№8/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Абдуллазаде Фюрган Шірали
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Васечко Л.О., Лашко Є.Є.
ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ПІДХОДУ

Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г.
РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ НА ОСОБЛИВОСТІ «ГІБРИДНИХ» ВІЙН В ЄВРОАТЛАНТИЧНОМУ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Возняк І.З.
ЮРИДИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ ТА ЇЇ ТИПИ

Дудаш Т.І.
АРГУМЕНТУВАННЯ У ПРАВОТВОРЧОСТІ: ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Кулініч О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА»: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

Менська О.А.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Наливайко І.О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ФОРМА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Радовецька Л.В., Буряк Є.В.
ТЕOPЕТИКО-ПРАВОВА КОНСТРУКЦІЯ ОРГАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Ярова Д.В.
ДЕЛЕГОВАНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Васечко В.О.
УГОДА ПРО РЕАДМІСІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПРАВОВИЙ ФАКТОР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

Джуган В.О.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Коломоєць Т.О., Кушнір С.М., Кремова Д.С.
«ЦІЛЬОВЕ ПОДАРУНКОВЕ ОБМЕЖЕННЯ» – НОВЕЛА ВІТЧИЗНЯНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Мартинюк О.В., Шеремет Я.С.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Рудень Д.С.
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ

Руснак Ю.І., Приполова Л.І.
СПЕЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ УКРАЇНИ ПО ПРИТЯГНЕННЮ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА НАСЛІДКИ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

Халюк С.О.
СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ 3ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Абдель Фатах А.С., Устінова-Бойченко Г.М.
ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ

Абрамчук Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИМІРНИХ ТА ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ

Богданець А.В.
УСИНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бугаєць А.С.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТА ЇЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

Васильєв В.В.
ОДНОСТОРОННЄ САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА СТАДІЇ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СВІТЛІ ВІЛЬНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЇХ УЧАСНИКІВ

Дюжник Д.О.
КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ І ФАКТОРИНГ ЯК ПІДСТАВИ (КАУЗИ) ЦЕСІЇ

Жушман М.В.
СПРАВИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ

Івашковський Р.І.
СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У ВИГЛЯДІ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

Колісник О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

Кучер В.О.
СПАДКОВІ ВІДНОСИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ

Майка Н.В., Труфанова Ю.В., Бачинська Н.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕІМБУРСАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Маркович Х.М., Пінкевич Я.Ю.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Савчук В.П.
КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ЯК ПОСАДОВА ОСОБА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Слободенюк В.А.
ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Смірнов Г.Ю.
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ПРИРОДА, ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ

Спєсівцев Д.С.
«ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА»: СЕКВЕСТРУВАННЯ І КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ДЕРЖАВИ-СУПРОТИВНИКА У ХОДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Чабан О.М.
ДОГОВІР РЕНТИ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ДОГОВОРІВ ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ

Чумак Р.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ 4ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Котуха О.С., Попов Д.І.
МЕДІАЦІЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ

Моісєєв Ю.О., Уралова Ю.П.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Sieriebriak S.V.
SPECIAL ECONOMIC REGIM: CONTENT AND PLACE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC LEGISLATION

РОЗДІЛ 5ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кузнецова Л.В., Горбаченко Ю.М., Пасинчук К.М.
МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ОКРЕМА СКЛАДОВА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ДСНС)

Павлюк Н.М., Кіра С.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Павлюк Н.М.
КОНЦЕПЦІЯ «НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ» У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Шаповалова К.Г.
АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Давидович К.О.
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ

Єрмолаєва Т.В., Лозо О.В.
ОСНОВИ ДОЗВІЛЬНОГО ТА ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР ТА ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пашкова Н.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОВКІЛЛЯ

РОЗДІЛ 7АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аніщенко Т.С.
ПРО ДОТРИМАННЯ СТАНДАРТІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Арапін Ю.М.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ – ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Берназюк Я.О.
ПРІОРИТЕТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРИ ВИРІШЕННІ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Бєлкін Л.М.
ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ АКЦІЙ В ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВАХ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДАХ ІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Битяк О.В.
АВТОМАТИЧНА ФІКСАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Бліхар М.М., Крикавська І.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ

Бойко І.В.
КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ І ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Бурдейна О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Власенко В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПОРТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Гетманцев Д.О., Коваль Ю.А.
СТАНОВЛЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ІТ-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Горбалінський В.В., Задаля Д.К.
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Горінов П.В., Драпушко Р. Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Дмитрієв І.О.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС З ТОЧКИ ЗОРУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ ВІД ВПЛИВУ СУБ’ЄКТУ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Доля В.В.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ З ПОЗИЦІЙ ІНСТИТУЦІЙНОГО Й ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Думчиков М.О., Малетов Д.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ РОЗКРАДАНЬ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОДНОГО З НАЙПОШИРЕНІШИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КІБЕРПРОСТОРІ

Закаленко О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ» КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Ігнатченко І.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Ковалів М.В., Сидор М.Я.
ОБІГ ІНФОРМАЦІЇ В ДЕЛІКТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Ковальчук М.О.
ЗАХОДИ ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУСУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Ковбас І.В., Гавалешко П.С.
ФАКТИ ЯК ОБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОВОГО ДОКАЗУВАННЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Костенко О.В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ (АІ) І МЕТАВСЕСВІТ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Кріцак І.В.
ЩОДО СУЧАСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ВИБУДОВУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ: ГУМАНІСТИЧНИЙ ТА ДУХОВНО-ЦІННІСНИЙ КОНЦЕПТ

Лила-Барська А.В.
ДОСТУП ДО ПРОФЕСІЇ НОТАРІУСА ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Личенко І.О.
СУЧАСНА ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Луценко Ю.В., Тарасюк А.В., Денисенко М.М.
КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Макарчук В.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Марченко О.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ

Овчаренко А.С., Шульга Т.М.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Пустовіт Ю.Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Пятигора К.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Решота В.В., Труш М.І.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Садовський М.В.
ПОСАДА МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ СТАТУС

Семікоп Н.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Сівак О.В.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО-ПРАВОВОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Тугарова О.К.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Цимбалюк В.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕДІАЦІЇ В СИСТЕМУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Шандрук С.М.
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Шаповал Т.Б.
ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Шарая А.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА – ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ

Шепета О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ярема О.Г.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

РОЗДІЛ 8КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Балобанова Д.О.
КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕТЕРМІНАНТІВ ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Бартош І.І.
ПРО ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 222-2 ТА 232-3 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Вознюк А.А., Каменський Д.В.
МАНІПУЛЮВАННЯ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Волинець Р.А.
АНАЛІЗ ЗМІН ДО СТАТТІ 209-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЄЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Гордіца Х.П.
ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Гритенко О.А.
ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ПОЄДНАНАНОГО ІЗ ЗҐВАЛТУВАННЯМ АБО СЕКСУАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ

Гумін О.М.
ВІРТУАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ПРИЧИНА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Діденко О.В., Тимків О.І., Бабич А.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Дудоров О.О.
ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ І ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Жукевич І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ДІЇ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Зуєнко Д.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РІВНОСТІ ГРОМАДЯН ЗА ОЗНАКОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ

Мандриченко Ж.В., Цитряк В.Я., Сидорчук В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Мартинюк О.В.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ НА ОПТОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ

Надточиєва А.П.
ОЗНАКИ СУБ’ЄКТІВ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Налуцишин В.В., Крушинський С.А.
КОМП’ЮТЕРНА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (ДОСВІД ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

Пирожик О.В.
КОЛАБОРАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ: ЗАПОБІГАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ» ТА ПРОПАГАНДІ НАРАТИВІВ «РУСЬКОГО МІРА»

Скибіцький Б.А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗАКОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ

Сокуренко В.В.
БЕЗПЕКА ЗДОРОВ’Я ТА ЇЇ КРИМІНОЛОГІЧНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННИХ ПОДІЙ НИНІШНЬОГО ДНЯ

Чекан Н.В.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ МАРГІНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

РОЗДІЛ 9КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Басараб Н.В.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ РОЗБОЇВ

Біліченко В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХО-ФІЗИЧНОГО СТАНУ КУРСАНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Гіденко Є.С.
ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В ТАКТИЧНО-СКЛАДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Гловюк І.В., Тетерятник Г.К.
ПИТАННЯ УНОРМУВАННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Дроздов О.М., Дроздова О.В., Карпенко М.О., Зуєв В.В.
СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЮРИСДИКЦІЙНІ ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Кривопуск О.Г.
ОБСТАНОВКА ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ᾽ЯЗКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ЗА ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Курман О.В.
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО УЧАСТІ В РОБОТІ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНИХ ГРУП

Луцик В.В.
ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ: ФОКУС НОВЕЛ

Олексенко В.Г.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ЗБУТОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ

Павлова Н.В.
СПОСОБИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ШАХРАЙСТВА

Сиводєд І.С.
НАУКОВА СПРОБА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ БУЛИ ВЧИНЕНІ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Сидій Я.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРЕЮДИЦІАЛЬНОСТІ ВИРОКУ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Сімакова С.І., Малишко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Стрежнєв Г.Д.
ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ США ЯК ЗРАЗОК ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ

Торбас О.О.
РЯТУВАННЯ МАЙНА ЯК ПІДСТАВА ПРОНИКНЕННЯ В ЖИТЛО ОСОБИ ЗГІДНО З Ч. 3 СТ. 233 КПК УКРАЇНИ

Федорко Д.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ

Яремчук В.О.
ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 10СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бойко М.М.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Каденко О.О.
ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Смокович М.І.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ: ЧОМУ ЗМІН НЕ ОМИНУТИ

Шаль В.В.
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 11МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аббакумова Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРАВА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Глущенко С.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Мачарашвілі Р.Б.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУВЕРЕННИХ ПРАВ НАРОДУ

Обіюх Н.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПИТНУ ВОДУ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Санжаров В.А., Мацелик М.О., Санжарова Г.Ф.
ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПАПСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ІНСТИТУТ ЛЕГАТІВ

Сємко М.О.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ

Сорокун В.М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Табачук Н.П.
ПІДХОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США ДО КОНЦЕПЦІЇ ДОМІНУВАННЯ НА РИНКУ В АНТИМОНОПОЛЬНИХ СПРАВАХ

Цебенко С.Б.
КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І ПРОТОКОЛИ ДО НЕЇ

Чулінда Л.І.
ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ (САНКЦІЇ) ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ

РЕЦЕНЗІЇ

Джужа О.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ І. Г. БОГАТИРЬОВ, А. В. БОРОВИК, А. Є. ШЕВЧЕНКО ТА ІН. «ПЕНІТЕНЦІАРНА ПАРАДИГМА ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ»1 601

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Прянішнікова І.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗМІ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ