№5/2014 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Олійник М.С.
КРИТИЧНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Прус В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО

Сарибаєва Г.М.
ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Стопченко М.І.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОРЯДКУ ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ГОЛІВ ПАРЛАМЕНТУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Янковська Г.В.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гришко У.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Гужва А.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ІНТЕРЕС КРЕДИТОРА» І «СТРОК ВИКОНАННЯ» У ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ЗА РИМСЬКИМ ПРАВОМ І ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Некіт К.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ З ПЕРЕДАНИМ У ДОВІРЧУ ВЛАСНІСТЬ МАЙНОМ: АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Остапенко В.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗГОДУ БОРЖНИКА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОРУКИ

Петренко Т.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МІСІЯ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

Турчин-Кукаріна І.В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СУДДІВ ДО РОБОТИ З ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ОЦІНОЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ

Явор О.А.
ФАКТИЧНИЙ СКЛАД У РЕГУЛЮВАННІ СІМЕЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 4
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лагутіна І.В.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ЮРИСДИКЦІЙНА ФОРМА ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Пилипенко П.Д.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІДНОСИН З ОХОРОНИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 5
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Губанов О.О.
АКТИ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК РІЗНОВИД АКТІВ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Іщук Ю.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВНОЇ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЬНО-ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Каменська Н.П.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: АНАЛІТИЧНІ РОЗДУМИ ДО ДИСКУСІЇ

Лавриненко О.О., Лавриненко З.В.
ПРО СИСТЕМУ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Ляшук Р.Н., Кушнир И.П.
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Нестеренко Є.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ВСТАНОВЛЕНОГО В УКРАЇНІ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ

Оксінь В.Ю.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Попельнюх Р.О.
КАТЕГОРІЇ ПІДСУДНІСТЬ І ПІДВІДОМЧІСТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ДИСКУСІЇ ВІДНОСНО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ

Томіна В.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Шульга М.Г.
МИТНІ РЕЖИМИ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ ТА ТИМЧАСОВОГО ВИВЕЗЕННЯ

РОЗДІЛ 6
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабенко А.М.
РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ

Горлач С.В.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА У ЗАПОБІГАННІ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Гумін О.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Давидова Т.О.
CИСТЕМА КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРУПЦІЇ

Книженко О.О., Маренич Д.П.
ПРОТИДІЯ КАТУВАННЮ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Кравцова М.О.
ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ КРИМІНОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Миронова В.О., Мкртчян Р.С.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ ТА ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ

Петренко О.І.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Скрипник Р.А.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ ОДЕРЖАННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

Тимофеева Л.Ю.
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Білецька К.К.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ВИГЛЯДІ ОСОБИСТОГО ЗОБОВ’ЗАННЯ ТА ОСОБИСТОЇ ПОРУКИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Расчотнов Є.В.
ОГОЛОШЕННЯ РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНОГО ЯК ПІДСТАВА ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Сіверський О.М.
ПРОБЛЕМИ НЕЯВКИ ЗА ВИКЛИКОМ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА, СУДУ ОСІБ З ЗАКОНОДАВЧОЮ НЕДОТОРКАННІСТЮ

Щериця С.І.
ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ВІДНОСНО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Губська А.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ЗА ПОЗОВАМИ ПРОКУРОРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ

Устименко В.В., Лотюк Д.П.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕКОЮ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Мулявка Д.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК УМОВА ПОБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Русанова І.О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ

РОЗДІЛ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Березюк Т.В.
ТОРГІВЛЯ КВОТАМИ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Коруц У.З.
МІСЦЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Яковюк І.В.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА В ЄВРОПІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ