№1/2015 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Загиней З.А.
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Задорожня Г.В.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ІНДІЇ ТА УКРАЇНИ

Корнєва О.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кравцова З.С.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЛЕГІТИМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кравчук В.М.
ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Лазарєв В.В.
СИСТЕМА ОРГАНІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ: КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Приходько Х.В.
ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Хальота А.І.
ІСТОРІЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Васильєв С.В.
ВИДИ ТА СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Гунда А.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ НАДАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПІСЛЯ СВОЄЇ СМЕРТІ

Діковська І.А.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ КОНТРАГЕНТА ДО СТАНДАРТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ ЗА ПРАВОМ ОКРЕМИХ КРАЇН

Дякович М.М.
НОТАРІУС ЯК МЕДІАТОР

Розгон О.В., Устименко О.А.
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИНУ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

Юсип В.В.
СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПОВІРЕНИМ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Буртовой М.О.
УМОВИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТІВ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

Згама А.О.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ, ГОСПОДАРСЬКИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Лукач І.В.
ЩО ВІДЧУЖУЄТЬСЯ: КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ЧИ ЧАСТКА В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ?

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Коваленко О.О.
АКСІОЛОГІЧНО-НОРМАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ЙОГО ПРИПИНЕННІ.

Швець Н.М.
СТРАХОВИЙ СТАЖ: ПОНЯТТЯ І ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;  ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кірін Р.С.
НАУКОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ НАДРОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ФУНКЦІЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

Калишук Л.А.
ПРАВО ГРОМАДЯН НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ЗАХИСТУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кім Г.А.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

Наконечний А.Б.
ПРОБЛЕМИ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ТА ОСОБАМИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Чумаченко І.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ВОД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ЧОРНОГО МОРЯ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Беспалова А.О.
ЩОДО ЗМІСТУ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Глуховеря В.А., Негодченко О.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОТИПРАВНІ ПОСЯГАННЯ НА ІНФОРМАЦІЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гнап Д.Д.
ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ ЯК СТАДІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Калініченко А.І.
ШЛЯХ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

Константий О.В.
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Макушев П.В.
ДО ПИТАННЯ УМОВ ТА ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Миронюк Р.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ЗАКОННІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

Озерський І.В.
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР ДІЯЛЬНОСТІ

Руколайніна І.Є.
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКА ОВС

Саєнко М.І.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Суворова К.С.
СУДОВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

Ткаленко О.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ СУБ’ЄКТІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї ЩОДО ДІТЕЙ

Цимбалюк В.І., Пасічнюк В.Б.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Якубовський Р.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Віхров В.В.
ОКРЕМІ ЗЛОЧИННІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ДОНОРСЬКОГО МАТЕРІАЛУ

Володіна О.О.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СПОСІБ ЯК ОЗНАКУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

Головін Д.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 350 КК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Дудоров О.О., Мовчан Р.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ «ІНШІ ТЯЖКІ НАСЛІДКИ»: ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Дуйловський О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 1745-1914 РОКІВ

Маслій І.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Олійничук Р.П.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Сотула О.С.
УМИСНЕ ВБИВСТВО З МЕТОЮ ПРИХОВАТИ ІНШИЙ ЗЛОЧИН АБО ПОЛЕГШИТИ ЙОГО ВЧИНЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

Філей Ю.В.
ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОБУДОВУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Чорний Р.Л.
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕЯКІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;  СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аскеров С.С.
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Бобечко Н.Р.
СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ ЗА КПК УКРАЇНИ

Лисюк Ю.В.
СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ

Юрчишин В.М.
СТАН ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Брус І.І.
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРА НА АДМІНІСТРАТИВНУ ПОСАДУ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бенедик Я.С.
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ МЕХАНІЗМУ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Гайдей К.М.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Селезень П.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ОБМЕЖЕННЯ ПРАКТИКИ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ ДОГОВОРІВ

Столярський О.В.
ПРАВОВА УЧАСТЬ ІНТЕРПОЛУ В МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Шевченко-Бітенська О.В.
ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО НАД ДИТИНОЮ» В МІЖНАРОДНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ