№3/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л., Сопілко І.М., Бєлкін М.Л.
СПРОСТУВАННЯ «ГЕНОЦИДУ» НА ДОНБАСІ ЯК НАПРЯМ КОНТРПРОПАГАНДИ ПІД ЧАС АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Галас В.І., Попович Т.П., Телеп Ю.В.
РОЗУМІННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОНЦЕПЦІЯХ МИСЛИТЕЛІВ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Іванченко О.М.
ДО ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Князькова Л.М.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
ПРИСЯГА У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ОНОВЛЕНИЙ ПОГЛЯД НА РЕСУРС ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Кравчук С.М., Пренделович С.С.
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ТА ВИОКРЕМЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ БІЗНЕСУ РЕСТОРАТОРА (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Кравчук С.М.
НАУКОВО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПАРАЛЕЛІ НАРКОТИЧНОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ У СВІТЛІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛЮДИНИ ЯК УНІКАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Куліш А.М., Миргород-Карпова В.В., Мурач Д.В.
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Соколова І.О., Філіппова А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА В УКРАЇНІ

Tertychna A.A.
THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLIES AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT FOR PRESERVING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE IN THE ASPECT OF RUSSIAN FEDERATION MASS MILITARY INVASION IN FEBRUARY-MARCH 2022

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Безпалько С.В., Шатрава С.О., Тимчишин А.М., Кріцак І.В.
АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЄКТНОЇ БАЗИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Бредун С.О., Кречик А.С., Кушніренко О.Г.
ВЗАЄМОДІЯ ГІЛОК ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Атаманчук І.В., Буравська А.А.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДІТЕЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У РОЗРІЗІ СТАТТІ 12 КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бельо Л.Ю.
ПРАВО НА СІМ’Ю: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Васильєва-Шаламова Ж.В., Кожемякіна К.С.
ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВЛИВ КАРАНТИНУ

Достдар Р.М.
СУБ’ЄКТИ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Заболотна Н.Я.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ-ПОДІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Кондрат’єва Л.А.
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Косяченко К.Е.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Лісний І.А., Коваленко В.Ф., Стрілко Д.Л.
МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБОРОТУ В УКРАЇНІ

Павлюк Н.М.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поклонська О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ В УКРАЇНІ

Смірнов Г.Ю.
ПРАВО НА ЛІКВІДАЦІЙНУ КВОТУ: ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В МЕЖАХ БАНКРУТСТВА

Татулич І.Ю., Остафійчук Л.А.
ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ У СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

РОЗДІЛ 4ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Деркач Е.М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

Кологойда О.В., Полосенко К.В.
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ДОГОВОРУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКУПУ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРА

Рябов Д.С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ІЗ ПОНЯТТЯМИ «ЮРИДИЧНИЙ АУСОРСИНГ» ТА «ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ»

РОЗДІЛ 5ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С.
АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ

Панченко О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРАЦІВНИКУ, У КАНАДІ

Середа О.Г., Бурнягіна Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО Й ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чечелюк О.Ю.
ПРАВОВА ПРИРОДА САМОЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

РОЗДІЛ 6АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Біла-Тіунова Л.Р., Фролова Є.І.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Васюк С.В.
КОНТРОЛЬ ЯК ОДНА ІЗ ФУНКЦІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Vovkochyn I.V.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF BUDGET EXPENDITURES ON NATIONAL SECURITY

Зелінська Я.С., Спасенко В.О.
ПРОЯВИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Клапоущак Д.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Колеснікова М.В., Кучмістенко О.В.
ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ НА ПРИКЛАДІ АВСТРАЛІЇ, ІТАЛІЇ І ШВЕЙЦАРІЇ

Крайній П.І.
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКИХ РАД В УКРАЇНІ

Підберезних І.Є., Галкін Р.Д.
ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Товкун Л.В., Перепелиця М.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Тур Т.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОЗНАКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Шевяков М.О.
ЗДІЙСНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ, ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ярема О.Г.
ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

РОЗДІЛ 7КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Думчиков М.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КІБЕРПРОСТОРУ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ЙОГО ПРИВАБЛИВИМ ДЛЯ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кравчук О.О., Бондаренко М.С.
КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО НОВОЇ СТАТТІ 111-1 КК

Лех Р.В.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ

Лимаренко Ю.С.
ДЕТЕРМІНАНТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НА МІКРОРІВНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Недзельська Г.В.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВА, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

Таран І.О., Локтіонова В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тіточка Т.І.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДІТЕЙ

Чебан О.М.
СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦІ ВИМІРУ ШТРАФУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 8КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Беспалько І.Л., Гетьман Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД

Ковальчук Л.В., Довгань Б. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Луценко Я.Л.
ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 9 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Басенко Р.О., Шаравара Р.І., Аванесян Г.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Дракохруст Т.В., Марценко Н.С.
РОЛЬ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Краснікова О.В.
ВИКЛЮЧЕННЯ З РАДИ ЄВРОПИ ЯК САНКЦІЯ ЗА ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Примак В.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ МАЙНОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА

Сокиринська О.А., Ковальчук І.В.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ДО ПРИЙНЯТТЯ ПРОТОКОЛІВ 1977 РОКУ

Тараненко М.М., Царик О.В., Дмитрієнко К.О.
ДОГОВОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 10 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Білозьоров Є.В.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВОЗНАВСТВА

РОЗДІЛ 11 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Богатирьов І.Г., Ткачук В.Є.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ВЧЕНИМИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ «ІНТЕЛЕКТ»

Горяченко Р.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОНЯТТЯ «КАДРОВА ПОЛІТИКА» ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ Й ЗМІСТУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Гук І.-М.М., Ткалич М.О., Самойленко Г.В.
БАНКРУТСТВО ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА В ПРОЕКТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Бортник Н.П., Дубинський О.Ю., Бараненко Д.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ

Степанова Т.В., Ніколенко Л.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА

Шруб І.В.
ВИДИ ТА СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОГО ЧАСУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Дрозд О. Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДІЗНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ