№3/2014 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Городній М.М.
РЕЛІГІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В КОНТЕКСТІ АКУЛЬТУРАЦІЇ ПРАВА

Почтовий М.М.
ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Батанов О. В., Кравченко В.В., Приходько Х. В.
СУЧАСНІ ЗАКОНОПРОЕКТНІ ІНІЦІАТИВИ В СФЕРІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ МУНІЦИПАЛІЗМУ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Войцеховська Х.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МАЙНОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Горобець Н.О.
ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Грігор К.І.
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ЯК ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

Давид Л.Л.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК У ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Круглов О.М.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: МЕЖІ, ЗНАЧЕННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Легеза Ю.О., Можечук Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Парута Ю.І.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ»

Циверенко Г.П.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

РОЗДІД 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Волік В.В.
СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Деревянко Б.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Кахович О.О.
КОРПОРАЦІЇ: ДЕФІНІЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гресь Н.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОДИНОКОЇ МАТЕРІ (БАТЬКА) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Клочко А.М., Олійник К.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УКРАЇНІ

Тищенко О.В.
АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Сидор В.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ ЗЕМЛІ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Волкович О.Ю.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дем’янчук Ю.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

Жданова В.П.
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МИТНИХ ОРГАНІВ У СТРУКТУРІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Казачук І.В.
МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Колісник Н.І.
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Кузнецова Н.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

Савочкіна Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ

Хачатуров Е.Б.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СУДНОБУДУВАННІ І СУДНОРЕМОНТІ

Шатрава С.О.
ЩОДО РОЗУМІННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Шостак И.В.
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСВУ УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гаргат-Українчук О.М.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ

Касько Т.Ю.
ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ШЛЯХОМ САМОКАЛІЧЕННЯ АБО ІНШИМ СПОСОБОМ

Колесник М.О.
КРИМІНАЛЬНА МІЛІЦІЯ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Леляк Я.О.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Лукашевич С.Ю.
ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОТИДІЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОМУ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ

Рижов І.М.
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

Сметаніна Н.В.
ПРОЯВИ ЗЛОЧИННОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Ходанич Ю.М.
ПИТАННЯ ЗЛОЧИНУ І ПОКАРАННЯ У ПРАЦІ П.А. ФЕЙЄРБАХА «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО», ПЕРЕКЛАДЕНОЇ П.Д. ЛОДІЄМ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пасько О.М.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СЛІДЧОГО ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Попович О.В.
ЗМІСТ ТА ФОРМА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Проценко О.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗГОЛОШЕННЯ ТАЄМНИЦІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Аракелян М.Р.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ АДАПТАЦИЯ В ПРАВОЗАЩИТНУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Скрильник О.О., Майструк О.П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ НАЙМАНЦЯ ЯК УЧАСНИКА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Слабко Т.О.
МIЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРI КIНЕМАТОГРАФІЇ ТА МЕХАНIЗМИ ЇЇ РЕАЛIЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Дуфенюк О.М.
АКСІОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сидорчук Ю.М.
ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ