№9/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Биков О.М.
ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ У ПОГЛЯДАХ КИРИЛА ТРИЛЬОВСЬКОГО

Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г.
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА (1991–2021 РР.)

Грищенко Є.І.
ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ У МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Корольова В.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА ТРИЛЬОВСЬКОГО В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ (1911–1914 РР.)

Мацелик М.О., Санжарова Г.Ф., Санжаров В.А.
ТРЕТЯ НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ПОЛІТИКА «НА МАЙБУТНЄ» В ДИНАМІЧНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Настюк А.А.
ПОЛІТИКА БОЛЕСЛАВА І ЩОДО СТРАТЕГІЇ БУДІВНИЦТВА ВІДНОСИН З РОДОМ РЮРИКІВ

Новікова М.М., Старіков О.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Пальченкова В.М., Авраменко М.Д.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ФІЛАНТРОПІЇ (ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ ДЖОНА ГОВАРДА)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Андрушко І.П.
ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Деркач В.В.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Баб’юк М.П., Руденко О.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Вілінський М.С.
КОНЦЕПЦІЯ УЧАСТІ ЕКСПЕРТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДСИСТЕМ (МОДУЛІВ) ЄСІТС

Вінтоняк Н.Д.
ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ З ПОРУШЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ

Глущенко І.В.
СПРАВЕДЛИВА САТИСФАКЦІЯ ЯК ОСОБЛИВА ОЗНАКА ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ (ВІДШКОДУВАННІ) ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Гузе К.А.
ІНТЕРЕСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОБʼЄКТ ПРОКУРОРСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Зільник Н.М.
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Контаровська М.В.
НЕСПРОМОЖНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ САМОСТІЙНО ЗАДОВОЛЬНЯТИ СВОЇ ОСНОВНІ ЖИТТЄВІ ПОТРЕБИ ЯК УМОВА НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Кохановський В.О.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЗДІЙСНЕННЯ СУБ'ЄКТИВНИХ НЕМАЙНОВИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Кравчик М.Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

Краснікова О.В.
МЕДІАЦІЯ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ ЯК РІЗНОВИД БІЗНЕС-МЕДІАЦІЇ

Крук Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ОКРЕМИХ КРАЇН ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

Кузнецова Л.В., Солонько М.Ф.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

Лук’янченко Д.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: НОВЕЛЛИ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 9363

Макода В.Є.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЩОДО НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Малярчук Л.С.
ПОВЕРНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА: ГЛУХИЙ КУТ ЧИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ?

Поліщук М.Г.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ ТА СМЕРТІ ОСІБ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Породько В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ГРОМАДЯНАМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тимошенко Д.В.
КАТЕГОРІЯ ДОБРОСОВІСНОСТІ У СИСТЕМІ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Хижний А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ходєєва Н.В.
СПЕЦИФІКА ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ ШЛЮБНИХ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ

Цувіна Т.А.
УСНІСТЬ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ МАЛОЗНАЧНИХ СПРАВ У СПРОЩЕНОМУ ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Цюра В.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Чаус Ю.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІВ УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Шахбазян К.С., Хоменко І.І.
ПАТЕНТНИЙ ЗАХИСТ, ТРАНФЕР БІОТЕХНОЛОГІЙ В ЄВРОПІ ТА США

Шиман Є.О.
ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ясинок М.М., Чебишев М.Р.
ВИРІШЕННЯ ВИКЛЮЧНОЇ ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМИ В ПИТАННЯХ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Баржак В.В., студент ІV курсу, Остапенко Ю.І., д.ю.н., доцентка.
ШОУ-БІЗНЕС ТА МІЖНАРОДНЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРАВО: ЯК ОХОРОНЯЮТЬСЯ АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНИХ ХІТІВ?

Басенко Р.О., Шаравара Р.І., Аванесян Г.М., Дерюга А.-М.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Батанова Л.О.
СУЧАСНИЙ СТАН МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СПЛАТОЮ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ

Будурова Г.М.
СУДОВИЙ ТА АРБІТРАЖНИЙ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ПРИ ЕКСПРОПРІАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МАЙНА

Васечко Л.О., Локтіонова В.В., Літвяков Е.М.
МЕДІАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Гетманцев М.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОЛІТИКА І «СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ» ЯК ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Гуренко М.А.
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сєрєбряк С.В.
МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гетьманцева Н.Д., Вакарюк Л.В.
ПРИРОДА ФОРМУВАННЯ ДОКТРИНИ ТРУДОВОГО ПРАВА, ЇЇ СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА

Озерський І.В.
ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ВЕКТОРИ ЇХ БЕЗПЕКИ

Павліченко І.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Заєць О.І.
ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМИ АКТІВ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Павлига А.В.
ПРАВОВИЙ ВИМІР ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ПЕРІОД ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Тарнавська М.І.
ПТАХИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ: ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ, СИМВОЛ І ПЕРЕСТОРОГА

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бліхар М.М., Анциферова М.В.
МІСЦЕ СЛУЖБОВОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Висоцький А.І.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ЯК ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, ЩО ПРАКТИЧНО РЕАЛІЗУЄ ЗАХОДИ ІЗ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

Джафарова О.В., Шатрава С.О., Денищук Д.Є., Погорілець О.В.
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ УРАХУВАННЯ ПОТРЕБ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ В СТРАТЕГІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Журавльов Д.В., Христинченко Н.П., Шопіна І.М.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА УМОВ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Карпенко М.І., Котляренко О.П., Тимошенко В.А.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ

Кобилецький М.М., Джох Р.В.
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗВІЛЬНЕННЯ, РОЗСТРОЧЕННЯ ТА ВІДСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ СУДОВИХ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Кочугур І.В., Литвин Н.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Лук'янова Г.Ю., Пехньо Г.Ю.
ПРАВОРОЗУМІННЯ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Лук’янчиков Є.Д., Колокольніков В.А.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Малець М.Р.
ІНСТИТУТ ТИПОВИХ ТА ЗРАЗКОВИХ СПРАВ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Масякін І.І.
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОСТОРОННЬОЇ КОНВЕНЦІЇ (MLI)

Плугатир М.В., Запотоцька О.В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Пристая М.М.
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пунда О.О., Арзянцева Д.А.
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАЄМНИЦІ В ПРОЦЕСІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Скочиляс-Павлів О.В.
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Смоловий А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Солодка О.М.
ДОСВІД ЄС ТА НАТО У ПИТАННЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Сударенко О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЗГОДЖЕНОГО ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПОДАТКОВОГО БОРГУ

Товкун Л.В., Єфремова К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ВІД ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Цвігун Д.П.
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

Шепета О.В.
ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ ТА РОБОТА З НИМ В ПИТАННЯХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Штефан О.О.
ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ В КАНАДІ

Шульга Т.М., Сторчак А.О.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Юдіна І.В.
ВПЛИВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА НА НАЛЕЖНІСТЬ ЙОГО ВИСНОВКУ ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Абдель Фатах А.С., Гранкіна В.І.
СОЦІАЛЬНІ ТА ТРУДОВІ ПРАВА ЖІНОК У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Васильцюн І.І.
ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Гулкевич В.Д.
РЕФОРМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Звенигородський О.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДО ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

Меркулова В.О., Гритенко О.А.
МЕЖІ ТА ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ ПОНЯТТЯ «ПРАВОМІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ПО НАДАННЮ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ СТ. 397 КК УКРАЇНИ

Музиченко О.В., Обловацька Н.О., Карандась М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СТОСОВНО НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ

Остапчук Л.Г.
ФЕМІЦИД ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ «ЖІНОЧОГО ВБИВСТВА»

Павлова О.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ БЛОГЕРІВ

Пузирний В.Ф., Боднар І.В., Малишенко Є.Л.
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ

Самсонов О.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ

Сотула О.С., Христюк В.В.
ЗАГАЛЬНА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ЛЮДИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Суховецький О.О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАЗНАЧЕННЯ НІТРОГЛІЦЕРИНУ ЯК ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ В ПОСТАНОВІ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВУ ПРАКТИКУ В СПРАВАХ ПРО ВИКРАДЕННЯ ТА ІНШЕ НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ, ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ, ВИБУХОВИМИ ПРИСТРОЯМИ ЧИ РАДІОАКТИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ»

Христюк В.В.
ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ЯК РІЗНОВИД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЮДИНИ: ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дульський О.Л.
СТАНДАРТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ СЛІДЧИМ

Кривда Л.Р.
ВИКОРИСТАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧОГО ОСВІДУВАННЯ

Крицька І.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗМІНИ ПІДСЛІДНОСТІ ЩОДО ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кудінов C.С., Шехавцов Р.М.
ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Сабанюк Т.Р.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМИСНОГО ПРОТИПРАВНОГО ЗАПОДІЯННЯ СМЕРТІ ІНШІЙ ЛЮДИНІ ЯК ЧИННИКА, ЩО ВПЛИВАЄ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Скічко І.А., Курилін І.Р., Батраченко Т.С.
ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стоянов К.С.
ПРО ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ЗАХИСТУ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Струж П.В.
ПОНЯТТЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ НЕОБЕРЕЖНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЧИ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ВИНИ

Тимофєєв А.О., Членов М.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шульга А.О., Озерна І.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ АКТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бородіна І.В., Дудченко О.Ю.
КЛАСНІ ЧИНИ ПРОКУРОРІВ: НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ ЧИ «КРОК НАЗАД»?

Корнющенко С.С.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

Медведенко Н.В., Медведенко С.В.
ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Іванова А.В., Сурілова А.О.
ЗЕРНОВА УГОДА (ІНІЦІАТИВА ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗЕРНА І ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИХ ПОРТІВ) ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ СВІТОВІЙ ГУМАНІТАРНІЙ КРИЗІ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Науменко Н.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ РЕАДМІСІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ДЕРЖАВАМИ АЗІЇ

Реньов Є.В.
SAVE THE CHILDREN: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Сердюк О.В.
ФРАГМЕНТАЦІЯ РЕАДМІСІЇ ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ

Тарасов О.В.
ОБ’ЄКТ ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ МІГРАЦІОЛОГІЇ

Фещуков Г.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МГП ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КІБЕРОПЕРАЦІЙ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Харитонов Р.Ф., Рудецька П.А.
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Виногородська Є.С.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ, ІНТЕГРОВАНИХ В ПРАВО

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Клюєва Є.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ПЛАТ І ЗБОРІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ДОРОГАМИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Сафончик О.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Тарасенко В.Є.
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Нікітін В.В., Гусар О.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ НА ОСІБ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ

Дрозд О.Ю.
МИТНІ ОРГАНИ ЯК СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЦЕНТРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Дмитрик О.О., Артеменко К.В.
БЕЗПЕКА ТА ПРОЗОРІСТЬ: ЯК BLOCKCHAIN ЗМІНЮЄ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ І ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Савінова А.В.
СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП УСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

Токарєва К.О., Бабарицький О.В.
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Повидиш В.В.
ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Хрустальова Ю.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Бобрик В.І.
УНІФІКАЦІЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРИМУСОВИМ ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Тильчик В.В., Харь І.О.
СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Мацелюх І.А., Гром А.Р.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Попович І.М.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ І ПЕРЕВІРКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Бехруз Х.Н., Мануїлова К.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ

Угровецький О.П., Петрова І.А.
СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ ЧЕРЕЗ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

Назимко Є.С., Семенишина-Фіголь Б.М., Пономарьова Т.І.
ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Кудін А.А.
ПРАВОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Стрельцова Є.Д., Стрельцов Є.Л.
СВІТОВИЙ ПРАВОПОРЯДОК: МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

Пересоляк О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЛОКАЦІЇ БІЗНЕСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Смітюх А.В.
КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ У КООПЕРАТИВАХ

Підберезних І.Є.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В ПОЛЬЩІ: УСПІХИ І ПОМИЛКИ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АНАЛІЗІ З УКРАЇНОЮ

Ходирєва А.В.
ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІДУЦІАРНИХ (ТРАСТОВИХ) ВІДНОСИН В АНГЛІЙСЬКОМУ ПРАВІ

Манько Д.Г.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Кравченко М.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В АДВОКАТУРІ

Нетяга В.В.
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ В УКРАЇНІ

Медвідь А.Б., Медвідь Ю.О.
ЩОДО ІМПЛІЦИТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Іванчук В.Є.
ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Назимко Є.С., Клемпарський М.М.
ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ТА ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ ЯК ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ МІСЦЕВИХ СПРАВ

Мердова О.М., Лосич С.В.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Коломоєць Т.О., Курінний Є.В., Титаренко М.В.
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА