Останній випуск

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Білик І.В.
ФОРМУВАННЯ СТАТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Бутирін Є.О.
ЕВОЛЮЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 1848–1849 РР.

Василів С.С.
ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У ХХ СТОЛІТТІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ

Гутів Б.І.
ВЕЙМАРСЬКА КОНСТИТУЦІЯ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА УТВОРЕННЯ РЕСПУБЛІКИ В НІМЕЧЧИНІ

Кравець Т.Є.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 РОКУ

Стець О.М., Білошенко О.Ю., Чабаненко Ю.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КОМПРОМІСУ

Янчуревич К.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОСОЗНАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛОЯХ НАСЕЛЕНИЯ

Ярмол Л.В., Вандьо С.Р.
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗАМІНУ ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЮ СЛУЖБОЮ: ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Коваль М.М., Зеленюх О.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

Мєлєшев І.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВНЕСЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НОРМИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ПРАВО НА СМЕРТЬ

Нікітенко Л.О., Грабар О.С.
ПРИЧИНИ АБСЕНТЕЇЗМУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Нікітенко Л.О., Довгань Б.В.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Пащенко А.С., Небогатікова С.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО НА ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ

Сoрoкa С.O.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А.
ТЛУМАЧЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ ТА ФОРМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Ханішин М.О., Чеботарьов М.М.
РОЛЬ АРБРОТСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ЯК ПЕРШОЇ МАНІФЕСТАЦІЇ «НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ» КРІЗЬ ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Атаманчук Т.Р., Тімуш І.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З УТРИМАННЯ ДІТЕЙ

Ахмач Г.М.
УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ ЯК УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Данилюк О.О., Крікорова Е.К., Мельник М.Я.
МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Жушман М.В.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АДВОКАТА У ПРОЦЕСІ

Зубачик Н.Б.
ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Канарик Ю.С., Козирь А.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

Канарик Ю.С., Коляда М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРОСФЕРІ

Кацюба К.В., Дорошенко Р.В., Шанталій К.С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Колісникова Г.В., Стогній О.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Кузнецова М.Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Люшин С.М.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Маркова О.О., Подобашенко А.С.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ: НА ПРИКЛАДІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ

Маркович Х.М.
НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Надьон А.Р., Скобова О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДИВЕРСІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Німак М.О., Каптур В.І.
ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ І ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ

Павленко В.С.
ЗАХИСТ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХ СІМЕЙ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Павлюк Н.М.
ГЕРМЕНЕВТИКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Процько М.І., Дем’янченко А.С.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Ребриш Б.Ю.
СКАСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Сидорчук Ю.М.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Степаненко О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Тарнавська М.І.
ДО ПИТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ: МИСТЕЦТВО, ДИЗАЙН ТА ПОШУК НОВИХ МЕТОДІВ В ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ

Ямненко Т.М., Процко М.М.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І ПРАВО НА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ ТА РІВНІСТЬ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Воробйова В.І., Гуденко Д.О., Кравцов С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дробчак Л.В., Борилюк Я.П., Яскорський М.О.
ОКРЕМІ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Єременко Є.В., Поліщук А.А.
ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ»

Кисельова О.М.
ОЗНАКИ ФІКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Позняк Я.С.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ХОДІ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Полосенко К.В.
ДОКТРИНА «ПІДНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ»: СУТНІСТЬ, ЗАКРІПЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Таран Л.В.
МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднарчук О.Г.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ЗУМОВЛЕНИЙ ПІДПОРЯДКУВАННЯМ БЛИЗЬКИХ ОСІБ

Добош З.А.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ І ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Маркович Х.М., Крікало О.Б.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Строга Є.О., Кужель К.С.
ЩОДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРУДОВИМ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ В IT-СФЕРІ

Тищенко О.В., Черноус С.М.
СОЦІАЛЬНО-ЗАХИСНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Штонда Д.Д., Шевчук А.О.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бондарчук Н.В., Мусієнко А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В КРАЇНАХ ЄС

Бредіхіна В.Л., Васильчук Я.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

Гамбург І.А., Гамбург С.Л.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Задихайло Д.Д., Ритова В.О., Хоменко А.В.
«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА В СИСТЕМІ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Лозо О.В., Пілюшенко Д.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ

Марич Х.М., Юринець С.О.
КОДИФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Покальчук М.Ю., Швая С.В.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Самсонова Я.О., Кушніренко А.О.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК СУБ’ЄКТІВ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баїк О.І.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ОСОБИ В ПОДАТКОВИХ СПОРАХ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Бєлікова М.І., Крамінська Д.М., Животова В.О.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Бліхар М.М.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Больботенко А.Р.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Гулак Л.С., Лук’янова Г.Ю., Крикавська І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Гуцова О.С.
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Зеленський Є.С., Карпенко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ

Лукаш Є.Ю., Бурлаков Б.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР В УКРАЇНІ

Мачуська І.Б.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ЯК ОРГАНУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Міхровська М.С.
ЦИФРОВЕ УРЯДУВАННЯ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Новіков Н.Б.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ТА ЛЕГАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Оксінь В.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Панфілов О.Є., Хамходера О.П.
КОМІСІЯ ЯК НОВИЙ ВИД ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ОСМИСЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ЗМІН

Рядінська В.О., Костенко Ю.О., Петренко Г.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Уткіна М.С.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Чуб А.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕХАНІЗМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА УЧАСТЬ В УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Юринець Ю.Л., Сопілко І.М., Бєлкін Л.М., Бєлкін М.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ: СОЦІОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПРАВО

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Айдинян А.В.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (СТ. 209 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ): АНАЛІЗ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ (ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 361-IX ВІД 06 ГРУДНЯ 2019 Р.)

Бражник А.А., Могильчук О.О.
НЕЗАКОННА ПОРУБКА АБО НЕЗАКОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТ ЛІСУ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК

Григор’єва М.Є.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДСТАВІ СТ. 45 КК УКРАЇНИ

Кутєпов М.Ю.
ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ШЛЯХ ДО РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ

Мовчан Р.О.
КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Рєзнік О.М., Бондаренко О.C.
ВИЗНАННЯ НОРМИ ПРО ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕКОНСТИТУЦІЙНОЮ ЯК ПРОЯВ ДИСКРЕДИТАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Романов М.В.
ЗАХИСТ ПРАВ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН

Таволжанська Ю.С.
ЗҐВАЛТУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД ІНШИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ У СКЛАДІ КАТУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Ткаченко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНОГО ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ ГРУПОЮ ОСІБ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Антонюк А.Б., Русецька В.А.
ІНТЕРПОЛ У МІЖНАРОДНІЙ БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ

Берднік І.В., Головко М.Б.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Драгоненко А.О.
НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ (СУДОВО-ПОДАТКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ) ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

Завидняк В.І., Шильнікова А.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кіцелюк В.М.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОБУДОВИ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ ПРО ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Кравчук І.І., Якимчук І.С.
РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕЗАКОННО ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кушпіт В.П., Цилюрик І.І., Черепущак В.В.
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРОКУРОРОМ І СЛІДЧИМ

Світайло П.Ю.
ЗАХИСНИК НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Сіроткіна М.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ

Спасенко К.О.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Шаренко С.Н.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ СКАРГИ НА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА ПРИ ВИКОНАННІ ВИМОГ СТ. 214 КПК УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Забзалюк О.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ТА ЕТИЧНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

Заболотна Н.Я.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕТИМІЛОГІЯ І СУТНІСТЬ ТЕРМІНІВ

Подкопаєв С.В.
ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО РЕСУРСНОГО (ФІНАНСОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Рижкова Ю.А., Овсяннікова О.О.
СУД ПРИСЯЖНИХ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Самарець О.І.
СУТНІСТНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А.А.
ОСОБИСТА УЧАСТЬ ЗАЯВНИКА У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ: ПРАКТИКА ЄСПЛ

Сироїд Т.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я В МЕЖАХ РАДИ ЄВРОПИ

Сіваш О.М.
ЗАРОДЖЕННЯ КОНСУЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ (СТАРОДАВНІЙ ЧАС)

Сокольська І.О., Соболенко В.В.
ВИХІД ДЕРЖАВ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРОЦЕДУРА ТА ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Цебенко С.Б.
ВСЕСВІТНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРИЙНЯТІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ