№6/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бутирін Є.О.
РЕФОРМА СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАКАРПАТТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ

Маркович Х.М.
У ПОШУКАХ СУСПІЛЬНОГО ІДЕАЛУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Матвєєва Т.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У 1917–1920 РР

Сирота Д.І., Слободяник Т.М., Козубенко С.В.
АКСІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛЕРАНТНОСТІ

Хаустова М.Г., Цикало А.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ЇХ ВПЛИВ НА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ПРОЦЕСІВ

Черповицький М.Ю.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОМІНАЦІЇ ДОГОВОРУ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

Ярмол Л.В.
СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ: ПОЗИТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ЇЇ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Богатов Д.Е., Кичко А.М.
ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА

Бондаренко А.І., Шукай К.П.
НАРОДОВЛАДДЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Бровко Н.І., Сімакова С.І.
ВИБОРЧА ЗАСТАВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Volkova D.E.
GENESIS OF THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF FREEDOM OF ASSOCIATIONS IN UKRAINE

Зінченко О.В.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНСТИТУЦІЯХ АФРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Пилипенко В.О.
ЧИ ІСНУЄ ПРАВО НА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВЛАСНИМ ТІЛОМ?

Риженко Т.Г.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ: НЕВІД’ЄМНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ

Чорна С.З.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ахмач Г.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Василенко М.Є.
ФУНКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Галай М.М., Жура В.А., Степанюк К.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІМ’Я

Ратушна Б.П.
НАЛЕЖНІСТЬ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Сібільов Д.М.
СУДОВІ РІШЕННЯ, ПОСТАНОВЛЕНІ ВНАСЛІДОК ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ТА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВЧИХ ПРОЦЕДУР

Чупрій Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ ПІСЛЯ СМЕРТІ ВІДЧУЖУВАЧА ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Яновицька А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕРБІЯ ТА РЕСПУБЛІКИ ЧОРНОГОРІЯ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лізогубова Н.В., Парасюк Я.В.
ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЛЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Скрипник Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ДИСТАНЦІЙНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Усин В.В., Павлик А.Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДИСКРИМІНАЦІЮ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Коваленко-Чукіна І.Г., Машковська Л.В.
ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Александров М.Є.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Бльок Н.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Валуєва Л.В.
РІЧКОВІ ПОРТИ У СКЛАДІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Вельгуш В.В., Коваль О.М.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВНИЦТВА У СВІТІ

Гуз А.М., Ткачук Т.Ю., Ткачук Н.І.
ДОСВІД УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ НАДБАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Лавренова О.І.
ПІДГОТОВЧЕ ЗАСІДАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Мачуська І.Б.
ІНСТИТУТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В ПЕРІОД ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV – ПОЧАТОК ХVI СТ.): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Муза О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Найда І.В., Труба К.Є.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Романюк У.В.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНФІСКОВАНОГО МАЙНА, ВИЛУЧЕНОГО ЗА МАТЕРІАЛАМИ МИТНИЦЬ

Селезень П.О.
СПІЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ В ІНДОНЕЗІЇ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Тарасюк А.В.
МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЇ «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ» У ПРОЦЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тімашов В.О., Севастьяненко О.В., Чепик А.С.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ТА БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ В УКРАЇНІ

Чуб А.В.
ТЕОРІЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Шевчук О.Р., Скіп М.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ВИКЛИКАМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бантишев О.Ф., Титула Д.В.
ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ

Бєдовська О.Ю., Ліпіна В.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО (СТ. 126-1 КК УКРАЇНИ)

Драч Д.Л.
ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Євдокімова О.В.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Маринич А.І., Симоненко Н.О.
ЗҐВАЛТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ

Пилипенко І.С., Банзерук А.С., Пашкова Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РОЛІ СПІВУЧАСНИКІВ У РАЗІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

Поліщук А.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: ЗАПОБІЖНИК КОРУПЦІЇ ЧИ ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ?

Сингаєвська М.І.
СПЕЦИФІКА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Слободяник І.О., Симоненко Н.О.
НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Тертична А.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 382 КК УКРАЇНИ, ЗІ СКЛАДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 364, 3641, 3652 (У ВИПАДКУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ) ТА СТАТТЕЮ 426 КК УКРАЇНИ

Ткаченко В.В.
ФОРМИ СПІВУЧАСТІ В ЗЛОЧИНІ: ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гловюк І.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ ТА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ВИЩОГО РІВНЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 308 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Завидняк В.І., Шильнікова А.О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ковальчук М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Озерський І.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА СЛІДЧОГО КОНТРОЛЮ НАД ПРОВЕДЕННЯМ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Прудська Я.С.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО ПОЛІГРАФА ЯК ЗАСІБ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

Свінцицький А.В.
НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ

Скрипник А.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ У КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Томков О.М.
ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ignatievа A.I., Zverev S.M.
COMPARATIVE EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF COUNTERING CRIME OF UKRAINE AND GREAT BRITAIN

Перепьолкін С.М., Кохан Г.Л.
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – ІНТЕРПОЛ

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯПРАВА

Пачколіна В.А.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ВІРТУАЛЬНЕ ЖИТТЯ: ДИСКУСІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

РЕЦЕНЗІЇ

Корнієнко М.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ РУСЛАНА СТАФАНЧУКА, АРТЕМА ЯНЧУКА, СЕРГІЯ КУЗНІЧЕНКА «НАРОДОВЛАДДЯ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ)».