№3/2017 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грубінко А.В.
УЧАСТЬ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У СПІЛЬНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ І ПОЛІТИЦІ БЕЗПЕКИ ЄС У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ «BREXIT»

Kupriianova L.S., Kupriianova D.S.
DEMOCRACY AND TOTALITARIANISM. COMPROMISE IN HONOR TO DEMOCRACY. AN IDEAL POLITICAL SYSTEM OR «BETWEEN TWO EVILS, YOU SHOULD CHOOSE THE LESSER ONE?»

Трошкіна К.Є.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Ухач В.З.
СТАНОВЛЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ «ПОВСТАНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» У ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1943 – ПОЧАТКУ 1945 РОКІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Хаустова М.Г.
ПРАВОВАЯ КАРТА МИРА: ВИДЫ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Чепець О.С.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ (1922–1940 РР.)

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берназюк І.М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ АКТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ленгер Я.І.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК СПОСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОЛІЗІЇ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО;
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Добкіна К.Р., Клюєва Є.М.
ЮРИДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ ДОГОВІРНОГО ПРАВА

Кучерук К.І.
МОРАЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Марущак Я.С.
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТОВАРИСТВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЇХ УЧАСНИКІВ

Миронюк С.А., Карабута К.В.
РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ «ONLINE»

Омельченко Г.В., Шевченко В.А.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Віхров О.П., Віхров С.О.
ПРО СИСТЕМАТИЗАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Григор’ва В.В.
ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Новікова В.С.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пасіка С.П., Кобилянський О.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Островерх А.М.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМІЦНЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Горіславська І.В., Яценко В.Г.
ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Чурилова Т.М., Малус А.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Нестерова Н.І.
ЩОДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Будник Ю.А., Мулявка Д.Г.
ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Зінченко Д.О.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Кулинич І.М., Рєзнік О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Куценко С.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ОНЛАЙН-СЕРВІСИ

Пасіка С.П., Дюдя Р.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РОЗСЛІДУВАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СПИСАННЯМ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА, ВТРАЧЕНОГО (ЗНИЩЕНОГО) ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Пономаренко Ю.Ю., Логвиненко М.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ Й ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

П’яткова К.К.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Сліс А.С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ

Сурілова О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ НАДР

Сухацька А.Б., Логвиненко М.І.
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЯК КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК У ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Тацишин І.Б.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ В РАЗІ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Юрченко С.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО -ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Березовська Н.Л.
НАЙВАЖЛИВІШІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Головійчук Л.Т.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ – ПРАЦІВНИКА МИТНИХ ОРГАНІВ

Гороховська О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБЕРЕЖНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Гуртовенко О.Л.
РЯД ПИТАНЬ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Журавська З.В.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ

Клочко А.М.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ліховіцький Я.О.
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Сподарик Н.І.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Шостко О.Ю.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Ясінь І.М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ»

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО -РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гетьман Г.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

Грень Р.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ АСПЕКТ

Гура О.В.
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Крикунов О.В., Денісова Г.В.
ФОРМУВАННЯ ЗАКОННОГО СКЛАДУ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Коробка О.С.
СТАТТЯ 237 КПК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Лисецький О.О.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СЛІДЧОГО

Маслюк О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УЧАСТІ ЗАХИСНИКА В ДОКАЗУВАННІ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СПРОСТУВАННЯ ПІДОЗРИ (ОБВИНУВАЧЕННЯ)

Павлишин Б.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

Павлишина А.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Павловська Л.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОТЕРПІЛОГО ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ЯВКИ ЗА ВИКЛИКОМ ДО СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА, СЛІДЧОГО СУДДІ ЧИ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Кісліцина І.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В УКЛАДЕННІ УГОД ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В ДОСУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Музичук К.С.
СУДОВА ВЛАДА В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ (АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ)

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Альмагаріз Емад.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНО-ЙОРДАНСЬКИХ ВІДНОСИН ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Бойко І.С.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОНФЛІКТ: СУДОВА СТАДІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ

Іванушкін Є.О.
ПРОТОКОЛЬНА СЛУЖБА В ПРАКТИЦІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Громовенко К.В.
ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ ТА УНІВЕРСАЛЬНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Котляревська Г.М.
ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ СУБ’ЄКТОМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Луцька Г.В.
МЕШКАНЦІ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Крутило О.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ