№11/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Биля-Сабадаш І.О., Суходубова І.В.
ПРИНЦИП ОБҐРУНТОВАНОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Гришина Н.В., Ростовська К.В.
ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Драгомерецький М.М.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ІНСТИТУТІВ ПРАВА

Івoніченкo Д.В., Сoкoлoвa І.O., Дoвгaлюк Ю.М.
НЕСТAБІЛЬНІСТЬ ПРAВOМІРНOЇ ПOВЕДІНКИ: ТЕOРЕТИЧНІ ЗAСAДИ ПOНЯТТЯ ТA ПРИЧИНИ ЯВИЩA В УКРAЇНІ

Лісогорова К.М., Бершадська Д.Р.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЧАСІВ ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО: ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ

Малишко С.І.
ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО СВОЇХ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пономаренко А.Б.
ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА ОРЛИКА

Стеценко Н.С.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТЬ

Тараненко М.М., Ярош І.С.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНОГО ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТІЇ НА ПОЧАТКУ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПІСЛЯ 2014 РОКУ

Тарнавська М.І.
ПРАВО І ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Шеремет С.М., Соколова І.О.
СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Шульгін В.В.
ПРАВОВА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бігун Т.Ю., Полтавець Ф.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Болдирєв С.В., Лінник М.П.
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ЩО РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ДОПОМІЖНИХ ОРГАНІВ, НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Ганкевич К.Б., Левчук В.Д., Корольов С.С.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ІСНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Желнін В.Є.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМІВ

Кухарчук А.В., Ткаченко О.Р., Кушніренко О.Г.
ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ УКРАЇНИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кушніренко О.Г.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЦІННОСТЕЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Лисенко Є.Є., Чиж В.О., Катькалов М.С.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕВЗАЄМОЗАМІННИХ ТОКЕНІВ

Пахомов А.В.
ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАГАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА

Правдюк А.Л.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Пронька М.М., Ковалишин П.І.
ВОЙОВНИЧА ДЕМОКРАТІЯ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Соловйова О.М., Ковальчук Д.Р., Кундій А.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Сорока Є.Є., Горбачевська Д.В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Стешенко Т.В., Пахомов А.В.
ДО ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Суховецький О.О., Кушніренко О.Г.
ПЕРСПЕКТИВИ УТВОРЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Хоменко А.М., Полосенко Д.О.
ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В., Поліщук М.Р.
НОВАЦІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Алімов К.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ДИТИНИ У СІМЕЙНИХ СПОРАХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ АСПЕКТ

Ахмач Г.М.
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ “RES JUDICATA” В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Бідняк С.С.
УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМЦЯМИ

Бінус А.К.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КРИПТОВАЛЮТ В ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Боровенська Г.В., Коваленко В.В.
ІНСТИТУТ ТРАНСКОРДОННОГО СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Воронцова Д.О., Жиляк В.Р., Карпенко Р.В.
ПРАВО ЖІНКИ НА ШТУЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

Гальченко С.О., Зленко О.О., Терещенко Д.О.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕДІАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР У ВИРІШЕННІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ В УКРАЇНІ

Гузе К.А.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В ОСОБІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНШИХ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ: ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ

Гулаткан С.В., Пашкова К.І., Ткачук А.Я.
САМОЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дяченко С.В., Пилипенко В.А.
АДВОКАТ ЯК ПРЕДСТАВНИК У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Єфімова А.О., Гуня В.М., Поліщук М.Г.
ПОНЯТТЯ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Іванов А.М., Іванюк А.О., Шимбарьов В.О.
СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА РИЗИКУ В ДОГОВОРАХ ПІДРЯДУ

Іванов А.М., Шмига В.О.
ІМПЕРАТИВНІ ТА ДИСПОЗИТИВНІ НОРМИ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ

Каліман М.Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Карпенко Р.В., Мухай А.А.
УМОВИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ СІМЕЙНОГО ТА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

Коваль О.М., Стецюра І.Р.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ПІДРОБЛЕНИХ ПРОДУКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Коваль О.М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПСЕВДОНІМІВ У АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ

Коломієць Я.Л., Комісарова Д.О., Сиротенко Я.В.
СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Кузьменко А.В., Пазій С.А.
ПРАВО НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ ЯК СКЛАДНИК ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Леонтьєва Л.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕМАЙНОВИХ І МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Маріц Д.О., Савченко М.О., Ковалик К.І.
ПРОБЛЕМА ПІРАТСТВА У СФЕРАХ КІНО ТА ВІДЕОІГОР

Моргунова М.В., Поліщук М.Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї В УКРАЇНІ

Остапенко Л.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Павлов Т.О.
ОБХІД ЗАКОНУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Перунова О.М.
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Піскун Д.А., Маслов Р.Я., Карпенко Р.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ ЗА ЧИННИМ СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Породько В.В.
ВИСЕЛЕННЯ ІЗ ЖИТЛА ЯК НАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Потапова Л.В., Бугрик А.В., Морозов Я.І.
КОНФЛІКТ КВАЛІФІКАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Радченко Я.М.
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАУКОВОГО ВІДКРИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Риженко В.А.
АВТОНОМІЯ ВОЛІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Садикова Я.М.
УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ЕФЕКТИВНОЇ УЧАСТІ ДИТИНИ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Тимченко Л.М., Косенко Є.Є.
ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ПОХІДНИМИ СПОСОБАМИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Трофименко Д.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Черниш Т.В., Волкова Д.М.
ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Баглай А.В., Проненко В.С., Поклонська О.Ю.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Хомко Л.В., Гето І.Р.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Аракелова А.Р., Гринько А.Є., Євтіфієва Ю.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ COVID-19

Березяк В.М., Головащенко Д.С., Крамінська Д.М.
ПРАВОМІРНІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ВАКЦИНАЦІЇ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ВІД ХВОРОБИ COVID-19

Біленька К.С., Василенко А.А., Васечко Л.О.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ COVID-19

Волошина В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНУ НОРМУ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

Грекова М.М., Дудка Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Єрмак В.П.
АНТИКОНКУРЕНТНІ УГОДИ: ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Забродіна О.В.
РІВНІСТЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК У РЕАЛІЗАЦІЇ НИМИ ПРАВА НА ПРАЦЮ. МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Карачевцева К.Д., Ковальова Ю.В., Філіндаш Ю.В.
ПРОБЛЕМА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Малюга Л.Ю.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Миргород-Карпова В.В., Старинський М.В., Шеін Д.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМАТИКИ МОБІНГУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Павліченко І.М.
ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ПРАЦІВНИКА ЯК ВЗАЄМНО ПОГОДЖУВАЛЬНА УМОВА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Светлічна С.Ю.
СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ: ПІДХІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Середа О.Г., Власюк Ю.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Сільченко С.О., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ОБОВ’ЯЗКУ ЗІ СВОЄЧАСНОЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Смолярова М.Л.
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН НА НАЦІОНАЛЬНОМУ, ГАЛУЗЕВОМУ, ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Щемур Е.Р., Середа О.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОМ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бакай Ю.Ю., Тітова В.І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Бредіхіна В.Л., Кожухова Н.О.
ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Дошка Є.В., Єрмоленко В.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ

Межевська Л.В., Братішко Н.А.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Межевська Л.В., Сидоренко А.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ

Павлига А.В., Дубінін Ю.С.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Павлова Я.І.
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Тарасова А.Д., Червінська Д.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ В УКРАЇНІ

Чумаченко І.Є.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОНЯЧНУ ЕНЕРГЕТИКУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Арестова Л.В.
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ТА ЗМІНИ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Байрачна Л.К., Лисенко Д.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ТА ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Банчук-Петросова О.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ЄС

Батлук М.В., Козлова П.Г., Іванов С.С.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Безпалько Ю.Ю., Шаповал К.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПІРНИХ АСПЕКТІВ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ» ВІД 16 ЛИСТОПАДА 2021 Р.

Битяк О.В.
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Булачек В.Р.
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЯВОЮ ОСІБ У П’ЯНОМУ ВИГЛЯДІ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Веремєєва О.Р., Лісовська В.С., Польщикова А.В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Ворон Д.М., Жигальов І.Г., Ткачов В.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

Гаврік Р.О., Владовська К.П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА ПРАВИЛАМИ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гордєєва О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Гулак Л.С.
ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЦИДИВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Гульчак О.В.
ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ НАГЛЯД: СУТНІСНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Животова В.О., Гайдич О.Є.
ТЕНДЕНЦІЇ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Забожчук О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Задорожня Г.В., Задорожний Ю.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Зима О.Т., Квасильчук Д.Б., Васютін В.О.
ЩОДО ОЗНАК ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Іващенко С.М.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Кaрий В.В.
СИСТЕМA НAДAВAЧІВ ПЕРВИННОЇ ПРAВОВОЇ ДОПОМОГИ ТA ЦЕНТРИ ПРAВОВОЇ ДОПОМОГИ ЯК ЇЇ ОСНОВНИЙ ПРОВAЙДЕР

Кичко А.М., Скляр М.О., Скринник А.В.
КРИПТОВАЛЮТИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Козинець І.Г., Кот В.В.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І РИЗИКИ

Коломієць В.С., Войтенко А.І., Мірзаханов Т.В.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Король К.С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ

Корощенко К.Р., Стеблянко А.В., Дудченко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Крикавська І.В., Ткачук Л.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ

Крутько М.А.
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ

Курінний Є.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ АНТИВАКЦИНАТОРСТВУ В УКРАЇНІ

Куркова К.М.
ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ В АСПЕКТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Лашин Д.Є.
НОВАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДО ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Малець М.Р.
ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ

Мальована Д.О., Старкова Ю.О., Шашко М.Д.
СУЧАСНА СИСТЕМА ПОДАТКІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ

Маринів Н.А., Товстоган Ю.В.
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ДО ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Маринів Н.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

Мех Ю.В., Уварова М.В.
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ ПРИМУСУ ТА ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ: УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Михайлова І.С.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Москаленко А.О.
КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОЗНАКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Пасічний В.М., Антонов М.Д., Тарнавська М.І.
СПРАВА ПРАВОПИСУ – СПРАВА, В ЯКІЙ ПРОГРАВ... СУД

Пащинський О.С.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

Протасова В.О., Григор’єв В.Ю.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Проць І.М.
ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВІДОМЧОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Пятигора К.В.
СУДОВІ ЗАСІДАННЯ ОНЛАЙН: ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСУ EASYCON

Савіцька В.В.
ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Сливка М.М., Лук’янова Г.Ю.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Соколов В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Солнцева Х.В.
ДОСВІД КОРОЛІВСТВА БЕЛЬГІЇ ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

Тимошенко Є.А., Долян І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СМАРТ СІТІ

Товкун Л.В., Зозуля А.С.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Фекета І.М.
КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ

Хитра К.В., Герман В.В.
ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ

Шнурко Я.В.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Шопіна І.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ямненко Т.М., Кузьмук Б.І.
СВІТОВА ПРАКТИКА АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБОРОННИХ ВІДОМСТВ

Ярема О.Г.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ) В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЬНИХ ОРГАНІВ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Байда А.О., Фоміна В.Д., Тахтаров Д.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Белей О.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННІЙ ПОРУБЦІ ЛІСУ

Власенко С.О.
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Гуртовенко О.Л.
ТЕХНІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ ІКАО І КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Дулепа В.П.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Квашук Д.О., Пронік С.В.
ЗАПОБІГАННЯ КАТУВАННЯМ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Колінько О.О., Нічік В.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Лахова О.В., Кривульський Д.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗДІЛУ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ» ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Лопакова А.Д.
ПОЧАТОК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Лукашевич С.Ю., Водолазький С.Г., Микитюк О.С.
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Парасюк М.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНУ РЕДАГУВАННЯ СТАТЕЙ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ ІЗ ВИБОРЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА ДОКУМЕНТАМИ РЕФЕРЕНДУМУ

Пивоваров В.В., Пархоменко А.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ І МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ

Садула Л.М., Кобринський С.І., Дем’янок А.Б.
ОБ’ЄКТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ»

Садула Л.М.
ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ АБО НЕЛЮДСЬКОГО ЧИ ТАКОГО, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ АБО ПОКАРАННЯ: ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Семенченко Т.В., Чебан Ю.В.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНОГО У СПІВУЧАСТІ

Сизоненко А.С.
УМОВИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Таранов М.А.
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ НОЖІВ ЯК ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

Тіточка Т.І.
КРИТЕРІЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМНОСТІ В УКРАЇНІ

Чемодурова А.Ю.
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ» В АКТАХ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ДОКТРИНІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Шульженко Н.В., Уманець М.М.
ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ «ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА» В ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 2861 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Янішевська К.Д., Савицька І.В.
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бахтіяров Узейір Маїл огли
ПРАВОВІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ІЗ ІНШИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (XІХ–XX СТОЛІТТЯ)

Бережний О.І., Лещенко О.Ю., Нахамець В.І.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Білоус І.М., Журавська Д.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Благодир А.А., Благодир С.М., Благодир В.С.
СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Бондюк А.Ф.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Демура М.І., Скрипник Р.В.
ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ТА МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ

Дем’яновський В.В.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВОЛОДІННЯ ВІЙСЬКОВИМ МАЙНОМ ЧЕРЕЗ ШАХРАЙСТВО, ВЧИНЕНЕ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Дроздова О.В., Заріцька К.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЗА СТАТТЕЮ 126-1 КК УКРАЇНИ

Єременко Є.В.
КОНЦЕПЦІЯ «АСИМЕТРІЯ ДОКАЗУВАННЯ» ЯК СКЛАДНИК ДОКТРИНИ СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ

Захарченко Ю.М., Гриненко С.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПРОЦЕСІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 258-3 ТА 258-5 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Капустіна М.В.
АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кобрусєва Є.А., Ткаченко М.Г.
СВІТОВІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Корнієнко М.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Крікорова Е.К., Краснянська Д.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ З УРАХУВАННЯМ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄСПЛ

Кузуб А.Т., Сиза Н.П.
ДЕФІНІЦІЯ «ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК» У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кучинська І.В., Малоок В.О.
ДОПИТ ЕКСПЕРТА В СУДІ (ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ)

Мартиненко К.В.
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ

Микитин Ю.І.
ПОНЯТТЯ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНУ ПОЛІТИКУ

Осипенко І.П., Стеченко К.Л.
ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ І ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Пеліхос Є.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ IN ABSENTIA

Повзик Є.В., Конюхова М.О., Мельник М.Я.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Садрук О.М., Миронова А.А.
НЕДОЛІКИ ПРАВОВОЇ РЕҐЛАМЕНТАЦІЇ ДЕПОНУВАННЯ ПОКАЗАНЬ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Сидорчук В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЧАТКОМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Телятник А.В., Сирота Д.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Шкурська І.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗАНЬ СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Яковлєва Є.О.
РОЗСЛІДУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ: СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ

Яременко М.С.
ДНК ЯК ДОКАЗ – ЧИ ПОРУШУЄ ЦЕ ПРАВА ЛЮДИНИ?

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ковтун В.В.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: PRO ET CONTRA

Комзюк В.Т.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

Кушніренко А.О.
ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОКУРОРА

Лісніченко В.О., Живова Ю.В.
СУДОВА РЕФОРМА 2016: ТОЧКА ВІДЛІКУ КАРДИНАЛЬНИХ ЗМІН?

Ломжець Ю.В.
ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЯК БАЗА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ

Петренко Н.О.
АНАЛІЗ ВИМОГ ДО МЕДІАТОРА

Русецький О.А., Зінченко А.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л., Сопілко І.М.
ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН

Бойчук Д.С., Гой А.В.
ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Гвоздецький В.Д., Ляш А.О., Левчук А.О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Гуцова О.С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ СУДОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Іванов А.Г., Зал Д.О.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ

Ільченко В.О., Фесенко М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ПОВНОЛІТНІХ ГРАВЦІВ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД В УКРАЇНІ

Каварма С.Р.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВІ: ВИДИ Й ОСОБЛИВОСТІ

Костова Н.І., Хабєєв В.М.
НОВАЦІЇ ПРАВ ДИТИНИ В СИСТЕМІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кравчук Р.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ПРИЧИН УТВОРЕННЯ ДНР ТА ЛНР. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО КОНТРЗАХОДІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ АТАК

Островерх А.М.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ (ТРУДОВОМУ РАБСТВУ)

Савич О.С., Іванова А.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОДАННЯ СКАРГ МОРЯКАМИ

Чуєнко В.І., Данелюк І.Г.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРИЗИ БІЖЕНЦІВ 2021 РОКУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Олексюк М.М.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ СУЧАСНОЇ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Теліженко Л.В., Малишева А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА

Яслик В.І., Гатала І.Ю.
ПРАВОВІ ФІКЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

РЕЦЕНЗІЇ

Васильєва В.А.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КОСТРУБИ АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «КОРПОРАЦІЯ: ДОСВІД ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»