№2/2015 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ісаков В.В.
СИСТЕМА ПРАВА І ПРАВОВА СИСТЕМА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Линник Т.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ СТРУКТУР ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Максимюк О.Д.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Матвєєва Л.Г.
ТРАНЗИТИВНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ТРАНЗИТИВНА ДЕРЖАВА ЯК КАТЕГОРІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

Потильчак Б.О.
КРИМІНАЛЬНА КАСАЦІЙНА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1943-1945 РОКАХ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Антонов В.О., Борисова К.С.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЖИТЛО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Батанов О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Бондар М.Ю.
ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНИХ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ

Нікітенко Л.О.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Осауленко С.В.
«ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ» ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ

Щербанюк О.В.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП УЧАСТІ НАРОДУ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Ющенко О.О.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бут І.О.
ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЙ ТРЕТЕЙСЬКИХ УГОД

Грабовий О.А.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Діковська І.А.
ЦИВІЛЬНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ КОДЕКСИ ЯК ДЖЕРЕЛА РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАВОЧИНІВ ЗА ПРАВОМ ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

Іванов С.О., Сніцар І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ З КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

Кужко О.С.
ЕВОЛЮЦІЯ ДОГОВІРНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ПІДСТАВА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У СФЕРІ МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Мельник О.В.
ВИХІД З ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Міндарьова М.Ю.
ОБЛІГАЦІЯ ЯК БЕЗДОКУМЕНТАРНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР (ПОГЛИБЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ)

Перунова О.М.
ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ СУДОМ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Позов І.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ НАЙМУ БУДІВЛІ АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ

Резникова М.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИДАЧІ СУДОВОГО НАКАЗУ

Устінський А.В.
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Чуркін І.А.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ БЕЗ ЕКІПАЖУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кахович О.О.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забродіна О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Рудницька О.П.
ГАРАНТІЙНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Фурик І.Я.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОГОВІРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;  ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Борденюк О.В.
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

Малий В.Ю.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦВА ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ МІСТОБУДІВНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Матвієць А.А.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Міненко С.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Чабаненко М.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРАРНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Брус І.І.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Ковбас І.В.
ЩОДО ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Козачок І.Я.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Лисеюк А.М., Колосовська А.Ю.
РОЛЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЯХ

Мкртчян Р.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ПІДРОЗДІЛІВ ДАІ МВС УКРАЇНИ

Некрасова В.І.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ

Ніщимна С.О.
ПРИНЦИП ПЛАНОВОСТІ В ПУБЛІЧНІЙ ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пузирний В.Ф.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Суворова К.С.
ДОСУДОВИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

Сукмановська Л.М.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ В НІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бугера О.І.
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Бурба В.В.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вечерова Є.М.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Гуд Т.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТУ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНУ

Данильченко О.О.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ УМИСНОГО ВИСВІТЛЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗМІ

Дудоров О.О., Каменський Д.В.
У ПОШУКАХ ОПТИМАЛЬНОЇ НАЗВИ РОЗДІЛУ VII ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Леляк Я.О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Марисюк К.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЗАСУДЖЕНИХ

Пунь В.Т.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В МИТНИХ ОРГАНАХ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Туркот М.С.
МОБІЛІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;  СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Братінов І.І.
ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Коваль А.А.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

Криворучко Д.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ГРАБЕЖАМИ ТА РОЗБОЯМИ, ВЧИНЕНИМИ РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНИМИ ОСОБАМИ

Линник О.В.
ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІН У ДОКУМЕНТІ

Лускатова Т.О.
ТИПОВІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО

Мотлях О.І.
ПОЛІГРАФНІ ТЕСТИ В ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ: ПРАВИЛА ЇХ ПОБУДОВИ ТА ПРИЙОМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Паляничко Д.Г.
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАЛЬШОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДИТЯЧОЮ ПОРНОГРАФІЄЮ

Переверза О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇЇ, МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ ІЗ ЧУЖИХ СЛІВ І ТАКТИКИ ДОПИТУ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ, ЯКІ ДАЮТЬ ТАКІ ПОКАЗАННЯ (ЗА КПК 2012 РОКУ)

Слободзян А.П.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сорока І.В.
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖКИ ЧУЖОГО МАЙНА ГРОМАДЯН, ВЧИНЕНОЇ ГРУПАМИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Тихоненко В.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Цільмак О.М.
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

Шапірко П.М.
ПРАВА ЛЮДИНИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Проців Н.І.
ПРИНЦИП ПОЛІТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бєлєнький В.П.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ

Краснікова О.В.
ГЕНЕЗИС ТА КОДИФІКАЦІЯ ІНСТИТУТУ АРХІПЕЛАЖНИХ ВОД У МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ

Могильчук О.О.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ЄС В СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ АМСТЕРДАМСЬКОГО ТА НІЦЦЬКОГО ДОГОВОРІВ

Ничитайло І.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Столярський О.В.
ОКРЕМІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СПОСОБІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кременовська І.В., Святогор О.А.
ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ «ПРАВ» ТВАРИН (НА ПРИКЛАДІ СОБАК)

Меленко С.Г.
МАРК ТУЛІЙ ЦИЦЕРОН: ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРАВО ТА ЗАКОН

Шишко В.В., Саміло А.В., Максимів О.П.
СУЧАСНІ ФОРМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ