№3/2018 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Буркова В.В.
О ПРИМЕНИМОСТИ ИДЕЙ ПЛАТОНА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Дзюбенко О.Л.
ІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Семенюк І.Я.
НАУКОЗНАВЧИЙ ВИМІР МОРАЛЬНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Старинський М.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ ЯК НАСЛІДКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАВМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Цигульський С.М., Гордуз О.А.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЛІВОБЕРЕЖНИХ КОЗАКІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. ЗА «ПОВНИМ ЗІБРАННЯМ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ»

Ярмол Л.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА – ОСНОВА СВОБОДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Кириченко Ю.В., Долгополова М.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЖИТЛО

Кириченко Ю.В., Туліна С.С.
КОНСТИТУЦІЙНА ПРАКТИКА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Леута О.С., Псьота О.В.
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК НОВИЙ МЕХАНІЗМ КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Орлова К.О.
ВИБОРИ ДО ПАРЛАМЕНТУ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Петрович А.І.
ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІЗМУ В США, КАНАДІ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, НІМЕЧЧИНІ ТА ФРАНЦІЇ

Чернеженко О.М.
ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гирявенко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

Даниляк А.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

Канарик Ю.С., Скляр Я.В.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Максимович Т.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКАУНТІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Маланчук Т.В., Мельник І.А.
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ У ФАКТИЧНОМУ ШЛЮБІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Саветчук В.М.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛИТТЯ ТА ПРИЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Уразовська О.С.
СПАДКУВАННЯ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЯКА ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ МАЙНА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Чекіта В.Г.
ПРОЦЕДУРА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ КОНСУЛОМ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Коваль І.О., Рябова К.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Попова М.В.
ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Рябова К.О., Атаманчук Т.Р.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Рябова К.О., Берегович Л.В., Царинна А.В.
ДЕРЖАВНІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

Сагайдак Ю.В.
ГОСПОДАРСЬКЕ ЧИ ТОРГОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ? ІСТОРИКО-ПРАВОВІ РОЗДУМИ ПРО ТРАДИЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Свірін О.Ф.
ЗАСТОСУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПРИНЦИПУ ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ СТОРОНИ, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УХВАЛЕНЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

Товкун І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ЗГІДНО З УМОВАМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПАН-ЄВРО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНІ ПРАВИЛА ПОХОДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Величко Л.Ю.
ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ

Островерх А.М.
ЗМІСТ ГАРАНТІЙНИХ ТА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРО ДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Басанська Н.В., Брайченко С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Будник Ю.А., Ткаченко Я.О., Чередніченко А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Ващишин М.Я.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ

Загурський О.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ ТУРКМЕНІСТАН

Старожилов В.В.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ ОРГАНІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Щестюк О.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 1920–2018 РОКІВ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко І.А.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗАСУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

Бондаренко О.С., Невожай Р.В.
ДОПОМОГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У РЕФОРМУВАННІ НAЦIOНAЛЬНOЇ ПOЛIЦIЇ УКPAЇНИ

Бурбика В.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Буряк Я.Я.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Дуліба Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Калгушкін Ю.Л.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Качур І.А.
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: У КОНТЕКСТІ СТАДІЙНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Кононець В.П., Яцик Д.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

Markova О.O.
MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATIVE LEGISLATION IN UKRAINE: THROUGH THE PRISM OF EUROPE EXPERIENCE

Орловська І.Г.
МЕДІАЦІЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВНИЧИХ ПРОФЕСІЙ

Трофименко О.Г., Логінова Н.І., Буката Л.М.
ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Щокін Р.Г.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гороховська О.В., Семенюк І.С.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 117 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дика Є.О.
СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ІНСТИТУТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ

Драгоненко А.О., Пихтіна П.В.
ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Жук І.В.
ПРОДОВЖЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Кондра М.Я.
СКЛАД ЗЛОЧИНУ ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Косенко С.С.
НАСИЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Максимів О.Д., Максимів Л.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОВІЛЬНИХ СТАТЕВИХ ЗНОСИН З МАЛОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ

Марисюк К.Б., Кіндрацька І.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО УСІЧЕНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ

Онокієнко О.А.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Топчій В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Влад В.Ф.
ГЕНЕЗИС ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

Іваницький Я.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО УМИСНЕ ВБИВСТВО

Казьмірова І.В.
ОБ’ЄКТИ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

Коробка О.С.
НОВІТНІ ЗМІНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Крикунов О.В., Денісова Г.В.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАМІНИ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Негрич Н.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ВИБУХУ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Брус І.І.
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА У МОДЕРНІЗОВАНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Богатчук Д.П.
ЩОДО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Овчаренко Я.О.
РЕГЛАМЕНТ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (GDPR) ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Суміна О.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО БАНКРУТСТВА У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Філіппов А.В.
ПОНЯТТЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: НОВЕЛИ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ

Котляревська Г.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН