№7/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бабій С.А.
ДИСКУСІЯ І КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ПРО КРИЗУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Дем’янова О.В.
НЕСВОЄЧАСНЕ ВІДКРИТТЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ДОКАЗІВ ЯК ЗАГРОЗА ПОРУШЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Джуган В.О.
ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Загиней-Заболотенко З.А., Чаплюк О.І.
ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО РІШЕННЯ СУДУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПУНКТУ 6 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 76 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Іваніцький П.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТ СЕРЕДОВИЩІ

Ковальчук Л.В., Міхайліна Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Котляренко О.П., Чухрай І.Ю., Остапенко А.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Лошицький М.В., Солонько М.Ф., Новак А.В.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК

Пальченкова В.М., Стоматов Е.Г.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРИВАТНІСТЬ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ

Петришин О.О., Рагуліна К.А.
ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НА ТЛІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ: НОРМАТИВНІ ОСНОВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Процюк І.В., Бойчук Д.С.
ВІД СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ

Селіхов Д.А.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ПРИНЦИПУ ПІДЗВІТНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Дорошенко Е.Р.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЯК ПОТРЕБА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Жилюк В.Р.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Заверуха О.Б.
ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У ЇХ ПРАВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Косілова О.І.
«ОЗБРОЄНА ДЕМОКРАТІЯ» – ЗАСІБ ПРОТИ АВТОРИТАРИЗМУ?

Ліскова А.К.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ЗАМІНИ СТОРОНИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ АДМІНІСТРАТИВНОМУ (ПУБЛІЧНОМУ) ПРАВОНАСТУПНИЦТВІ В ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРАХ

Щоголев Д.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ГОЛОСУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ТА ПРОТИДІЇ МОЖЛИВИМ ПОРУШЕННЯМ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Берназ-Лукавецька О.М.
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КІБЕРСПОРТУ

Блінова Г.О.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВІЙНИ

Ващак В.А.
ІСТОРІЯ ПРАВОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Жаботинський І.В.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ

Жушман М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Іванова А.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО АЗАРТНИХ ІГОР

Кирдан Б.В.
ФОРС-МАЖОР ЯК ПІДСТАВА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Кравцов С.О.
«ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» ЯК ПРОЯВ АВТОНОМІЇ ВОЛІ СТОРІН АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ

Мартова Ю.О.
ІНОЗЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ТА ТРАНСКОРДОННІСТЬ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ

Меленчук В.І.
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ГРОШОВІ КОШТИ БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мелех Л.В.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН НА СТАДІЇ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Павлюк Н.М.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРАВОЧИНИ, ЗДІЙСНЕНІ ПІД УМОВОЮ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Пальчук П.М.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Перунова О.М.
ІСНУВАННЯ ТА ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ УКРАЇНИ

Потіп М.М.
ПРОТИДІЯ ЗАБРУДНЕННЮ ТА ЗАСМІЧЕННЮ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Рассказова В.В.
МЕДІАЦІЯ ТА ПЕРЕДАННЯ ВІДСТУПНОГО: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Старчук Є.В.
РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА США У СФЕРІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Боднарчук О.Г., Никитченко Н.В., Боднарчук О.І.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Нескороджена Л.Л.
ДОГОВОРИ КОНСАЛТИНГУ В СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Петруненко Я.В.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Подцерковний О.П., Зятіна Д.В.
ПРАВОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ У ВОЄННИЙ ЧАС

Сиротко М.В.
ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД СУЧАСНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО;ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Зіноватна І.В.
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ІТ-СФЕРИ

Комарова Т.В., Трагнюк О.Я., Бойчук Д.С.
РОЗУМІННЯ ІНВАЛІДНОСТІ: ОГЛЯД І КРИТИКА МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Кравченко І.О., Горбачова К.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК

Щербюк Н.Ю.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Заверюха М.М.
ЕНЕРГІЯ ДОВКІЛЛЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ПРАВОВИЙ РОЗРІЗ ПИТАННЯ

Курман Т.В., Станіславський В.П.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В АГРОСФЕРІ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ СВІТУ

Курман Т.В.
АГРАРНІ ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК АГРАРНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Платонова Є.О.
АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Станіславський В.П.
АГРОПРОДОВОЛЬЧА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анохін А.М.
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Бабенко К.П.
КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМНОГО УЗГОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕДУРНОГО АСПЕКТІВ У ПОДАТКОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Білякова А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Благодарний А.М.
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ КОНФЛІКТОМ ІНТЕРЕСІВ

Бондаренко А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Вєліков С.Г.
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Гаращук В.М., Федчишин С.А.
ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гринь О.О.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Гришина Н.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

Дручек О.В., Волуйко О.М.
ВІЙСЬКОВА ДИСЦИПЛІНА ТА ВІЙСЬКОВИЙ ПРАВОПОРЯДОК: КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ

Дяковський О.С., Кортукова Т.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Кучма К.С.
ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ОСОБИ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Кушнір І.П., Степанова Ю.П.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ У ПРИКОРДОННІЙ СМУЗІ

Максименко В.В.
СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ НАРКОТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Малець М.Р.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мироненко-Шульган О.М., Кармаліта М.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВОЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ У КРИЗОВІ ПЕРІОДИ

Музика-Стефанчук О.А., Савенкова В.Г.
ЩОДО ЗМІН У ВАЛЮТНИХ І БАНКІВСЬКИХ ВІДНОСИНАХ В УКРАЇНІ

Олійник А.Ю., Коваль О.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Омельчук В.С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Проневич О.С.
ПРАВОВИЙ ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ІМПЕРАТИВ ЩОДО ПОДАРУНКІВ, ПРИЙНЯТИХ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Прохоренко М.М., Тимошенко В.А., Карпенко М.І.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ

Рагімов Фаіг Вагіф огли
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Слободян В.Я.
ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК КОНСЕРВАТИЗМУ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Федчун А.М.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТА

Хоркавий С.В.
ПОЛІЦЕЙСЬКА СПІВПРАЦЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Шпак Ю.С.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрусяк Г.М.
БЕЗМЕЖНА НЕОБХІДНА ОБОРОНА (ЧАСТИНА 5 СТАТТІ 36 КК УКРАЇНИ): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Брошко І.М.
ЕЛЕМЕНТИ МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

Войцеховський Б.О.
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У ЗАПОБІГАННІ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Гальцова В.В., Володіна О.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 340 КК УКРАЇНИ

Гальцова В.В.
НЕЗАКОННЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ (СТ. 340 КК): ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ДЕЛІКТУ

Демидова Л.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Димитрієва Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ОСОБИ ВИННОГО ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА З ЗАРУБІЖНИМИ КРАЇНАМИ

Колб О.Г., Пирожик О.В.
ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ З ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ

Луценко Ю.В., Макаренко Н.К.
ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЧИ РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ШАХРАЙСЬКІ ТА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Оболенцев В.Ф.
ОБГРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Павлова О.С.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Почтовий М.М., Біленко О.В.
СВОБОДА СЛОВА ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Резніченко Г.С.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Ромашкін С.І.
СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО РИМСЬКОГО СТАТУТУ

Соловей В.В.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП ТА ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ В УКРАЇНІ

Тагієв С.Р., Івашко С.В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Удод А.М., Федорчак І.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Федоров О.В.
ТЕХНОЛОГІЇ «ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондарчук В.В.
СПЕЦІАЛІСТ ЯК УЧАСНИК ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Бояров В.І., Сидій Я.В.
ЩОДО ТАКТИКИ УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

Гіденко Є.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РІВНІ ТАКТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЩО ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ

Гнєтнєв М.К., Басалик С.А., Волошин В.А.
ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кучерук Г.Л.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВИ ТА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Музиченко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАХУВАННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. СУДОВА ПРАКТИКА

Плюсква А.В.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПІДТРИМАННЯ «ПУБЛІЧНОГО» ЧИ «ДЕРЖАВНОГО» ОБВИНУВАЧЕННЯ

Семеняка А.Г.
ПІДРОЗДІЛИ ДЕТЕКТИВІВ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ

Тищенко О.І.
ПОМІЩЕННЯ ДО ЗАКЛАДУ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ НЕБЕЗПЕЧНУ ПОВЕДІНКУ ОСОБИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Федчак І.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ (СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ) МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПОТРЕБИ ГРОМАД (COMMUNITY POLICING, СOР)

Чорноус Ю.М., Дульський О.Л.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ

Яценко І.В.
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ У ВИСНОВКАХ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНИХ ЕКСПЕРТІВ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ Й АРГУМЕНТАЦІЇ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бондар І.В., Снідевич О.С.
ПРИНЦИП УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Дзядевич В.Р.
НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ У ПРАВОСУДДІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Шайнер В.М.
МОДЕЛІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Білоцький С.Д.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА КНР ЩОДО ЗАСАД РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТІВ)

Grabchak G.V.
DEVELOPMENT OF “MANIFEST LACK OF LEGAL MERIT” RULE IN ICSID

Гречківський В.Д.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВА КОНКУРЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Загребельна Д.І.
ВОЄННІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРАХ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗА НАСЛІДКАМИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Кінаш Н.Б., Качковський О.В.
СУЧАСНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Левченко В.В., Петрова Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У БІЗНЕСІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Нуруллаєв Ількін Садагат огли
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ САНКЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ

Савчук С.С., Ставнійчук А.П.
ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кірик А.Ю., Данілова А.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ: КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Кузнецова Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Журавльов М.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТУТУ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АТНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (2014–2018)

Єфремова Н.В., Корнієнко І.В., Горяга О.В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ УРСР 1920–1940-Х РОКІВ

Кобрусєва Є.А., Горячов І.Д.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дрозд О.Ю., Сорока Л.В., Миськів Л.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Назимко Є.С., Пономарьова Т.І., Семенишина-Фіголь Б.М.
НЕВИКОНАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРИПИСІВ АБО НЕПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Аверіна Є.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Дроздов О.М., Дроздова О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ З ПІДСТАВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЄСПЛ ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Патерило І.В.
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Соколенко О.Л.
ВИЩА ОСВІТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІЙНИ

Максіменцева Н.О.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Підберезних І.Є., Яра О.С.
ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

Волошанівська Т.В.
КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНА І ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО ЧИ ОБВИНУВАЧЕНОГО

Керничний Н.І.
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ НОРМ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄС І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Поліщук Т.С.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Харченко Н.П.
ВПЛИВ ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ТА ПРАВОВИХ ПРИНЦИПАХ НА РОЗВИТОК ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Яловий О.О.
ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пилипенко О.Ю.
ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ НОТАРІАТУ

Черняк О.О.
ЗАКОНОДАВЧІ ТА ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ДІТЕЙ В УКРАЇНИ

Криховецький І.З., Короєд С.О.
РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВИХ НОРМ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Цуркан-Сайфуліна Ю.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРАВОВОЮ ПОЛІТИКОЮ, ПРАВОВОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ ПРАВА: ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ

Кожевников А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВИБОРИ ТА РЕФЕРЕНДУМ

Ганкевич К.Б.
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Капітонов В.І.
ОБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ В ОРГАНАХ ТА УСТАНОВАХ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

Карташев Д.В.
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ МАЙНА: ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ

Чернецький С.С.
ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Абакумова Ю.В.
ПРИМУШУВАННЯ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ ЯК ОДНЕ З КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ