№4/2019 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Вербицький Д.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРЕЦЕНДЕНТНОГО ПРАВА

Климчук О.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАРОДЖЕННЯ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІX−XIII ст.)

Лісна І.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНСЬКОЇ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Олійник О.О.
ЗМІНИ У ПРАВОСВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Slovska I.Ye.
THE DEGREE OF DEMOCRACY OF THE STATE IN UKRAINE

Сон С.С.
ПРИНЦИП РІВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

Чечерський В.І.
ВИКОРИСТАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ГАМЕТ ТА ЕМБРІОНІВ ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бережна А.О.
АВТОРИ ТА ІНШІ СУБ’ЄКТИ ПРАВ НА МУЗИЧНІ ТВОРИ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Білоус Т.Й.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Бобонич Є.Ф., Ковчі А.Л., Шпак П.І.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Майкут Х.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗГІДНО З ПЕРШИМ ПРОТОКОЛОМ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 РОКУ

Малярчук Л.С.
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО БОРЖНИКА

Чубоха Н.Ф.
СПІВВІДНОШЕННЯ ІНТЕРЕСУ ТА СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Чупрій Д.Ю.
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Голодник Ю.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Подоляк А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ ЧУЖОГО МАЙНА У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Яновицька А.В.
ЮРИСДИКЦІЯ СУДУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ТА ГОСПОДАРСЬКИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПР АВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Валецька О.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Гарбузюк К.Г.
СУЧАСНИЙ СТАН ВІДБОРУ ОСІБ, ЯКІ ВПЕРШЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУЖБУ В НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ

Міщенко Т.М.
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Тихонюк О.В.
ЩОДО ПРАВА НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТРУДОВИЙ СТРАЙК

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Данилюк Л.Р.
ОСНОВИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЗА МІЖНАРОДНИМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА ВІТЧИЗНЯНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Башурин Н.Я.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бойко А.М.
ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Бояринцева М.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ

Верголяс О.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УК РАЇНИ

Головацька А.К.
ЩОДО ПИТАННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ДО СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ УКРАЇНИ

Гречанюк Р.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ БЮРО УКРАЇНИ

Доценко О.С.
СУЧАСНА СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Золотухіна Л.О.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Kachynska М.О.
SPECIFIC ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Ковальов І.М., Артем’єв В.О.
ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Ковальова О.В.
НАСИЛЬСТВО В СІМ’ЯХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ЧИ ІСНУЄ ПРОБЛЕМА?

Лисенко Д.А.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Маслак О.В., Рєзнік О.М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ В УКРАЇНІ

Мельник С.М.
ПОНЯТТЯ ТА К ЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ВІЙСЬКОВОГО У ПРАВЛІННЯ

Novytska M.M.
CONCEPT, ESSENCE AND TYPES OF ADMINISTRATIVE-LEGAL RELATIONS IN THE SPHERE OFANATOMICAL MATERIALS’ TRANSPLANTATION

Онищенко С.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ В У МОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Параниця С.П., Починок В.Ю.
МИТНИЙ ІНТЕРЕС ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Пилипів Р.М.
ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Половченя А.Б.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Правоторова О.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Рекуненко Т.О., Самойленко О.О.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Сергенюк Д.І.
ОСНОВНІ ПРОГАЛИНИ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УК РАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇХ У СУНЕННЯ ЧЕРЕЗ ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Сорокін С.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ПАСПОРТНО-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Соф’їн М.І.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД УДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В У МОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Терещук Г.А.
ФОРМИ СПІВПРАЦІ ПУБЛІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ПИТАННЯХ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОСТІ

Цекалова Н.І.
СВОБОДА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СФЕРІ ОСНОВНИХ ПРАВ

Шарая А.А.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА: З’ЯСУВАННЯ ЗМІСТУ

Яворський І.І.
СПЕЦИФІКА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андросович Л.Г.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

Vasilenko N.D., Loginova N.I., Kozin O.B.
PROPHYLAXIS AND PREVENTION OF RESIDENTIAL BURGLARIES

Довженко Я.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Клочко А.М., Волченко Н.В., Курило О.М.
ДО ПИТАННЯ ВЧИНЕННЯ СЛУЖБОВИХ ЗЛОВЖИВАНЬ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Мовчан Р.О.
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОДІЛЕНИХ НА ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ), АБО ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ОПИНИЛОСЬ «У ЗАРУЧНИКАХ» ЗЕМЕЛЬНОГО

Рябчинська О.П., Стоматов Е.Г.
ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ, НА ПІДСТАВІ СТАТТІ 69 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Скубак Е.О.
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН, ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ЗЛОВЖИВАННЯМ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Андрушко О.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ахтирська Н.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Гловюк І.В., Пашковський М.І.
КОНСТИТУЦІЙНО-ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Гриньків О.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Давиденко С.В., Верхогляд-Герасименко О.В.
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ОГОЛОШЕННЯ ОСОБИ В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК

Зінченко В.М.
ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У ХОДІ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Климчук О.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАРОДЖЕННЯ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (ІX-XIII СТ.)

Лисеюк А.М., Соловей Ю.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Нижник І.В.
СТРУКТУРА ЗМІСТУ УМИСЛУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ЗЛОЧИНАХ ІЗ ФОРМАЛЬНИМ СКЛАДОМ

Станкович М.І.
МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Шевцова Я.О.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Альмагаріз Емад.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЙОРДАНІЄЮ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Мадзігон Н.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Предибайло А.І.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Сорока І.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ

Товкун Л.В.
МІЖНАРДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Турчак О.В., Євхутич І.М.
ПРАВОВА ЕЛІТА УКРАЇНИ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

РОЗДІЛ 13
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Громовенко К.В., Іванський А.Й.
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ

Черній В.Д.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Янушевич Я.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ

Мельничук О.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДЕРЖАВИ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Леган І.М.
ОРГАНІЗОВАНІ ЗЛОЧИННІ ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТ СКОЄННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ

Жиравецький Т.М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Польна О.О.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ