№1/2018 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бунчук О.Б.
ВПЛИВ М. ДРАГОМАНОВА НА ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД І. ФРАНКА

Бурдоносова М.А.
ВПЛИВ РІВНЯ ОСВІТИ ОСОБИ НА РОЗВИТОК ЇЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

Дзюбенко О.Л.
ОЗНАКИ ТА ВИДИ ВІДОМЧИХ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Іваненко О.В.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ ПРАВОУТВОРЕННЯ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Мазаракі Н.А.
ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОВІЛЬНОСТІ МЕДІАЦІЇ

Сковронська І.Ю.
РИТОРИЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Сковронський Д.М.
РИМСЬКИЙ ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ РИТОРИКИ

РОЗДІЛ 2
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Деледивка С.Г.
КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Згама А.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ УМОВНОГО ДЕПОНУВАННЯ (ЕСКРОУ)

Некіт К.Г.
ПРАВОВИЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

Сібільов Д.М.
ІНСТИТУТ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН (НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ) ТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Тимченко Л.М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ

РОЗДІЛ 3
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПР АВО

Барахтян Н.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Боднарчук О.Г., Боднарчук О.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Й ЗМІСТУ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 4
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Белуга Ю.М., Масло Н.М.
ДЕТІНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ: ПРОБЛЕМИ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ

РОЗДІЛ 5
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ткаченко О.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ БІОСФЕРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ

РОЗДІЛ 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Веселов М.Ю.
ТИПОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Губський В.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Гулак О.В., Павленко В.І.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

Денисюк І.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Доля Л.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Зеленов А.С.
КОМПЕНСАТОРНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Золотар О.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Козинець І.Г., Козинець О.Г.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (IX-XVII ст.)

Коломоєць Т.О., Кукурудз Р.О.
ПОДАРУНКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ЗАБОРОНА, ОБМЕЖЕННЯ ЧИ ДОЗВІЛ ЯК ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Константий О.В.
«AMICUS CURIAE» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Кунцевич М.П., Клочко Е.Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Логвин А.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВІДПОВІДНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ/РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ КРИТЕРІЯМ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ РИЗИКІВ

Лопаєва О.М.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДІЯМ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Майданевич Г.А.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Питель Ю.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГОАНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ З РАДОЮ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Погребняк О.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА ЯК НАПРЯМ ЗАПОБІГАННЯ ФІКТИВНИМ ШЛЮБАМ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНИ

Постол О.І.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Прокопенко В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЇ МДП (CARNET TIR)

Святоцька В.О.
НЕДЕРЖАВНИЙ ХАРАКТЕР ТА ПРАВОЗАХИСНА ФУНКЦІЯ АДВОКАТУРИ

Сторожук І.П.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ТЕОРЕТИКО -ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Судак І.М.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЗАСАД МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Сулім В.В.
СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

Чічеріна М.О.
ОСНОВОПОЛОЖНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА «МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА»

Шатрава С.О.
ВНУТРІШНЬОВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МІНІМІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНОГО РИЗИКУ

Шевчук О.М.
ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бондаренко А.О.
КРИМІНАЛЬНА ЗАГРОЗА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Волинець Р.А.
ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК, І ТЛУМАЧЕННЯ ЇХНІХ ОЗНАК

Долгий О.А., Мудряк Т.О., Долгий О.О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ»

Ковальова І.С.
ОБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПІДКУПУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Бондаренко О.С., Кондєєв Є.С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАМКОРДИНГУ, КАРДШЕЙРІНГУ ТА ПІРАТСТВА ЯК ФОРМ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Надвірнянська Н.М.
ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРИСЛИВІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КРИМІНОЛОІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Перешивко О.С.
НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА ЯК ПРЕДМЕТ ПІДКУПУ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

Рубащенко М.А., Салтиков С.М.
ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЙ, УЧИНЕНИХ ІЗ МЕТОЮ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗМІНИ ЧИ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗМІНИ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ АБО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Філіпенко В.Р.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ЖІНОК У ПОБУТОВІЙ СФЕРІ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гришко В.І., Хоружа І.Г.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ «ПРО ПРИВАТНУ ДЕТЕКТИВНУ (РОЗШУКОВУ) ДІЯЛЬНІСТЬ» В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Литвин А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЮВАНИХ У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Панченко О.В.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Пащенко К.І.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА – ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИКА ПІД ЧАС ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З РЕАБІЛІТУЮЧИМИ ПІДСТАВАМИ

Udovenko Zh.V.
THE RIGHT OF THE SUSPECT TO SHOW THE INDICATION AS A PROTECTIVE GUARANTEE TO PROTECT ITS RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS AFTER DETENTION

РОЗДІЛ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Нуруллаєв Ількін Садагат огли.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Філяніна Л.А., Любова Н.О.
ТРАФІКІНГ – СУЧАСНА ФОРМА РАБСТВА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

РОЗДІЛ 10
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Івченко Ю.В.
 «BREXIT» У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ЯК СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

Олійник У.М.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ПРАВА НА СВОБОДУ ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ

Ткаченко В.І.
ДІАЛЕКТИЧНЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ – ОСНОВА НАСТУПНОСТІ В ГЕНЕЗИСІ ПРАВА

Федоренко В.В.
МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Чаплинська Ю.А.
РОЛЬ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ