№1/2014 UKR

Повернутися до вибору мови

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ванчук І.Д.
СПОСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Грубінко А.В., Ярчук Н.М.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Дрішлюк А.І.
ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ЙОГО ФОРМИ

Заморська Л.І.
НОРМАТИВНІСТЬ ТА НОРМА ПРАВА ЯК СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ

Кобан О.Г.
ВЧЕННЯ Є. ЕРЛІХА ПРО ЖИВЕ ПРАВО: ВИТРЕБУВАНІСТЬ СЬОГОДЕННЯМ

Тєлькінєна Т.Е.
ЯКІВ АБРАМОВ, МИКОЛА КАРИШЕВ, БОРИС ВЕСЕЛОВСЬКИЙ – ПЕРШІ ДОСЛІДНИКИ КЛОПОТАНЬ ЗЕМСЬКИХ ЗІБРАНЬ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Дробуш І.В.
КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Ідесіс І.В.
ІСТОРИЧНІ ТА ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СТАТУТАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Лукашенко А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Подорожна Т.С.
ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ НА ТЕОРІЮ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Логвінова М.В., Ганкевич О.М.
ЮРИДИЧНА ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРАВА НА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАПИСУ ПРО ОСОБУ ЯК БАТЬКА (МАТЕРІ) З АКТОВОГО ЗАПИСУ ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Граніна І.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ІНСТИТУТУ ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ

Мамалига І.О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАТИНСЬКОГО НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 4
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кронда О.Ю.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЕКСПЛУАТУЮЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ОПЕРАТОРА) У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анпілогов О.В.
МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Барікова А.А.
БЕЗДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ІСНУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД (НА ПРИКЛАДІ АКЦІЙ).

Колеснікова М.В., Бершов І.О.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ

Бондаренко Д.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО» В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ЙОГО НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Войнолович С.Ю.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Гаджиєва Ш.Н.
МІСЦЕ І РОЛЬ КОДЕКСУ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Клименко Л.М.
СИСТЕМА АНТИМОНОПОЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Колесніченко В.В.
ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ТА ОСОБЛИВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коробкін В.В.
ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

Крупко Я.М.
ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ ВИДАТКІВ МІЖ ЛАНКАМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Легеза Є.О.
НАПРЯМИ ПРАВОВОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ

Леонова О.В.
ОБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Поляков С.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТА ДОКУМЕНТІВ ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ

Цільмак О.М.
ВПЛИВ РЕПУТАЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА ІМІДЖ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РОЗДІЛ 6
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Буткевич С.А.
ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ І ПРОТИДІЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ (ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ТАДЖИКИСТАН)

Владимиренко С.В.
ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ПРОТИ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЧИ ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Заєць І.С.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ

Кашкаров А.А.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Назаренко Д.О.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОСТИТУЦІЇ ЯК ФОНОВОГО ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩА

Орлеан А.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛЮДИНИ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Письменський Є.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАРАННЯ, ВІД ЯКОГО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ОСОБА З ВИПРОБУВАННЯМ

Сердюк П.П.
ПРЕСТУПНОСТЬ И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

Чорний Р.Л.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дараган В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Жерж Н.А., Симоненко Т.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Татарин Н.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Шевчук В.М.
СЛІДЧА СИТУАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ВИДИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

РОЗДІЛ 8
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Озерський І.В.
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ УПРОВАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПРОФЕСІЙНОГО ТРЕНІНГУ – МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В СУДІ

РОЗДІЛ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Скрильник О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Чайковський Ю.В.
ЛЕГІТИМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОТРИМАННЯ ЙОГО НОРМ

РОЗДІЛ 10
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Вовк В.М.
ПЛІНІЙ МОЛОДШИЙ ПРО СУЧАСНУ ЙОМУ ПРАВОВУ ДІЙСНІСТЬ

Дунас О.І.
СУТНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНА СВОБОДИ