№3/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бунчук О.Б. С.
СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ ПРО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ БУКОВИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Гамбург Л.С., Михайлик О.А., Мосаєв Ю.В.
ДОСТУПНА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Гончаров В.О., Завгородня А.С., Точій А.О.
СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Загребельна Н.А.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН НЕЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ УРЯДОМ УКРАЇНИ ВЗЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Захарченко П.П.
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ У МОСКОВСЬКОМУ ЦАРСТВІ (XVI–XVII СТ.)

Коломоєць Т.О., Гаджиєва Ш.Н. 
ЧИ МОЖНА ВВАЖАТИ ЯКІСНОЮ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» У ЧАСТИНІ ЗАКРІПЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ТА ЗАБОРОН ДЛЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?

Матвеева Т.А.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ЗАПОРОЖСКОГО ВОЙСКА

Мерник А.М., Нечипоренко С.М.
ПРАВО-БІОЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ІНСТИТУТУ ЕВТАНАЗІЇ ЯК ОДНОГО З ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ

Мерник А.М., Радченко Я.М.
ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Petrovych A.I.
INTERNET AND DEMOCRACY

Попсуєнко Л.О., Капустіна Н.Б.
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ КРАЇН БАЛТІЇ

Скуріхін С.М.
ПРАВОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ: СТРУКТУРА ТА ВИДИ

Хаустова М.Г., Бондарева А.М.
ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Брезіна Т.М.
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВОЮ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Пізняк О.Є., Савченко А.М.
ЧИ ПОРУШУЄ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ ЇЇ ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАВА І СВОБОДИ?

Савчук К.Ю., Герасимов Г.І., Кравчук В.О.
ЦІННОСТІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Фетько Ю.І.
КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Антонюк О.І.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЛЕГІТИМНИХ ОЧІКУВАНЬ У ПИТАННЯХ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Горбачова К.М., Нежевело В.В., Хайхан І.Р.
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Горобець Н.О.
ЗНИЩЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Дяченко С.В., Ружицька І.В.
ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ: СУДОВА ПРАКТИКА

Заїка В.С.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Книш С.В., Поклонська О.Ю.
НОТАРІАТ У КРАЇНАХ СВІТУ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Костенко С.О.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ МОНОПОЛІЇ НА КОНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ

Kostruba A.V.
THE REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM IN UKRAINE IN 2014–2019: MAJOR ACHIEVEMENTS

Менська О.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ NUMERUS CLАUSUS ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПІДСТАВ ПРИМУСОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Москалюк Н.Б.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАВОЗАСТОСОВЧІ АСПЕКТИ

Саєнко М.І., Тацуля С.І., Гапіч І.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ФЕМІНІЗМУ В УКРАЇНІ

Стратюк О.М.
ПІДСТАВИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Яременко В.С., Дяченко С.В.
СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ІЗ КОЛЕКТОРАМИ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бочков П.В.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ваксман Р.В.
РОЛЬ ПОРІВНЯЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

Калаченкова К.О., Євтушенко Д.О.
ПРО ВНЕСЕННЯ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Лежнєва Т.М., Черноп’ятов С.В.
ЩОДО КОНЦЕНТРАЦІЇ СПОРІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Павич А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ І ОХОРОННИХ КОМПАНІЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гулаткан С.В.
АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ СФЕРИ

Клименко А.Л.
ОНОВЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ВИМОГА ЧАСУ ЧИ НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ

Кузнецова М.Ю.
ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ ДИСТАНЦІЙНО (НА ДОМУ)

Островерх А.М.
СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Штонда Д.Д., Шевчук А.О., Хоруженко Я.О.
МОБІНГ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бузунко О.А.
СУДОВІ ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОСТУПОМ ДО ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОВКІЛЛЯ

Гоштинар С.Л.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ ПРИ РОЗГЛЯДІ ПИТАННЯ ПРО СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ

Долинська М.С.
ДО ПИТАННЯ РОЗШИРЕННЯ ВИДІВ ПРИНЦИПІВ АГРАРНОГО ПРАВА

Загурський О.Б.
ДО ПИТАННЯ ЗАГРОЗ ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельник О.Г.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ: КОНСЕРВАЦІЯ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА ЄС

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Банах С.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРІВ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

Василенко М.Є., Василенко В.А.
АДАПТАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ КОМУНІКАТИВІСТИКИ ДО ПОТРЕБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА

Вербіцька М.В., Семенюк В.О.
МЕЖІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: СПІРНІ ПИТАННЯ

Георгієвський Ю.В.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ЄДИНІЙ СУДОВІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Гончаренко Г.А.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ

Гурковська К.А.
СУБ’ЄКТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Денисова А.В., Слаблюк Н.С.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В ДЕРЖАВІ

Жуков М.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКРИНІНГУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Зеленський Є.С., Карпенко О.М.
ВІДМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ «БУЛІНГ» ВІД СХОЖИХ ЗА ЗМІСТОМ ПОНЯТЬ

Зуєва І.І., Приступ В.М.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

Івановська А.М.
РОЗМЕЖУВАННЯ СУДОВОГО ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Іщук Л.П.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ТА РЕАЛІЗУЮТЬ ФІСКАЛЬНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Козинець І.Г., Кравченко О.В.
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Красноборова М.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ, СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП В УКРАЇНІ

Лисенко Д.А.
ПРЕДИКТИВНЕ ПРАВОСУДДЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Мамалуй О.О.
МАТЕРІАЛЬНІ ПРАВОЗАСТОСОВНІ ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Марусяк Л.О., Павлюк Н.М.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Мачуська І.Б., Мачуський В.В.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Скляренко І.В., Соболь Є.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ЯК ПРЕДМЕТУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Стецюк С.П.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ І ПРИНЦИПІВ НАТО

Тімашов В.О., Олещенко Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Товкун Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ФОРМ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРИ ПЕРЕХОДІ УКРАЇНИ ДО МСФЗ

Школа С.М., Мислива О.О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВОДІЇВ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрушко А.В.
ПРИМУШУВАННЯ ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ СВОБОДИ ОСОБИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ

Базелюк В.В., Цикало А.О.
ВАНДАЛІЗМ ЯК ЯВИЩЕ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ

Боднар І.В., Красковський Є.М., Леоненко О.А.
ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Бровко Н.І., Сімакова С.І.
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ЯК МЕХАНІЗМ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Гуртовенко О.Л.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПАРТИКОЛОГІЯ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Данченко К.М., Широкова А.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНІ

Івасишин Т.М., Дубина П.О.
КІНОЛОГІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ВИДОВОГО ЗАПАХУ ЛЮДИНИ

Комарницька М.О.
СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ОДЕРЖАННЯМ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ СКОЄННЯ

Лугіна Н.А., Горбань С.Ю.
МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Путєвська К.Ю., Зайцев В.Б.
МОТИВ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Рябченко Т.О., Кучмістенко О.В.
СМЕРТНА КАРА: ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СКАСУВАННЯ ЧИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Рябченко Т.О., Мурач Д.В.
ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Сибаль О.Б.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Степаненко О.В., Колодін Д.О.
ЩОДО ПРОБЛЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Ткачова О.В., Борох Є.Є.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

Халіуліна К.С.
ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ: РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ

Шпиталенко Г.А., Мельничук Д.П., Богоявленська Ю.В.
СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ЗЛОЧИННОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Яременко М.С.
РІЗНИЦЯ МІЖ ПОНЯТТЯМИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Андрєєва А.П.
ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Антонов К.В.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Бялковський Д.А.
ГЕНЕЗИС ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО СУДДІ

Вахрушев О.В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ

Євтушенко Д.О., Удод А.М.
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Ковтун О.О., Сухіна Г.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ, ЯК СЛІДЧОЇ ДІЇ

Ламбуцька Т.О.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВУЮЧОГО СУДДІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Павлова Т.О., Жученко О.Д.
ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В КОНЦЕПЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Полуніна Л.В., Туровська А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ

Приймак І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛИКУ ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Приполов І.І., Лизогубенко Є.В.
ТАКТИКА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО СПІВРОБІТНИКА

Сенченко Н.М., Пророченко В.В.
ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ АРЕШТ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Сіренко О.В.
УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Скорик А.Л., Смірнова А.О., Полуніна Л.В.
ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ

Таркан О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ОРГАНУ ПОЛІЦІЇ

Фрідман-Козаченко М.М., Бичок Т.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСТРАДИЦІЇ В УКРАЇНІ

Христов О.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ, ВИДИ, СПОСОБИ

Черненко А.П., Шиян А.Г.
ПРО ПРАВО СТОРОНИ ЗАХИСТУ НА ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Шумейко Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯД У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аббакумова Д.В.
ЧЛЕНСТВО В РАДІ ЄВРОПИ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Бойко Д.О.
РОЛЬ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ (СОТ) У РЕГУЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Бурба В.В.
ГІБРИДИЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ

Гомля І.А., Микитенко Д.О.
СМЕРТНА КАРА В КОНТЕКСТІ СТ. 2 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Drongal A.M.
“HATE SPEECH” AND THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION: A RATIO AND THE CRITERIA OF DIFFERENTIATION IN THE CONTEXT OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Медведєва М.О., Гуменюк В.В.
ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА НЕДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВАМИ СВОЇХ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА БАГАТОСТОРОННІМИ УГОДАМИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Михалків І.М.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ СТАТТІ 8 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ОГЛЯД ПРАКТИКИ ЄВПРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ткаченко В.В.
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Мельничук Ю.І.
КОМУНІКАТИВНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ДИСКУРСИВНІ ПРОЦЕДУРИ ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМ

Токар Л.В.
ПРИМУСОВА ХІМІЧНА КАСТРАЦІЯ ЯК ПРИКЛАДНА ПРОБЛЕМА ЕТИКИ

 

РОЗДІЛ 12 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ідесіс І.В. 
УКРАЇНСЬКЕ МІСЬКЕ ПРАВО: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ

Григоренко О.В. 
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Золотніков О.С. 
ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Кононець В.П. 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Марич Є.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

Руденко О.А., Дубінін Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СУДОУСТРОЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Ткаченко Ю.С. 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ В УКРАЇНІ

Холодненко Д.В. 
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ МЕТОДІВ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Кудін А.В.  
МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кочеров М.В.  
ВЗАЄМОДІЯ МВС УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ

Давиденко О.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Білічак О.А., Пахлеванзаде Альборз
ТЕМПОРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Медяник В.А.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ