№5/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дубовик Т.С.
ПРИРОДНЕ ПРАВО: ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Корж І.Ф.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

Кубко А.Є.
ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ І МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Попович Т.П.
ПРАВОВІ ОБОВ’ЯЗКИ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Трихліб К.О., Житинський О.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО НАЦІЮ, НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ І НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВУ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЯВИЩА

Шапран Ю.В.
ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ ГАРАНТІЙ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ТА ПОЛІТИЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Говоруха Л.С.
ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ТЕОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

Дерев’янко С.С., Мустафаєва С.М., Рябошапко М.О.
КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Харченко Т.О.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Боєру В.С.
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРИЧИН НИЗЬКОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Воробей О.С.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЛІКАРСЬКІ ПОМИЛКИ

Долинська М.С.
ДО ПИТАННЯ ЗАРОДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ПРОВАДЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ

Лепех С.М.
УМОВИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

Німак М.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ НОТАРІУСОМ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Рим Т.Я.
МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ПУБЛІЧНИХ ЗАСОБІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ

Свистун Л.Я.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ ЩОДО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДІТЕЙ

Уралова Ю.П., Драч Д.Л.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У РАЗІ ЙОГО НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ, ЗУМОВЛЕНОГО COVID-19

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кошова М.С.
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

Савчук Є.Ю.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Чуєнко В.І., Кузьмич А.А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднарчук О.Г., Боднарчук О.І.
ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (НАУКОВИХ) ПРАЦІВНИКІВ НА ДИСТАНЦІЙНУ (НАДОМНУ) РОБОТУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19): НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Дуравкіна Н.І.
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЗМІНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Смолярова М.Л.
МОТИВАЦІЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВОВИХ СТИМУЛІВ

Тихонюк О.В.
ЩОДО РОЗУМІННЯ САМОЗАХИСТУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

РОЗДІЛ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Галіцина Н.В.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Герман О.В.
КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Городецька І.А.
АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРОГРАМИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Демський Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Коваленко О.О., Тихомиров О.О.
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кривошеєв К.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄДИНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Курило В.І., Кравчук М.Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ Й АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЯК БІОНЕБЕЗПЕЧНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ

Ляшук Р.М., Олицький О.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Мачуська І.Б.
ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Миджин Г.Є.
АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Нестеренко А.С.
ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ

Погорілецька А.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Самойленко О.С.
ЕТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Сторожук І.П.
ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ»

Федоріщев С.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Шевченко О.О.
СТАДІЇ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гуляков К.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ, ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Крижановський О.М.
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ У СПІВУЧАСТІ, В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ XX – XXI СТОЛІТЬ

Лубенець І.Г., Приходько О.О.
ПРОБЛЕМА ДИТЯЧОЇ ПОРНОГРАФІЇ В ІНТЕРНЕТІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Мовчан Р.О.
САНКЦІЇ СТАТТІ 197-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Прищепа М.М.
ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБАЦІЯ В СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ

Сергєєва Т.В.
ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНУ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Сидоренко Є.В.
ДОКТРИНАЛЬНЕ ТА НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ»

Старко О.Л.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ

Тімофєєва Л.Ю.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИПЛАТУ ПЕНСІЙ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Юзіков Г.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Погорілецька А.В., Бобошко О.М.
ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Савельєва І.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕОЗВУКОЗАПИСІВ

РОЗДІЛ 9 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Футорянська К.П.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛА 39 РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЩОДО УКРАЇНИ

Шкребтієнко А.Г.
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ БІОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

РОЗДІЛ 10 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Сковронський Д.М.
ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Симонова І. В.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ СУДУ

РОЗДІЛ 11 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Верлос Н.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ РЕЦЕПЦІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Прокоф’єв М.М.
ДОВІРА ГРОМАДЯН ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

Головашевич О.О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ» ТА «УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ» У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Мілієнко О.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ

Пядишев В.Г.
ДОСВІД СФОРМОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ООН У ПОДОЛАННІ БАРИКАД, ЩО ЗВЕДЕНІ НЕСАНКЦІОНОВАНО

Мельничук О.П.
РЕЛІГІЙНА ОСВІТА ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Давиденко О.О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Рудько К.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Герич А.В.
ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

Омельченко Н.Л.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УМОВАХ УНІТАРИЗМУ

Бондарчук Р.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Онуфрієв В.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИСЯЖНОГО ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Мирний Д.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗБУДОВУ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ (XІХ–XX СТОЛІТТЯ)

Єрмак О.О.
ОБОВ’ЯЗКИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Шевченко Д.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Соцький А.М.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЛІСОВОЇ СФЕРИ

Британська О.В.
ПОНЯТТЯ, НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Ковальова О.В.
ДОКАЗУВАННЯ ЯК ФОРМА ПІЗНАННЯ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Андрієнко В.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Громовенко К.В., Тицька Я.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вовк П.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЯК ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА