№3/2019 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бахновська І.П., Кривчак Д.О.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВOВOГO ВИХOВАННЯ МOЛOДІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Мерник А.М., Лукаш Є.Ю.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Мерник А.М., Ярова А.С.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВА ТА ДЕРЖАВНІСТЬ: ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Мудрак В.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Слабко С.М., Ломоносова Л.Б.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ

Турчак О.В., Надрага М.С.
ВІДРОДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Косілова О.І.
НОРМАТИВНА ЗАКРІПЛЕНІСТЬ ПРИНЦИПУ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Никорович Б.Д.
РЕФЕРЕНДУМ ЯК ІНСТИТУТ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ШВЕЦІЇ ТА ШВЕЙЦАРІЇ. ДОСВІД ДЛЯ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Поліщук А.А., Гуденко Д.О.
ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Якимович Я.В.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ: АНАЛІЗ НОРМ ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ФРАНЦІЯ, ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА)

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Амеліна А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Андрієвська Л.О., Зєлєніна М.В.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ ТА МЕДІАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Байрачна М.І.
ФУНКЦІЇ СІМ’Ї У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Колеснікова М.В., Биряк Л.П.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Колеснікова М.В., Чайка Т.Г.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВ ПУПОВИННОЇ КРОВІ: ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ

Круглова О.О.
НЕДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Кучер В.О., Курило Т.В.
ПОРУШЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА ЯК ПІДСТАВА НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ

Макаревич О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА РІШЕННЯМ ЇЇ УЧАСНИКІВ

Перунова О.М.
ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Сіщук Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Фасій Б.В.
АВТОПІЛОТНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ: ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Шеремет Т.В., Чайка Т.С.
ПРОБЛЕМНІ ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Юніна М.П., Рец В.В.
ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКІВ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Деркач E.М., Рябов Д.С.
ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Мороз А.М.
МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ: ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ МАСОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА ДЕФІЦИТУ БУДІВНИЦТВА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Товкун І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ДЕОФШОРИЗАЦІЇ

Щокіна О.О., Сабадаш І.В., Івашковський Д.В., Федченко Д.І.
ПРОЦЕДУРА РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ У РАМКАХ СОТ: ДОСВІД УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бахновська І.П., Рой І.В.
ПРАВО ПРАЦІВНИКІВ НА ВІДПОЧИНОК

Войтенко О.О.
ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Дмитрук І.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК ПРАЦІВНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Стогній О.А.
ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Топоркова М.М., Білоус О.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТИПОВИХ ВИДІВ ЗАЙНЯТОСТІ

РОЗДІЛ 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Агапова О.В.
СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Діденко Є.В.
НЕСУДОВІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Ковальов І.М.
КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

Колодін Д.О., Єременко К.С.
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ОСОБИ

Костенко Ю.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Кравченко Н.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

Мілевський А.П.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Пархоменко-Куцевіл О.І.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ФІНЛЯНДІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Прокоф’єв М.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Раімов Р.І.
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Сидор М.Я.
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЯК КРИТЕРІЙ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ

Терехова О.Ю.
МІСЦЕ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У СИСТЕМІ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ ТА СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Шарая А.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ПРАВО: АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК

Шевчук О.М., Німа А.О.
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Азарова А.А.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Бондаренко О.С., Ковальов Н.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ

Гуртовенко О.Л.
«ДРІБ’ЯЗКОВІСТЬ» КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Дудоров О.О., Каменський Д.В.
ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН: ВІД АМЕРИКАНСЬКИХ РЕАЛІЙ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ

Клочко А.М., Нежевело В.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Колінько О.О.
ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ФОРМУВАННЯ У ЖЕРТВ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА «ПОТЯГУ ДО СМЕРТІ»

Коробка О.С.
ПРОБЛЕМИ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 368–2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Малишева О.М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Третяк М.В.
ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Філіппов А.В.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гловюк І.В., Пашковський М.І., Пономаренко Д.В.
ТАКТИКА ЗАХИСТУ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ СТОСОВНО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Корчева Т.В.
ПРОФЕСІЙНА ПРАВНИЧА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКИХ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Миронюк С.А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ТА СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Сімакова С.І., Мельник О.Г.
ПРОБАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ ІЗ ПРАВОПОРУШНИКОМ

РОЗДІЛ 9
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Зуєва І.І., Приступ В.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Михайлов А.К.
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОСИЛЕНОЇ СПІВПРАЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Movchan I.V.
FREE MOVEMENT OF PEOPLE: TOURISM FOR EUTHANASIA

Пелех І.В., Свіденко А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ЗА ПРОТОКОЛОМ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Попель С.А.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ, ЩО ВИЛУЧАЄТЬСЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД ЄВРАЗІЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ

Khodak D.V.
SEVERAL ISSUES OF AUTONOMOUS INTERPRETATION OF THE “CRIMINAL CHARGE” CONCEPT BY THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND ITS SIGNIFICANCE FOR NATIONAL LEGISLATION

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Олійник У.М.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Шевцова А.В.
ЗАКОН КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРАВОРОЗУМІННЯ

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Костицька І.О.
ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ МОДЕЛЕЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТАРІЇВ

Моргунов О.А.
ПОНЯТТЯ ТА МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕР ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Пристінська К.О.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Нікіфоренко В.С.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ

Нуруллаєв І.С.о.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ

Оксінь В. Ю.
СУЧАСНЕ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «РОЗВИТОК» КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ»

Кочеров М.В.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ

Янушевич Я.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мельничук О.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ НЕДОПУЩЕННЯ НЕЗАКОННОГО ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ

Стець О.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Іванченко В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ДЕРЖАВАХ ПОВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Маслова А.Б.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦІ ЯК КАТЕГОРІЙНА ОСНОВА ДЛЯ СИСТЕМИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОЇ СЛУЖБИ