№1/2013 UKR

Повернутися до вибору мови

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Бевзенко В.М.
ЗАХИСТ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ВІД ДІЙ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Бережна І.А.
УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЙНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Берлач А.І.
ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Бойчук А.Ю.
ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА

Бондар О.Г.
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Бровченко Н.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Бубало О.О.
ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СУДОВОГО СЛІДЧОГО В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В АСПЕКТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ

Віхляєв М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В ЛОБІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США)

Ганзенко О.О.
ФЕНОМЕН ПРАВОВОЇ УСТАНОВКИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Гусар О.А.
ПЕРСОНАЛ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дудоров О.О.
ПРО ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРИМИРЕННЯ

Журавель М.В.
ПЕРЕГЛЯД ТА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В ГЕТЬМАНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII СТОЛІТТЯ)

Каменська Н.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД

Коломоец Т.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕСУРСА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

Колпаков В.К.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Кохан А.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ ТА ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ НА СТОРОНІ ВІДПОВІДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Лисенко О.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ НА ЕТАПІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Лютіков П.С.
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА МІСЦЕ У НЬОМУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРІОДУ 90 рр. ХХ ст. – 10 рр. ХХІ ст.

Меліхова О.Ю.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ЯК ОБ’ЄКТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Мельник Р.С.
ВИХІДНІ ЗАСАДИ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОТАТКИ ДО НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ

Миколенко О.І.
НОТАТКИ ЩОДО ГЕНЕЗИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА

Пирожкова Ю.В.
ПОЛІТИКА ЕФЕКТИВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК БАЛАНС НАЦІОНАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ІНТЕРЕСУ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Приймаченко Д.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ АКТІВ ПЛАНУВАННЯ

Ткалич М.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОРТСМЕНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Федотова І.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОВОГО СТАТУСУ МИТНОГО БРОКЕРА В СУЧАСНОМУ МИТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Ченкова Н.Я.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДМІННИХ ОЗНАК СУБ`ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Шарая А.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ