№2/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Борисова О.О.
Поняття та моделі безпеки людини в українському та міжнародному юридичному полі: теоретико-правовий аналіз

Гончаренко В.Д.
Кодифікація законодавства України про освіту (1920–1970-ті рр.)

Кузнецова Л.В., Пасинчук К.М.
Окремі етапи становлення поліцейських органів як органів громадського правопорядку в Україні (історико-правовий аспект)

Кузьменко О.В., Гаряєва Г.М.
Засади конституційного ладу України в умовах глобалізації

Осауленко А.О., Осауленко О.І.
Методологічні принципи та підходи історико-правового дослідження кримінально-виконавчої системи України

Подойніцин В.М.
Огляд окремих положень, викладених у посібнику «Юридична книга НАТО»

Шевченко А.Є., Кудін С.В., Антошкіна В.К., Авсєєвич В.П.
Історично-правові умови становлення і розвитку юридичного тлумачення (до початку ХХ ст.)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берченко Г.В., Канюк М.Т.
Поширення дії пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на діяльність Конституційного Суду України

Суховецький О.О., Кушніренко О.Г.
Конституційний Суд України як гарант додержання Конституції України

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПР АВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПР ОЦЕС; СІМЕ ЙНЕ ПР АВО; МІЖН АРОДНЕ ПР ИВАТНЕ ПР АВО

Ваганова І.М.
Договори в римському праві та в сучасному цивільному праві України

Мацегорін О.І., Грачова О.Ю.
Цивільно-правові аспекти права на донорство

Михайлів М.О.
Правова природа управління спадщиною в міжнародному приватному праві

Покрасьон А.О., Мартинюк К.М., Серпутько А.Д.
Електронні засоби доказування у цивільному процесі

Прилипко В.М.
Правове регулювання суспільних відносин: їх типи та ефективність

Фокша Л.В., Зуєва О.А.
Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дяченко С.В., Гонцовська Л.В.
Особливості розгляду корпоративних спорів: похідний позов

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ярош І.С., Тихонюк О.В.
Трискладовий тест як критерій оцінки недопустимості обмеження права на працю в умовах карантину

РОЗДІЛ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Білий Д.О.
Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання прав пацієнтів медичної сфери

Бліхар М.М.
Правові засади взаємодії органів судової влади та громадянського суспільства: боротьба за верховенство права та незалежність суддів

Гапонов О.О.
Державна міграційна служба України та цифровізація її адміністративно-правових послуг: питання теорії та практики

Дубко А.С.
Щодо подвійної правової природи фондів як матеріального підґрунтя та окремих суб’єктів фінансової системи

Ігнатченко І.Г.
Проблеми публічного адміністрування в культурно-інформаційній сфері в умовах пандемії COVID-19: міжнародний та національний досвід

Костенко О.В., Маньгора В.В.
Мета всесвіт: правові перспективи регулювання застосування аватарів та штучного інтелекту

Лук’янова Г.Ю., Крикавська І.В.
Правові принципи як інструменти для адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в Україні

Манжура С.А., Гармаш В.П., Кухарець Д.В., Гох І.М., Голіна О.Ю.
Особливості дій підрозділів НГУ за результатами організації взаємодії органів військового управління НГУ з правоохоронними органами для забезпечення громадської безпеки і порядку

РОЗДІЛ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О.О., Мовчан Р.О.
Судова практика в справах про кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва: питання кваліфікації

Коломійчук В.О.
Щодо криміналізації рейдерства як окремого с кладу кримінального правопорушення

Турчин С.А., Турчин-Кукаріна І.В.
Проблемні аспекти застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за корупційні правопорушення, а також правопорушення, пов’язані з корупцією

Янішевська К.Д., Зінченко Г.С.
Запобігання кібербулінгу, кібермобінгу, кібергрумінгу в Україні

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р.
Поняття загальних положень судового розгляду кримінального провадження

Кубарєва О .В.
Зміст та окремі аспекти реалізації засади мови, якою здійснюється кримінальне провадження

РОЗДІЛ 9 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бойчук Д.С., Гроза Д.В.
Деякі питання щодо ратифікації Стамбульської Конвенції

Прохазка Г.А.
Штучний інтелект в міжнародному праві

РОЗДІЛ 10 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Дахно О.Ю.
Порядок засекречування, розсекречування та знищення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій: національний аспект

Атаманчук Н.І., Монаєнко А.О.
Щодо поняття добросовісності учасників цивільного судочинства в Україні

Клименко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Нуруллаєв Ількін Садагат огли
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ В ЧАСТИНІ КОНФІСКАЦІЇ

Боровик А.В., Ткачук В.Є.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Вітик Ю.І.
ЗАБОРОНА НЕГУМАННОГО ПОВОДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

Волченко Н.В., Курило О.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ЇХ РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЗА ПОТОЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Камінський П.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ

Каліуш В.М.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ВЧИНЕНОЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КІБЕРПРОСТОРУ