№1/2019 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бедрій М.М.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ЗВИЧАЇ ТЮРКСЬКОГО КАГАНАТУ (VI–VIII СТ.)

Бутирін Є.О.
НАУКОВІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Євдокимов В.В.
ГАЛИЦЬКИЙ СЕЙМ ТА «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В АВСТРО-УГОРЩИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Забокрицький І.І.
СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТИП ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Касинюк Л.А.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Рябовол Л.Т.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Селіхов Д.А.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КРЕДИТ У СИСТЕМІ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЕПОХИ СТОЛИПІНСЬКИХ РЕФОРМ (1906–1916 РР.)

Слинько Д.В.
РОЗВИТОК ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА АНГЛІЇ У ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Чепкаленко Д.О.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ВИКОНАВЦІВ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Коваль Т.В.
ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Косілова О.І., Федірко І.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Тимофєєва Л.Р.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алексій Р.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ СВОБОДОЮ ДОГОВОРУ В ДЕЯКИХ ПРАВОЧИНАХ З ВАДАМИ ВОЛІ

Гавінська О.А.
ПОРЯДОК І ПРОБЛЕМАТИКА ВИЇЗДУ ДІТЕЙ ЗА КОРДОН УКРАЇНИ

Дзюбенко О.Л.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ

Дутко А.О., Куліш Г.О.
СІМЕЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БАТЬКІВ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ

Трошкіна К.Є.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ У СФЕРІ ВИНАХІДНИЦТВА

Щербак С.В.
ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС У ТЕОРІЇ ЦИВІЛІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Боднарчук О.Г.
УПРОВАДЖЕННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ-ГОСПОДАРНИКІВ

Боднарчук О.І.
ПОНЯТТЯ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» ТА ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Бочков П.В.
КОРЕЛЯЦІЯ НОРМ КОНФЕСІЙНОГО ПРАВА ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ НОРМ (НА ПРИКЛАДІ НАЙДАВНІШИХ ДЖЕРЕЛ РЕЛІГІЙНОГО ПРАВА)

Галич Р.В., Зірка О.О.
КОНТРОЛЬ ЗА ГРОШОВИМ ОБІГОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Ратушна Б.П., Гаєцька-Колотило Я.З.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ПІДСТАВІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Сагайдак Ю.В., Коваль В.Р.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ІТАЛІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

Швидка Т.І.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бориченко К.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Цимбала І.З.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кирєєва І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ ВІД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Піддубна Д.С.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ОРГАНІЧНОМУ ГОСПОДАРЮВАННІ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Атаманчук Н.І.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Волох О.К.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Голобутовський Р.З.
ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Звенигородський О.М., Карелін В.В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Косиця О.О.
ВИКРИВАЧ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

Кушнір К.Ю., Сукмановська Л.М.
СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Мельниченко Б.Б.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Палій Є.А.
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Паніотов Є.К.
ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ УКРАЇНИ

Столбовий В.М.
СЛУЖБОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

Сугоняко Н.В.
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Нестеренко О.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОБ’ЄКТА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

Пукавський Ю.А., Кушпіт В.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Черниш О.В., Чередніченко Л.В., Черниш В.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ПРОЯВЛЯЮТЬ ВІКТИМНІСТЬ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ахтирська Н.М.
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ (СЛІДЧИХ) РОЗШУКОВИХ ДІЙ І ВИКОРИСТАННЯ ЇХ СУДОМ ЯК ДОКАЗІВ

Ахтирська Н.М., Неділько Я.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА: ОСОБА КІБЕРЗЛОЧИНЦЯ

Дунас М.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ

Мирошниченко Ю.М.
ПРО ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Шаповалова І.С.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У РОЗГЛЯДІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СКАРГ ЩОДО НЕВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Яцик Т.П., Кисла К.О., Пушкарьова Т.М.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ДІЄВОСТІ СПОСОБІВ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ І НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Karvatska S.B.
INTERPRETATION OF INTERNATIONAL LAW BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Карпенко Д.Р.
СУВЕРЕНІТЕТ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Філіппов А.В.
РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ: ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ І ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андрусишин Р.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Корнієнко Г.П.
НЕКЛАСИЧНЕ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ В ПОБУДОВІ КАРТИНИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Подковенко Т.О., Фігун Н.І.
КОНЦЕПЦІЯ «ЖИВОГО ПРАВА» ЄВГЕНА ЕРЛІХА

РЕЦЕНЗІЇ

Бабенко А.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ООН У СКЛАДІ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ГАРАНТІЯ ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В.Г. ПЯДИШЕВА «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ООН У СКЛАДІ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ»)

Коропатнік І.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В.Й. ПАШИНСЬКОГО «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ»

Хряпінський П.В.
РЕЦЕНЗІЯНА МОНОГРАФІЮ «СУЧАСНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ», ПІДГОТОВЛЕНУ КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ГОРОХОМ ОЛЕКСІЄМ ПЕТРОВИЧЕМ