№6/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Боняк В.О.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Джуган В.О.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ В СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ

Кірієнко Т.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ: ВИКЛИКИ І ЗАВДАННЯ

Косар А.О., Сокол Н.В., Дяченко С.В.
ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ У РОЗРІЗІ ПРАВООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міхайліна Т.В., Іванченко Я.М.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДИСКРЕЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Осінський О.О.
ПРАВОТВОРЧІ ПОМИЛКИ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Процюк І.В., Бойчук Д.С.
ДОПОМОГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЯК ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Румʼянцев В.О., Лісогорова К.М., Сіваш О.М., Гоцуляк С.Л.
СУДОВА СИСТЕМА В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ ТА ЗУНР

Чижов Д.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Чугаєвський А.А.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗВОРОТНОГО ВІДСИЛАННЯ ТА ВІДСИЛАННЯ ДО ПРАВА ТРЕТЬОЇ ДЕРЖАВИ

Шершенькова В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УРСР (50–80-ТІ РР. ХХ СТ.)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Антонов В.О.
СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Дубас В.М.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Єдаменко Є.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мулик О.Р.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Небігер Ізабелла-Іман
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Продан А.О.
ЗМІСТ ЦІЛЬОВОГО БЛОКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Руденко М.В., Овчаренко О.М.
ВІДКРИТІСТЬ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ ТА ЇЇ ПІДЗВІТНІСТЬ СУСПІЛЬСТВУ ЯК ВАЖЛИВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Атаманчук І.В.
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЯК ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОГО СУДОВОГО ЗАХИСТУ

Бабич Я.С., Мусієнко М.А.
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Бобко В.Г.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ

Василенко Л.П., Бучинська А.Й.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ РФ

Гетманцев О.В.
ІМУНІТЕТ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК ГАРАНТІЯ ЙОГО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Давидова І.В., Павлова В.Г.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО

Кабальський Р.О.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кириченко Т.С.
МЕДІАЦІЯ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ ПІД ЧАС РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Ковтун В.В., Баранова Л.М.
ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Мамницький В.Ю.
«АДВОКАТСЬКА МОНОПОЛІЯ» ЧИ КОНЦЕНТРАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ? ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Мамницький В.Ю., Суховецький О.О.
СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ. ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА В ЦІЙ СФЕРІ

Мартинюк О.В., Суханов М.О.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОГОВОРУ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ

Мацелюх І.А., Маховик А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Музика М.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ МАЙНА ЗА ДОГОВОРАМИ ТАЙМШЕРУ

Науменко М.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО» В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Орзіх Ю.Г.
ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ШВЕДСЬКОГО ПІДХОДУ ДО ПРИВАТНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Оскілко О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА УЧАСТЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Панченко В.В., Матвєєва А.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Постригань В.С.
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

Примак В.Д.
ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Романюк А.Б., Павловська Л.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ОБОВ’ЯЗКОВОГО НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ

Sitchenko H.М.
SEEKING FOR VC INVESTMENT – WHAT DOES MATTER FOR START-UPS?

Смірнов І.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТУ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Смоленко Є.Г.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Спєсівцев Д.С., Духневич А.В.
ЗВ’ЯЗОК ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРЕДМЕТ ОКРЕМОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПРАВА: ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ І УКРАЇНИ

Федорова А.Л.
СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ІНТЕГРАЦІЇ: ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Хомляк О.Р.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Шамота О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СФЕРІ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Мазурок О.С., Дяченко С.В.
КОЛІЗІЇ МІЖ НОРМАМИ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нечипоренко С.М., Чікірякін Д.В.
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ: ОСНОВНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Панькова Л.О., Гуцалюк О.В.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Поєдинок В.В.
СТАТУС МІЖНАРОДНОГО СПОНСОРА ВІЙНИ: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ, НАСЛІДКИ, ВИКЛИКИ ДЛЯ КОМПЛАЄНСУ Й КОНСАЛТИНГУ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурка А.В., Боднарук М.І.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОМПЕНСАЦІЙ РОБОТОДАВЦЯМ ЗА СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ

Горбачова К.М., Кузнецова М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Наньєва М.І.
АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Семенюк-Прибатень А.В., Машков К.Є.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: НОВІ ЗМІНИ

Юзько Т.М., Слугоцька В.М.
ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х.А.
ПРОТИДІЯ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ (ЗЕМЕЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ, МІСТОБУДІВНІ, КАДАСТРОВІ АСПЕКТИ)

Лагойда Т.В.
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОМБУДСМЕНА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ліскова А.К.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Муравйова С.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ

Рибачек В.К.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Харитонова Т.Є., Поліщук Є.С.
ЗЕМЕЛЬНІ, АГРАРНІ, ЕКОЛОГІЧНІ, ПРИРОДОРЕСУРСНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Яковюк І.В., Трагнюк О.Я.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аніщенко Т.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН АЗІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Анохіна Д.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: ПОНЯТТЯ ТА СТАДІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ»

Білак М.М.
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИДБАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ «ПРО ПРАВО НА ЦИВІЛЬНУ ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ»: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Бодров Ю.В.
МЕТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Бондаренко А.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ МЕДІАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Буханевич О.М., Гаврік Р.О., Галус О.О.
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО КОМПЕТЕНЦІЮ ЯК ВИД СУДОВОГО КОНТРОЛЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Василенко М.Д., Слатвінська В.М.
ТЕХНІКО-ПРАВОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ В ПРОЯВАХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДПОВІДНОСТІ КРИПТОВАЛЮТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гаврилюк Р.О., Дутчак А.І., Дутчак О.І.
ГУМАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гаврік Р.О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗМІНИ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Гудкова Г.С.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гулак О.В., Дейнега М.А., Головій Л.В., Василенко Л.П.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ

Жилюк В.Р.
МІСЦЕ ГРОШОВОГО ОБІГУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Качковський А.С.
ПРЕЗУМПЦІЯ (НЕ) ВИНУВАТОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Кульчицький В.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Курінний Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

Левицький О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЙ, ЕПІЗООТІЙ ТА ВВЕДЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

Loshytskyi M.V., Kuprikova S.V., Bushkova V.V.
ADMINISTRATIVE AND METHODOLOGICAL (PEDAGOGICAL AND EXPLANATORY) WORK OF THE NATIONAL POLICE BODIES TO PROTECT HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS

Лютіков П.С., Маслова А.Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Максимова М.К.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИТИНОЮ ПРАВА НА ЗАХИСТ ВІД ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

Миргородська О.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Музика-Стефанчук О.А., Якимчук Н.Я.
МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ЕКОНОМІКА: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ ВАЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Науменко С.Г.
ОВЕРСАЙТ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ОДНА З ФУНКЦІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Осіпов Ю.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В КОНТЕКСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ЙОГО З КОНСТИТУЦІЙНИМ ПРАВОМ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Петешенкова М.Ю.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Приходько А.В.
ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ

Пунда О.О.
ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕВОЛЮЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Пустовіт Ю.Ю.
ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Солдусова А.В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Соловйова О.М., Зима О.Т.
НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК ПОСТРАЖДАЛА ОСОБА ТА СУБ’ЄКТ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Співак М.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ І ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МВС УКРАЇНИ

Стєхіна Т.О.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Сукмановська Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Томіна В.Ю., Мукоіда Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Удод М.В., Бойко Т.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ (НАВЧАННЯ) В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС ТА ЗСУ

Хвостовцов С.О.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Шульга Т.М., Зима В.О.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ЗМІСТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Айдинян А.В.
ДО ПИТАННЯ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ В ЧАСІ ЗАКОНУ № 361-IX ВІД 06.12.2019 ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (СТ. 209 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Блага А.Б.
ТЕРОРИЗМ І ВІЙНА В УКРАЇНІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Волинець Р.А.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ У ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ (ЧАСТИНА ІІ)

Ворожбіт-Горбатюк В.В.
ПРАВООСВІТА І СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Гальцова В.В.
ПРО МІСЦЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕШКОДЖАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ (СТ. 340 КК) У СИСТЕМІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Гусак А.П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРОБАЦІЇ

Дудоров О.О.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ІЗ БЛАНКЕТНИМИ ДИСПОЗИЦІЯМИ

Євдокімова О.В.
НЕДОЛІКИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА У САНКЦІЯХ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Загиней-Заболотенко З.А., Кваша О.О., Чаплюк О.І.
ВИРОКИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ (СТАТТЯ 438 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Здепська В.С., Мхитарян А.С., Горностай А.В.
ВОЄННИЙ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Огаренко Є.А., Огаренко Т.Ю.
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Павлова Ю.С., Павлова О.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Почтовий М.М.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Романов М.В.
НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНОЦИДУ, СПРОСТОВАНЕ ЧАСОМ ТА ПОДІЯМИ

Рябчинська О.П., Стоматов Е.Г.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 182 КК УКРАЇНИ: ЗМІСТОВНІ ОЗНАКИ

Суржик Ю.В.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ ВЕЛИКОЮ ПАЛАТОЮ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЗАЯВ У РАЗІ КОНСТАТАЦІЄЮ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПРИКЛАДІ СИТУАЦІЇ ІЗ НЕПОМ’ЯКШУВАНИМ ДОВІЧНИМ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ

Федишин І.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ДІЯЧА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Фільчакова Ю.І.
ПОНЯТТЯ ПОТУРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Харитонова О.В.
ПРИМУСОВЕ ГОДУВАННЯ: ПРАВОВІ ЗАПОБІЖНИКИ КАТУВАННЮ І ПОСЯГАННЮ НА ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ

Чабайовський Т.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Волкотруб С.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЩОДО УГОД У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Гіденко Є.С.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТАКТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Красноборов О.В.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ЕКСПЕРТІВ (СПЕЦІАЛІСТІВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (ДОСЛІДЖЕНЬ) З МЕТОЮ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ

Марченко О.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Петрова І.А., Богданюк І.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ВИСНОВКІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Писарчук Р.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Пономаренко О.О.
ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ ПРО ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ

Русаєв А.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ ДОКАЗУВАННЯ ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Смаль І.А.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІЮ ФОТО- КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ ЧИ ЗАСОБІВ ФОТО- КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Тарасюк С.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ ПРИ ОТРИМАННІ ДОЗВОЛУ НА ОБШУК ПІСЛЯ НЕВІДКЛАДНОГО ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА АБО ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Федчак І.А.
ЦИКЛИ (ЕТАПИ) ПРОЦЕСУ МОДЕЛІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПРОГНОЗІВ (PREDICTIVE POLICING)

Хмелевська Н.В.
РОЗВИТОК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ У НОРДИЧНИХ КРАЇНАХ

Ховпун О.С., Часова Т.О., Ковтун О.А.
ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бойко В.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Грабар Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Дільна З.Ф.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ

Кернякевич-Танасійчук Ю.В., Шинкарук Я.І.
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ПРИЙНЯТТЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Українець О.Б.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕГІТИМНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Шаповал В.Д., Плескун О.В., Лашко Є.Є., Даценко Л.Є., Пустовіт І.В.
РОЛЬ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОХОРОНИ ТА ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУДАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бурдюжа О.М.
ГЕНЕЗА ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ООН В СФЕРІ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Гречківський В.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ

Дронов В.Ю.
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Задніпряна–Корінна М.Ю., Корінний С.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Кондро М.В.
ПРАКТИКА СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ТРИБУНАЛІВ ПРИТЯГНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ

Котляр О.І.
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Кузнецова М.Ю., Стрельник В.В., Батуринець Б.Д., Клещенко О.М.
ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ

Куляша М.В.
ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА, ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРЕКОНАНЬ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Матковський А.А.
ВПЛИВ ТРИБУНАЛІВ AD HOC НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Музиченко О.В., Карандась М.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Соколова О.О.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПАТЕНТНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАБЛИЖЕННЯ ДО УНІТАРНОЇ СИСТЕМИ ПАТЕНТНОЇ ОХОРОНИ ЄС

Тронько О.О., Бережна К.В.
ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ВАРІАНТІВ РЕФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЛІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Tuz A-M.V.
DATA PRIVACY AND SECURITY: LEGAL OBLIGATIONS FOR BUSINESSES IN THE DIGITAL AGE

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк В.М., Братасюк М.Г.
САМОКОНСТИТУЮВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Золотарьова О.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ

Рувін С.О.
СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В МЕЖАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ

Тімченко О.П., Козій І.В., Пігош М.А.
ДІЄВІСТЬ ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Кобко Є.В.
КРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ: НАВЧАЛЬНІ ПРИКЛАДИ ТА СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ

Юнін О.С.
НОРМАТИВНІ ГАРАНТІЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ДИТИНИ НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЯ

Онищенко В.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОМЕРЛОГО

Дрозд О.Ю., Сорока Л.В., Миськів Л.І.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПТУ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ» З ОГЛЯДОМ ЙОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Bondarchuk O.P.
CRITERIA FOR THE CLASSIFICATION OF SOCIAL RIGHTS

Жадан Є.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРУКТУРА

Тетерятник Г.К., Бех О.В., Одажиу Ю.М.
РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

Аленін Ю.П., Волошина В.К., Сидорчук В.В.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКУ НА ПІДСТАВІ УГОД

Максіменцева Н.О.
ПРАВО НАРОДУ ЧИ ВИМОГА ДЕРЖАВИ: РЕФЕРЕНДУМИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ (ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМОГИ)

Ругало Ю.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ В УКРАЇНІ З 2014 РОКУ І ПО СЬОГОДНІ

Вдовічен В.А., Гураленко Н.А.
ЄДНІСТЬ ПРАВОЗНАХОДЖЕННЯ В НОВІЙ РЕЛЯЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІ

Назимко Є.С., Буга Г.С., Князєв С.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

Губанов О.О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ ТА ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Тичина Д.М.
ОСОБЛИВОСТІ КАРАЛЬНО-ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ПОСТКРИМІНАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Набієв Б.П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Омельченко А.В., Кожура Л.О.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО НОТАРІАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Зубайр Ахмад
ГЕНЕЗИС ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ

Христинченко Н.П., Шишка Р.Б., Бородін І.Л.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Говоруха К.О., Васильєва К.Є., Євтушенко Д.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Колодін Д.О.
ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Глобенко І.О., Галунько В.В., Бородін І.Л.
АДМІНСТРАТИВНІ ОРГАНИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Яра О.С., Сердюк Є.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Головко К.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Аніщук Н.В., Горяга О.В.
ВЗАЄМОДІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ З ІСТОРІЄЮ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Volkova Yu.A.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INVIOLABILITY UNDER THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES AND UKRAINE

Олексіюк Т.М.
СУСПІЛЬНО-НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ: У ПОШУКУ БАЛАНСУ ПРАВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА ЄСПЛ

Яцишин В.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Коломоєць Т.О., Курінний Є.В., Титаренко М.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО СПРОМОЖНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Манукян А.А.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Барабаш О.О., Котуха О.С.
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ У ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Короєд С.О., Криховецький І.З.
ВПЛИВ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК НАПРЯМ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Воробей П.А., Драган О.В.
СИСТЕМА ОБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Луценко С.Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дьоменко С.В., Шокот А.С.
ДО ПИТАНЬ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДИСКУСІЇ ЩОДО ПРАВОСУДДЯ ЯК РОДОВОГО ОБ’ЄКТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Олендер І.Я.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Юзікова Н.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ