№4/2017 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОР ІЯ ПО ЛІТИЧНИХ І ПРАВОВ ИХ УЧЕНЬ

Гамбург Л.С.
ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ У ПОРІВНЯЛЬНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ МОДЕЛЕЙ ФЕДЕРАТИВНОЇ ТА КОНФЕДЕРАТИВНОЇ ДЕРЖАВ

Гарасимів О.Ю.
ВИЯВЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ НЕДОЛІКИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ТА СТАН ЇХ УСУНЕННЯ

Gilyaka O.S.
LEGAL STATUS AND FEATURES OF APPLICATION OF ELECTRONIC LEGAL DOCUMENTS

Клопков С.М.
ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берназюк І.М.
ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Рябовол Л.Т.
ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Шеверєва В.Є.
ПИТАННЯ ВНЕСКІВ ДО ВИБОРЧИХ ФОНДІВ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Зайцева-Калаур І.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Майка Н.В.
РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖУ НЕРУХОМІСТЬ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ

Салун С.Н.
ОЦЕНКА ПРАВОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стефанчук М.О.
ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ 4
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Заверюха М.М.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСІВ

Краснова Ю.А.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Лисанець О.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

РОЗДІЛ 5
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Головко О.М.
МЕДІАПРОСТІР: ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Гулак О.В.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

Дараганова Н.В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ»

Загорулько Є.О.
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Комзюк В.Л.
БАЗЕЛЬ ІІІ: ДЕЯКІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРЦИКЛІЧНОГО БУФЕРУ КАПІТАЛУ

Константий О.В.
ДО ПИТАННЯ УТВЕРДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ

Куртмоллаєв А.Е., Кушнір М.В., Коропатнік І.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Легеза Ю.О.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Леонов В. М.
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Міщенко Т.М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ З КОРУПЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ

Муратова Д.Б., Найчук Г.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Полтавський Е.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ У РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ (ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ)

Романюк У.В., Коновалов Ю.О.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА СУСПІЛЬСТВА ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯН

Соловйова О.М.
ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Шатрава С.О.
МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ КАДРОВИХ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

РОЗДІЛ 6
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО -ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Акулова Н.В.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Бабанін С.В.
СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Лилик В.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ УКРАЇНИ

Маломуж А.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА НЕПРАВОСУДНИХ РІШЕНЬ

Мовчан Р. О., Васілін Є.М.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ЧЕРГОВИЙ ПРОЯВ БЕЗСИСТЕМНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

Плотнікова А.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО -РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Арланова Р.Д.
ТИМЧАСОВЕ ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИТЯГЕННЯМ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Бояров В.І.
ЩОДО КОМПРОМІСНИХ ПРОЦЕДУР ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВИХ КРИМІНАЛЬНО-КАРАНИХ ПРОЯВІВ ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Волохова К.В.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРИСЯЖНИХ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В СУДІ

Давиденко С.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Комарова М.В.
ОБШУК ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Комісарчук Р.В.
ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА В ТЕХНОЛОГІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ: МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Отчак Н.Я., Маліцька Н.В.
ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Плукар В.В., Маліцька Н.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ СЛІДЧОГО У ЗУПИНЕНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шапула В.В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК ОБ’ЄКТ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ

РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дроздова Ю.В.
РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ МИРУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

РОЗДІЛ 9
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Налуцишин В.В.
УЯВЛЕННЯ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ І. КАНТА, І. ФІХТЕ, Ф. ШЕЛЛІНГА, Г. ГЕГЕЛЯ ТА Л. ФЕЙЄРБАХА