю.С., Філоненко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАТЕНТУВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Коваль О.М.
ПРАВО НА ПУБЛІЧНІСТЬ «RIGHT OF PUBLICITY»: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ковальчук К.В., Осітрова Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Коптяєва А.Ю., Поліщук М.Г.
РОЗГЛЯД ЗАЯВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Кравцов С.О., Гончаров В.О., Кужель К.С.
ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Маліновська І.М.
СОЦІАЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Маліновська І.М., Сисова А.І.
ТАТУЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Міць А.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО-ПРИВАТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Новицький Д.В., Пісоцький А.Ф.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ДОГОВІРНОГО ПРАВА

Панченко О.І.
РЕГРЕСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Пашкова К.І.
МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ГЕНЕЗА, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ

Песоцька Ю.В., Дяченко С.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИНЦИП “CASE MANAGEMENT” ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Петренко Г.О., Ковальчук В.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Поклонська О.Ю., Бойко К.С., Шуміленко Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СКАРГ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Поліщук М.Г.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Самусєва К.В.
НОВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Светлічна С.Ю.
СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Сердюк А.О., Федчишина Ю.В., Назарова І.В.
ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Сирота Д.І., Почтовюк К. А.
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – БАНКРУТА В УКРАЇНІ

Тімуш І.С., Хомченко О.В.
ВІДПОВІДНІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕЯКИХ СУБ’ЄКТІВ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

Уколова В.О., Уколова Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВИДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Чуєнко В.І., Ковтонюк М.П.
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИРІШЕННЯ ІПОТЕЧНИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ

Шаповал Я.В., Митник А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ У СУДОВОМУ ТА НОТАРІАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ

Шевченко І.Ю.
ПОНЯТТЯ «РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ»

Шуміло І.А., Ковпик О.С.
ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Ярова А.С.
ЗМІСТ ПРАВА СПОЖИВАЧА НА ІНФОРМАЦІЮ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Vitkova V.S.
SUBJECTIVE RIGHT TO INFORMATION IN THE SYSTEM OF RIGHTS AND FREEDOMS OF A PERSON AND A CITIZEN IN UKRAINE

Кузьміна М.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Лихошвай А.В., Паламаренко В.О., Струков В.О.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Міщенко В.С.
МІСЦЕ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОВІЙ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Погрібний Д.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

Шемет У.Р., Тимченко Л.М.
PRO VS CONTRA РЕКОДИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Юдін В.Ю.
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Науменко К.С.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

Радіонова-Водяницька В.О., Морозов Я.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ – РОБОТОДАВЦЯМИ В УКРАЇНІ

Боднарчук О.Г., Васьківська К.М.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ НЕТИПОВИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Грекова М.М., Греков Є.А., Галєєв Я.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА МОБІНГ: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Забродіна О.В.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ ТРУДОВИХ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

Красюк Т.В., Тітова В.І.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Правник С.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Радіонова-Водяницька В.О., Потапова Л.В.
ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Платонова Є.О.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Заболотна Н.Я., Попруженко М.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

Мелех Л.В.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Мацелик Т.О., Лихолат Я.А.
ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Дядик В.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТИ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Заїка А.В., Червякова О.Б.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ

Капітаненко Н.П.
ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Карпенко О.М., Зеленський Є.С.
ФЕНОМЕН НАСТАВНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Клименко Ю.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ МИТНИХ СПОРІВ

Ковтун М.С., Іванюк А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Когут Ю.І.
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КІБЕРТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Колеснікова М.В., Солдатенко М.Д.
УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Лагутіна К.О.
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Маринів Н.А.
ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ: ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ТА ОГЛЯД ПОТОЧНОГО СТАНУ

Мачуська І.Б.
ІНСТИТУТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Петренко В.О, Рудченко О.В., Маймур Є.Ф., Древнов І.Д., Джурко М.Г.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Стафійчук К.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Тімашов В.О., Лисенко В.С.
ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ

Шкурська І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Шолкова Т.Б., Кобзар В.А.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Юринець Ю.Л., Сопілко І.М., Бєлкін Л.М.
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Яковенко І.Л., Шолкова Т.Б.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ І МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

Ярошенко А.С., Загоровська І.О., Пономарьова В.Р.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ: ПАРАДИГМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Мудряк Т.О., Мостович Ю.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Базелюк В.В., Коваленко Є.С.
СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ, ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Барегамян С.Х., Доброс А.С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

Бодунова О.М., Щербакова В.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Воронцов А.В.
АНАЛІЗ ҐЕНЕЗИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ

Гомля І.А.
ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕШКОДЖАННЮ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА

Діброва Т.А., Пісенко Д.О.
КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Лугіна Н.А., Горбань С.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ, НАСЛІДКІВ ТА АНАЛІЗУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

Лугіна Н.А., Кравченко А.О., Кубишина А.С.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Микитенко Д.О.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Мовчан Р.О., Драчевський Є.Ю.
ОНОВЛЕННЯ СТАТТІ 203–2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЯК НАСЛІДОК СКАСУВАННЯ ЗАБОРОНИ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ: АНАЛІЗ НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПУ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Сподарик Ю.В.
АНАЛІЗ ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Янішевська К.Д., Івахнюк Т.В., Савицька І. В.
ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кушпіт В.П., Цилюрик І.І.
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Пасюк Т.В., Антонюк А.Б.
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Пасюк Т.В., Цимбал П.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Антонюк А.Б., Полчанінова О.В.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Козицька О.Г.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кошель В.В., Псьота О.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В РАМКАХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ТА У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ

Кузьменко О.В., Карпюк І.С.
РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ)

Мільченко Н.С., Савчук М.В., Цимбал П.В.
«ГОНОРАР УСПІХУ» В ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Омельчук Л.В., Герус Н.В.
ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Омельчук Л.В., Федоренко Є.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ТА МЕЖ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Осипенко І.П., Калітник О.О.
ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Осипенко І.П., Лось А.Ю.
ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Паламарчук Д.В., Шовкопляс К.І., Тітко І.А.
РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ромців О.І.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ (РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)

Ситенька О.С., Макарчук Ю.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Скрябін О.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Цимбал П.В., Манзюк О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Чернякович Н.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ РОЗТАШУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ВІДНОСНО ЕЛЕМЕНТІВ ДОРОГИ ЗА ДАНИМИ ФОТО- ВІДЕОФІКСАЦІЇ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Трагнюк Р.Р.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ МИТНИХ ОРГАНІВ ЯК ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гуртовенко О.Л.
КОНЦЕПЦІЯ ОРИГІНАЛЬНИХ СУДОВИХ ВИРОКІВ

Ковальова Я.О., Якубов Б.В.
ПРОБЛЕМА АДВОКАТСЬКОЇ МОНОПОЛІЇ: ЯКІСТЬ ЧИ ДОСТУПНІСТЬ

Константиновський С.Г.
КЛЮЧОВІ ЗАГРОЗИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Рамазанова С.Р.
ОПЛАТА ПОСЛУГ АДВОКАТА «ГОНОРАР УСПІХУ»

Шандула О.О., Чубейко В.І.
МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрущенко О.П.
ЗАХИСТ ПРАВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Асірян С.Р., Белей О.В., Дулепа В.П.
«ДЕФІЦИТ ДЕМОКРАТІЇ» У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Бойчук Д.С., Галич К.В., Ходосов О.О.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИХОДУ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОЦЕДУРА, ПРИЧИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Логойко О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЖІНОК У ПОЛОЖЕННЯХ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПРАВА ЄС

Олексієнко А.В.
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ

Пархоменко А.Ю.
ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЕКСПРОПРІАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Сіваш О.М.
СТАТУС ЧЛЕНІВ РОДИНИ ДИПЛОМАТИЧНОГО АГЕНТА ЗА ВІДЕНСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ДИПЛОМАТИЧНІ ЗНОСИНИ І НАЦІОНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Славко А.С., Рєпін Д.А.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

Філіпських О.І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРЕГОВОРІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Плохий В.М.
НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННИМИ ВІДХОДАМИ

Максимович А.М.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ПОРУШЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Ярова Р.В.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ЧАСТИНІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Бокоч М.В.
ПРИНЦИП ДРУЖНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Драгнєвіч О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ІМУНІТЕТУ СУДДІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Бруссо К.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Хомініч С.В.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Геревич М.О.
ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ А. ВОЛОШИНА НА ПІДКАРПАТСЬКУ РУСЬ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНУ ОДИНИЦЮ

Сірко Р.Б.
ЩОДО ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Тарасевич Ю.В.
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Миколенко О.І., Добровольська Н.В.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мірковець О.М.
СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

Погорілецька А.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОФІЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ

Медяник В.А.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Єрмак О.О.
ГАРАНТІЇ, ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Кудрявцев Є.В.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Cмолка О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У ДОПОМІЖНИХ ОРГАНАХ, УТВОРЕНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Гурин М.O.
СУБ’ЄКТИ ІНІЦІЮВАННЯ ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНІВ БОРЖНИКА НЕДІЙСНИМИ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА ЗА СТАТТЕЮ 42 КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Сисоєнко І.В.
ІНСТИТУТ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ЕКСКУРС

Розумяк Р.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ