№6/2019 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Васильєв Є.О.
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УСРР У ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Вертегел Є.П., Куртіш Л.А.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Калєніченко Л.І., Слинько Д.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В РОЗРІЗІ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Касинюк Л.А., Мельник Е.А.
ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНІ

Кудін С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВА У ПРАЦЯХ Ф.В. ТАРАНОВСЬКОГО

Мерник А.М., Бурлаков Б.М.
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Миронець О.М., Ярошенко Т.С., Яценко А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АКТІВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Хаустова М.Г., Терещук Д.С.
МОНАРХІЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

Шарая А.А.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ

Шевченко Ю.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УСРР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

Шкурська І.С.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА САЛІЧНОЮ ПРАВДОЮ

Шутак Т.Г.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Петришина М.О., Генкул Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Садовнік В.П.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДОПОМІЖНИХ ОРГАНІВ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ: 2019 РІК

Тернавська В.М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ СУБ’ЄКТИ

Цюпка Б.М.
ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Шевчук А.О., Штонда Д.Д.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Александрова В.С.
КРИПТОВАЛЮТА ЯК ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ

Арутюнян А.В., Сивко К. Р., Дяченко С. В.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Бреус Б.В.
ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Бутрин-Бока Н.С.
ДОВІРЕНІСТЬ ЯК ВИД ФІДУЦІАРНОГО ПРАВОЧИНУ

Гіденко Є.С.
ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙ У СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ІНШІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ Й ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ

Гуйван П.Д.
ЩОДО ПРАВОВИХ ЗАСАД РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Каламайко А.Ю.
ЗАГАЛЬНОВІДОМІСТЬ І ПУБЛІЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Кисла К.О., Дяченко С.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАТЯГУВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПРИКЛАД ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Книш С.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ

Кравцов С.О., Борилюк Я.П., Яскорський М.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кравцов С.О., Гуденко Д.О., Воробйова В.І.
МАЛОЗНАЧНІСТЬ СПОРУ ЯК «ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ФІЛЬТР» КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ

Могілевська Л.Г.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Петренко В.О., Рудченко О.В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Руденко Д.Ю., Федоров О.М.
РЕФОРМА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

Чернега В.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМИ-ДЕФІНІЦІЇ «СІМ’Я»

Яницька О.Л., Амбруш Г.Л., Коваль О.М.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Красноруцька Л.Є.
ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Маніна О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ

Масло Н.М.
ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Мельник А.А.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ АКТІВ І НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Й ОБРОБКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ

Мельничук М.О., Мельничук О.Ф., Пипяк М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ) У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Моісєєв Ю.О., Уралова Ю.П.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК УМОВА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Горбачова К.М.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Грищенко Р.С.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Золотухіна Л.О., Арнаутов Б.С.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Кисельова О.І., Верещака Я.В.
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ПРОФСПІЛОК ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ ІЗ РОБОТОДАВЦЕМ

Костюченко О.Є.
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ

Кульчицький Т.Р.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Мельник В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Островерх А.М.
КОНВЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Сирота І.М., Корнілова О.В.
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ ОСОБАМ

Шеремет Т.В., Чайка Т.С.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ахмедов Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АГРОХОЛДИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Григор’єва В.В., Дресвяннікова В.Д.
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Константиновський С.Г.
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Марич Х.М.
ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Мінчук Д.Л.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ У РАЗІ ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ З ПІДСТАВ НАЛЕЖНОСТІ ДО КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

Никорович Б.Д.
ФЕРМЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Шигапова Е.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАТЕГОРІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бойко О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Буличов Є.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Гарасим П.С.
ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕЯВКИ НА ВИКЛИК ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гусейнов І.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Діденко Є.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД НА СТАДІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Жерьобкіна Є.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Kostnenko O.V.
COMPROMISE OF THE PERSONAL KEY OF THE ELECTRONIC SIGNATURE

Кривошеєв К.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Кущ О.Є.
НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ І АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Марченко В.Б.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ольховікова Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕВІЗІЙ (АУДИТІВ) ЩОДО ПОВНОТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ БЕЗНАДІЙНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Ременюк А.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Рєзнік О.М.
СТВОРЕННЯ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Самойленко Ю.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Славінська І.В., Ізбаш К.С.
ПРЕДСТАВНИЦТВО В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Тимченко Л.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Черникова А.О.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Балобанов О.О., Рудавська В.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ СУДНУ ТА ОСОБАМ В УМОВАХ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Бардачов В.В.
ОСОБА ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЯКИЙ ВЧИНЯЄ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Бєліков К.А.
ВУЛИЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРОЯВИ

Бражник А.А.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ В МЕЖАХ СТ. 387 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Григор’єва М.Є.
ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АБО ОБІГ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (Ч. 4 СТ. 3211 КК УКРАЇНИ)

Гуртовенко О.Л.
ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА МІЖНАРОДНІЙ КОСМІЧНІЙ СТАНЦІЇ

Качалова Т.Є.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИРОБНИЦТВО

Лугіна Н.А., Полейко І.Ю.
СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Міллер А.О.
ЗАСОБИ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Назимко Є.С., Мицька О.І.
МЕТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Таволжанська Ю.С.
МЕТА КАТУВАННЯ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ

Черевко К.О.
МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В РОЗРІЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Амеліна А.С., Кужільна А.Б.
ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Волошина В.К.
ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Дідківська Г.В., Чухрай В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ УЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Карпюк І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ НОУТБУКІВ

Кицан Ю.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Марушев А.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА

Медвєдєв В.І.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА

Мудрак І.В.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМ КОМУНІКАЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО В ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Осипенко І.П., Пророченко В.В.
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Сініцина Я.О.
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ КОНТАМІНАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКАМИ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЇ ГРУПИ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ

Троханенко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛІВ В АВТОТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Фролов С.О.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ

Чернологова С.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КАНАБІСУ

Шарович Д.Я.
СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ВИБУХОТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Плодистий В.Я., Промський Є.С.
ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТІВ ПОРІВНЯНО З ГАРАНТІЯМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ І ПРОКУРОРІВ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Drongal A.M.
LEGAL MEASURES IN THE FIGHT AGAINST THE FINANCING OF TERRORISM IN THE EUROPEAN UNION

Іванова В.С., Сіваш О.М.,
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ Й НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Кохан Г.Л., Стрижак І.В.
МАЛЬТІЙСЬКИЙ ОРДЕН ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Надьон А.Р., Скобова О.В.
ФЕНОМЕН ІНСТИТУТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОКУРАТУРИ

Петрович А.І., Чевичалова Ж.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ В УКРАЇНІ

Солодовникова А.Д.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА

Філяніна Л.А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ І БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Шибаєва Д.О.
ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО БЕЗПЕЧНУ ВПОРЯДКОВАНУ І ЛЕГАЛЬНУ МІГРАЦІЮ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Щербина А.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ШТУЧНИХ ОСТРОВІВ ТА ІНШИХ КОНСТРУКЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ (НА ПРИКЛАДІ ШТУЧНОГО ОСТРОВА В АДРІАТИЦІ ТА «КНЯЗІВСТВА СІЛЕНД»)

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Ковбас І.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОФІЦІЙНИХ НАГОРОД ЯК БАЗОВОЇ КАТЕГОРІЇ НАГОРОДНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Петришин О.О.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Вовк П.В.
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Коваленко В.В.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ – ЗВ’ЯЗОК ДОВКІЛЛЯ І ПРАВ ЛЮДИНИ

Тіщенко Ю.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО МІФУ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Котляревська Г.М.
МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Терно А.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЧАСТИНОЮ 4 СТАТТІ 282 КК УКРАЇНИ «УМИСНЕ НЕВИКОНАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Грабович Т.А.
ВІДСОТКИ ЯК ФОРМА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, СПРИЧИНЕНОЇ МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНИМ ДІЯННЯМ

Кочеров М.В.
ПИТАННЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ

Бруссо К.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Білецька Л.М.
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Маслова А.Б.
ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ: СУЧАСНА НАУКОВА ДУМКА ТА ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН