№4/2014 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андрусишин Р.М.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Бондаренко К.В.
ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВИЙ СТАН»

Зенова М.В.
РОЗУМІННЯ ЗГОДИ У ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВІ

Змерзлый Б.В.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАМИ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ В ХIХ ВЕКЕ

Кудін С.В.
ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВА У НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ Я. ПАДОХА

Мельничук Т.В.
ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ФАКТОР ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Несинова С.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ І ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ

Потильчак Б.О.
ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ СТАТУСУ, ПОВНОВАЖЕНЬ І ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНИХ СУДІВ СРСР І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ ТЕОРЕТИКІВ І ІСТОРИКІВ ПРАВА (КІНЕЦЬ 30-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 50-Х РР. ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Шонія Л.В.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В ЕКОНОМІЦІ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Банах С.В.
ГЕНЕЗА ФУНКЦІЙ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Баран А.В.
ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) МОНАРХІЇ (1848–1918 РР.)

Бєлов Д.М., Гаврилко В.
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Вишневський С.Ф.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Забокрицький І.І.
РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 Р. ЯК КОНСТИТУЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Задорожня Г.В.
СВІТОГЛЯДНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

Ковальова О.В.
СУТНІСТЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Папаяні С.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО- ПРАВОВИХ НОРМ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Чижмар К.І.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НОТАРІАТУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Борисова К.С.
ПРАВО НА ЖИТЛО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ

Жеков Д.В.
ВИДИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Олькіна О.В.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Панова С.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ОХОРОННИХ ДОГОВОРІВ НА ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Спектор О.М.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ТВАРИНІ ЯК ОБ’ЄКТУ РЕЧОВОГО ПРАВА

Фролова О.В.
КОЛО УХВАЛ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБ’ЄКТОМ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ

Шум С.С., Устінова-Бойченко Г.М.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ СТАТУСУ «НЕДІЄЗДАТНІСТЬ» ТА «НЕПРАВОЧИНОЗДАТНІСТЬ»

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гусь А.В.
МАЛІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА – ВАЖЛИВА ЛАНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Костюченко М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Муравська М.Л.
ПРАВА НА ПРИРОДНІ ВОДИ: ПРИВАТНОПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Анісімова М.Ф., Косуля І.В.
ІНСТИТУТ ПОДАТКОВОГО ОМБУДСМЕНА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Бакай Д.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Балух В.С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИМИРНИХ ПРОЦЕДУР

Дем’янчук Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Потушинська О.П., Жданова В.П.
ХАРАКТЕРИСТИКА КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Ізбаш К.С.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Кузнецова М.Ю.
СФЕРА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ТА ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Лівак П.Є.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Перощук З.І.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Полякова О.С.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ АРМІЇ ЯК ПРИНЦИП ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Фатхутдінов В.Г.
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНИЙ ТА НЕДЕРЖАВНИЙ

Шоптенко С.С.
ЩОДО ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Драгоненко А.О.
УМИСНЕ ВБИВСТВО ПРИ ПОМ’ЯКШУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ, ВЧИНЕНЕ У СПІВУЧАСТІ

Живко М.О., Петрущак Т.І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ РОЛІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ФУНКЦІЙ

Каменський Д.В.
ШАХРАЙСЬКІ ПОСЯГАННЯ НА ФОНДОВІ РИНКИ УКРАЇНИ ТА США: ПІДСТАВИ, ОЗНАКИ ТА ФОРМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Касько Т.Ю.
ОБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Марець Б.М.
СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРИ НЕЗАКОННІЙ ПОРУБЦІ ЛІСУ ТА КРАДІЖЦІ ДЕРЕВИНИ

Осауленко А.О.
ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Попов Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Багнюк Г.І.
ГЛАСНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ

Жерж Н.А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ

Луцик В.В.
УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ

Музиченко О.В.
УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ ЯК НЕГЛАСНА СЛІДЧА (РОЗШУКОВА) ДІЯ

Падей А.С.
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Чорноморець Т.О.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Баронін Д.Б.
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЗАСАД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СУДДІ В УКРАЇНІ

Брус І.І.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Грейдіна К.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДІТЕЙ

Заборовський В.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Петрова С.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ СУДОВИМИ ОРГАНАМИ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Андрейченко С.С.
ВИНА ДЕРЖАВИ І ПРИНЦИП «DUE DILIGENCE» У ПРАВІ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гузь В.М.
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАУНА» У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Гущин О.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ АКТІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

Зубар І.В., Кучер О.Б.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Михалчич В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

Чмут С.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РОЗБЕЩЕННЮ ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ