№8/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Крапивін Є.О.
ОСНОВНІ ІДЕЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ ДЖОЗЕФА РАЗА

Луць Л.А.
ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ляшук Р.М., Цукан О.В.
ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ВТІЛЕННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Опанасенко А.М.
НЕПРЯМА (ОПОСЕРЕДКОВАНА) МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА КОРІННИХ НАРОДІВ: ДОСВІД СААМІ

Попова О.В.
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФОРМУВАННІ ЗАСАД СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Скирта А.А.
УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ ЯК ПІДТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Стоматов Е.Г.
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л., Бєлкін М.Л.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦЕНЗУРИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Гаврильців М.Т.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ПРАКТИКИ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ В ЮРИДИЧНИХ ПОЗИЦІЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Максіменцева Н.О.
ПОВОЄННІ НОВАЦІЇ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПІДСТАВА ЗМІНИ КУЛЬТУРИ ВИБОРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Ромців О.І.
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Рудік Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Чалабієва М.Р.
РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕРЖАВИ У ВПРОВАДЖЕННІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аванесян Г.М., Лісний І.А., Глушко К.О.
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ЦИВІЛЬНИЙ ОБІГ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Білецький Н.Т., Майка Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБОРОТОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Боровська І.А., Веренкіотова О.В.
ПРИНЦИП КОНЦЕНТРАЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Бут І.О.
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Ващак В.А.
ЛОКУС ПРАВОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ІНТЕРНЕТІ

Вороніжський Я.В.
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ СТЯГНЕННЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ

Gramatskiy E.M.
EUROPEAN INTEGRATION AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF UKRAINE: JUDICIAL ASPECT

Гришко У.П.
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Громлюк А.В.
ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРАВО ВЛАСНОСТІ» В МІЖНАРОДНІЙ І ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Давидова І.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ ПРИПИНЕННІ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄС

Жушман М.В.
СКРІНШОТ ЯК ДОКАЗ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Кантор М.Є.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Кройтор В.А.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА НЕТИПОВІ ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Кузнецова Л.В., Солонько М.Ф.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ

Кучер В.О., Парасюк В.М.
ЗАХИСТ СПАДКОВИХ ПРАВ ШЛЯХОМ ВИЗНАННЯ ЗАПОВІТУ НЕДІЙСНИМ

Максимів Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ ЯК ОБʼЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Матійко М.В.
ОКРЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Музичко C.Г.
ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Олійник А.Ю., Оніщик Ю.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Павлюк Н.М.
РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Ромась М.І.
ДЕРЖАВА УКРАЇНА ЯК УЧАСНИК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Сай В.І.
ВПЛИВ ЗАКОНУ ПРО ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ (THE DIGITAL SERVICE ACT) НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОНЛАЙН-МЕДІА В УКРАЇНІ

Самчук-Колодяжна З.Ф., Колодяжний Д.О.
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЖИТЛОВИМ ОБ’ЄКТАМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВОЄННОЮ АГРЕСІЄЮ РФ

Токарева В.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА СКАНДИНАВСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Федотов О.П.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ РЕАЛІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В ПРОЯВАХ ЛОГІСТИКИ: МІЖГАЛУЗЕВЕ ОГЛЯДОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цвєтков А.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНК» ЯК ОДНОГО ІЗ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

Ясинок М.М., Ясинок Д.М.
ГЕНЕЗИС ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Добровольська В.В., Дишкантюк Ю.І.
ЦИФРОВІ ПОСЛУГИ У РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИНАХ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Клюєва Є.М.
ПОРТОВІ ЗБОРИ ТА ПЛАТИ В ПОРТАХ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ: ЇХ ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Ковалишин О.Р.
ГЕНЕЗИС КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ФРАНЦІЇ

Лига А.І.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Мамедова С.М.
КОРПОРАТИВНІ ЗВИЧАЇ ЯК ОДНА З ФОРМ ЗАКРІПЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ НОРМ: ПОЗИТИВНІ РИСИ ТА НЕДОЛІКИ

Пільков К.М.
ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ: ФОРМУЛА ВИСНОВКУ, ЙОГО ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ВІДСТУПУ

Пунда О.О.
ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бук М.О.
СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Картавих В.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Костюченко О.Є.
ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Кохан Н.В.
МОБІНГ (ЦЬКУВАННЯ) ЯК ОДНА З ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКА

Пижова М.О., Пижов О.М.
АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Раневич О.Ю.
ПЕНСІЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Стрепко В.Л.
ПРО ПОШИРЕННЯ ДІЇ ГАЛУЗЕВИХ УГОД

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Брановицький В.В.
СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кисилиця Н.Д.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Ковач Б.Л.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ КАНАДИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

Краснова Ю.А.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Марич Х.М.
ПРИРОДООХОРОННА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анохін А.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДТП В КРАЇНАХ БЛИЗЬКОГО ТА ДАЛЕКОГО СХОДУ

Бігун В.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ У СФЕРІ МЕДІА

Голодник Ю.А.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Губачова Д.В.
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Дяковський О.С.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Заїка І.В.
ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ

Кобко Є.В.
СПЕЦІАЛЬНА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Крамський К.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТУПУ НА ПАТРОНАТНУ СЛУЖБУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Кульчицький В.В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Прохоренко М.М., Тимошенко А.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Савчук В.О., Бондаренко О.C.
УЧАСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Світличний В.А.
ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сирко М.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Соломаха А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Шепета О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Большакова Д.О.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНИ В КРАЇНАХ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Вавринчук М.П., Пунда О.О.
ПРЕДМЕТ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Волков С.В.
ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Граб А.В.
РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

Дудоров О.О.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО І ПЕРСПЕКТИВНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Дьоменко С.В., Рябчинська О.П.
НОВІТНІ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОЇ ОСОБИ В ПРОЦЕСІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Кисельова М.С.
ПОРТРЕТ ОСОБИ КОРИСЛИВОГО ЗЛОЧИНЦЯ «КАРАНТИННОГО ПЕРІОДУ»

Кондратішина В.В.
ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНА НАСИЛЬНИЦЬКА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ОЗНАК

Левчановський Д.Е.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК, ДІЄВИЙ ВАЖІЛЬ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ, ЦІЛЬ, СУТЬ ТА УМОВИ

Мергель М.Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОКАРАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Пузирний В.Ф., Єрмак О.В.
КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ТА МЕДИКО-САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

Серпак О.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАБОРОНИ

Субот Н.І.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КОНТРАБАНДИ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ

Уманець М.М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ГЕНОЦИД ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фіалка М.І.
КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ДОКУМЕНТАМИ ТА ЇХ ОБІГОМ

Філіпп А.В.
ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРГРУМІНГУ

Яворська В.Г.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ЕКОЦИД В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Янішевська К.Д., Бондаренко О.С., Миргород В.В.
ПРОКУРАТУРА ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Антонюк П.Є., Пясковський В.В.
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ АДВОКАТА ЯК ЗАСІБ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гнєтнєв М.К., Волошин В.А., Єрьоменко В.О.
ЗАКОНОДАВЧИЙ ОКОВИД ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Зуєв В.В.
НАПРЯМИ ТА СПОСОБИ АДАПТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Король К.С.
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛЬНИЧНИМИ ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ ПОРТАТИВНИХ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ ПРИ РЕАГУВАННІ НА СИТУАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Кривопуск О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Лазаренко А.М.
ВІДМЕЖУВАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВОГО ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ВІД ЕКСПЕРТНОЇ ПОМИЛКИ

Музиченко О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ПРИ УХВАЛЕННІ ВИРОКУ НА ПІДСТАВІ УГОДИ

Писарчук Р.В., Ірха Ю.Б.
ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Сенченко Н.М.
ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Федчак І.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА НАУКОВІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: «ПРЕВЕНЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗМІНИ НАВКОЛИШНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» (CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN – CPTED)

Шнайдер К.Б.
ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Юсупов В.В., Юсупова К.О.
ГАРАНТІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ ПРИ ВЧИНЕННІ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Барсук М.А.
СИСТЕМА ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Дільна З.Ф., Серкевич І.Р.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУДДІВСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ В ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Комарова Т.В., Трагнюк О.Я., Бойчук Д.С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАКТИЦІ СУДУ ЄС

Кур’ята В.В.
ФУНКЦІЇ АДВОКАТА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Новік В.М.
ПРОФЕСІЙНЕ ПРАВО АДВОКАТА НА ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Пушкар С.І.
ДО ПИТАННЯ ЩОРІЧНОЇ ДОПОВІДІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ ПРО СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Суховецький О.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМИЛУВАННЯ ТА АМНІСТІЇ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Boiko V.R.
EXPLORING CORRUPTION AS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN THE PRACTICES OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS

Voitovych P.Р.
CONTRACTS AS THE BASIS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW: “RIGHT TO CHOOSE” IN ACTION

Ломака В.С.
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ І ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Мінченко Д.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Сердюк О.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ: РОЗШИРЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Cімоненко О.О.
ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ГЕНЕЗИСУ СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАН

Soloviova A.М.
TO BE OR TO BECOME: THE RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION AND THE FUTURE OF EUROPE

Ставнійчук А.П., Савчук С.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ГРОМАДЯНСТВО В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ТА ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ

Тарасов О.В.
СИСТЕМОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА)

Шаповал В.Д., Слободяник Т.М., Васечко Л.О., Лашко Є.Є., Бігдан М.В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЄС ПРО КОНКУРЕНЦІЮ У КОНТЕКСТІ ТИМЧАСОВИХ ПРАВИЛ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ

РЕЦЕНЗІЇ

Гуржій Т.О.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ БАРІКОВОЇ АННИ АНАТОЛІЇВНИ «ДИСКРЕЦІЯ В ПРАВОЗАСТОСУВАННІ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ» ГУРЖІЯ ТАРАСА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА