№7/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Barabash T.M., Levytska L.V., Humeniuk I.O., Muza O.V.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL LEGISLATION OF UKRAINE: HEALTHCARE ASPECT

Басараб О.Т., Ларіонова І.Т.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВОЄННИЙ СТАН ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА СУЧАСНОСТІ

Голдовський А.Г.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ДОПУСТИМОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДОМ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

Ковбасюк С.В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ БАЗИС СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: АСПЕКТИ ЦІЛІСНОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ

Колодін Д.О., Веретільник А.І.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Кріцак І.В.
ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ З ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНИХ ПОЗИЦІЙ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Максимюк О.Д., Грекул-Ковалик Т.А.
ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Наливайко І.О.
СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄСПЛ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Санжаров В.А., Мацелик М.О., Санжарова Г.Ф.
ЗЛОЧИНИ І «КРИМІНАЛЬНІ» ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ ПРЕЛАТІВ В ЦЕРКОВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ХІІ–ХІV СТОЛІТЬ

Шпиталенко Г.А., Барановська Т.В., Павліченко І.М., Горай О.С., Решивська Я.В.
ЮВЕНАЛЬНА ПРОБАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Власенко В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гнєзділова Н.В.
ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЄКТІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Коваленко І.А., Медвідь Л.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мовчан Р.О., Янівський В.М.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДІЯНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 366-2 ТА 366-3 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПУ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Олійник А.Ю.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Осауленко А.О., Осауленко О.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ТА ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Ромців О.І.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ

Свіденко А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Юринець Ю.Л., Бєлкін Л.М., Сопілко І.М., Бєлкін М.Л.
ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН: МЕНТАЛІТЕТ → КУЛЬТУРА → ПРАВО

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аблаєв Б.А.
ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Батько І.І.
КРИТЕРІЇ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

Гаврік Р.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ТА СІМЕЙНИХ ПРАВ

Дзера І.О.
ПРЕВЕНТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Дутко А.О., Шукалович Б.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Ісаєва К.О.
ЩОДО НАДАННЯ ЗГОДИ ДРУГОГО З ПОДРУЖЖЯ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА

Комарницька І.І.
СИСТЕМА ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ

Корнєва П.М.
ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ГРОМАДЯН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Matvieieva A.V., Sushch O.P.
MODERN PROBLEMS OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW

Новосад І.В.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВНА ТА СУЧАСНІСТЬ

Решивська Я.В., Шпиталенко Г.А., Барановська Т.В., Павліченко І.М., Сушицька Ю.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРОБАЦІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Смірнов Г.Ю.
КОРПОРАТИВНЕ (ТА ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ) ПРАВО НА ДИВІДЕНДИ: ДОКТРИНА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Спєсівцев Д.С.
«ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОТРИМУЄ ВСЕ»: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ У ХОДІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Таранець К.О.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА ТАКИМ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ У КРЕДИТНИХ СПОРАХ

Фурса Є.Є.
НАУКОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЇ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ФОРМИ ЗАПОВІТІВ, У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА, КОНСУЛА З ЇХ ПОСВІДЧЕННЯ

Хомляк О.Р.
СУЧАСНИЙ СТАН ЦІВЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ, НЕУЗГОДЖЕНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ (ФРАНЧАЙЗИНГУ)

Яновицька А.В.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Баїк О.І.
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Швидка Т.І., Халецька К.К.
ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Жернаков В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ В УКРАЇНІ

Король К.С.
ОСУЧАСНЕННЯ РОЗМІРУ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Кохан Н.В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пижова М.О.
ЩОДО ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Свічкарьова Я.В., Ланіна А.А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Вергелес О.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Данілік Д.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ПОТРЕБ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Єрмолаєва Т.В., Лозо О.В.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИДОБУВАННЯ НАДР

Когут О.В., Лагойда Т.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМОВІЛЬНЕ ВИПАЛЮВАННЯ РОСЛИННОСТІ АБО ЇХ ЗАЛИШКІВ

Кубрак Г.О., Височин Д.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бєлікова М.І., Балакарєва І.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Білан П.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ

Бондаренко О.С., Малєєв М.О.
СПОСОБИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Вітвіцька Н.В.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР ГРОМАДИ В УКРАЇНІ ТА ПОДІБНІ ПРОГРАМИ В ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Гриненко С.О., Зеленська І.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Залужний В.Ф.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Іщенко І.В.
ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Ковбаса В.М., Кусько Р.В., Дрозд Т.В.
ДОТРИМАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Когут О.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Мельниченко Б.Б.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Мороз В.П., Паршин Ю.І., Богуславський М.Г., Козін В.В.
ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Мотузна А.В., Рєзнік О.М.
СПОСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Настюк В.Я., Шаповал Р.В., Солнцева Х.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОННИХ ПОТРЕБ

Овчаренко А.С., Товкун Л.В.
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Петричук М.В.
ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Рубаненко А.М., Шунько М.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА АПАТРИДІВ В УКРАЇНІ

Соловйова О.М.
АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Тарасюк Ю.В., Циганій С.О., Паламарчук В.В.
АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Терехов В.Ю.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПРИНЦИПУ ПРОЗОРОСТІ В РОБОТІ КЕРІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Шевченко О.В.
ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ У ВІДНОСИНАХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Шунько М.Г.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДІВ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ярусевич А.С.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Берш А.Я.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Гальцова О.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

Гальцова О.В., Фівкін П.М.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

Граб А.В.
АНАЛІЗ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАННЯ НЕКОНСТИТУЦІЙНОЮ СТАТТІ 368-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: СКЛАДНОЩІ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА НАСЛІДКИ

Єфанова Є.В.
ТРІАДА МАКДОНАЛЬДА ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ЗЛОЧИНСТВА

Клімов Б.В.
ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО ФУТБОЛЬНИМИ ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ

Малєєва Г.Л.
МИТНА ЮРИСДИКЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ

Маркін В.І.
КРИТЕРІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ («ПЕРЕРОСТАННЯ») КРАДІЖКИ У ГРАБІЖ АБО РОЗБІЙ: ЧИ Є ВОНИ УНІВЕРСАЛЬНИМИ?

Насінник М.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ

Павленко Т.А.
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ПРОТИДІЇ

Резніченко Г.С.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЖІНОК, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Сокуренко В.В.
ВІЙСЬКОВА КРИМІНОЛОГІЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ РОЗРОБЛЕННЯ В УМОВАХ НИНІШНЬОГО ДНЯ

Суржик Ю.В.
ВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИМОГАМ ЄКПЛ ТА ПРАКТИЦІ ЄСПЛ НА ПРИКЛАДІ СИТУАЦІЇ ІЗ ПОДВІЙНИМИ ПРОВАДЖЕННЯМИ ЗА Ч. 3 СТ. 126 КУПАП ТА Ч. 1 СТ. 389 КК

Тичина Д.М.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ПРИМУСУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Удод А.М., Удод М.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 345 КК УКРАЇНИ

Уткіна М.С., Смаль В.В.
ЗАХОДИ ЩОДО СПІВПРАЦІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Чорна А.Г.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ: ПОНЯТТЯ ТА СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шуп’яна М.Ю.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондарчук В.В., Шаповалов Р.А.
МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-ЕКОНОМІСТА ПРИ ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ПІДТВЕРДЖЕННІ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З БАНКРУТСТВОМ ПІДПРИЄМСТВ

Завтур В.А.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ (ЧАСТИНА 1)

Кириленко С.А.
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛЬНОСТІ ТА ВІДНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО КАПІТАЛЬНИХ

Костенко М.В., Чорний Г.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

Курман О.В.
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СЛІДЧИМ, СПЕЦІАЛІСТОМ ТА ЕКСПЕРТОМ

Лапкін А.В.
РОЛЬ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Максимовська С.С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК

Мацак Н.А.
ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ З ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Павлова Н.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ШАХРАЙСТВА

Пеліхос Є.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стрежнєв Г.Д.
ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Таран О.В.
ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Тараніч Є.А., Іванчук Н.В.
СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Федченко В.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Шевчук В.М.
ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Шендрик Ю.В.
ВИСНОВОК СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ФАКТАМИ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Денисовський М.Д., Сівіцька Г.Є.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дудченко О.Ю.
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ВОЄННОГО СТАНУ

Каденко О.О.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Шандула О.О., Богдан В.О.
ПРИНЦИП УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАДАННІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аббакумова Д.В.
ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ОСНОВНІ ВИКЛИКИ

Балацька О.Р.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Бойко І.В.
НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЯЄМИХ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ У ВІЙНІ З УКРАЇНОЮ ЗЛОЧИНІВ: АГРЕСІЇ, ГЕНОЦИДУ, ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ТА ВОЄННИХ

Гребенюк Д.О.
МІСЦЕ І РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В ІНСТИТУЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Медвідь Л.П.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЙМАНСТВА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Славко А.С., Гусак Ю.Д.
ПРАВО НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: СВІТОВІ СТАНДАРТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Супруновський А.І.
ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН В УМОВАХ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ

Тимофєєв А.О., Когут А.А.
АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В АСПЕКТІ ОГОЛОШЕННЯ ОСОБИ В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Чепкова К.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ: МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Шаповал Т.Б.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Ярошенко О.М., Костюченко О.Є.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРЕМІЙ У СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Шаповалова Д.Р.
ОГЛЯД ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ КРАУДФАНДИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Бабій А.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНИСИН В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

Сербин Р.А., Шевченко С.І.
ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ГРОМАД

Середа О.Г., Галкіна Н.М.
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Волкова Ю.А.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИДІЮ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Костюкевич С.Ф.
ПУБЛІЧНА СФЕРА СУСПІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: СТАНОВЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ

Leheza Yu.O.
PUBLIC ENVIRONMENTAL FUNDS AS A SOURCE OF THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

Губанов О.О., Проскуряков Б.М.
РОЛЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Берназ-Лукавецька О.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Давидова І.В., Резніченко С.В.
ДОГОВОРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: РЕАЛІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ

Чванкін С.А.
ПРЕДСТАВНИКИ ЗМІ В ЗАЛІ СУДУ (ДО ПИТАННЯ ПРО ГЛАСНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ)

Дрозд О.Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Бойченко В.П.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Харитонова О.І., Харитонов Є.О.
ПРАВО СУДДІВ НА ПРИВАТНІСТЬ У АСПЕКТІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Запотоцька О.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА

Московчук Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ

Гданов І.Р.
СИНХРОНІЗАЦІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ПИТАННЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

Князевич Н.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Назаров І.В.
НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Шевченко С.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПИТАННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

Денисова А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Ковальчук О.К.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ BEPS В УКРАЇНІ

Арістова І.В., Роговенко О.В.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОЖЛИВОСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОВНОГО ОБІГУ, ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Заяц В.Ю.
ДЕЯКІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Кузьменко О.В., Чорна В.Г.
ПИТАННЯ ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
ЯКИМ МАЄ БУТИ ОПТИМАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ?

Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А.
ЛОКАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РОЗСУДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Скоморовський О.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Корольова В.В.
ВПЛИВ І. ШРАГА НА УТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Биков О.М.
ВПЛИВ К. ТРИЛЬОВСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

Миронець Ю.А.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ